Rozwój i utrzymanie systemów podniesienia bezpieczeństwa IT – dostawa urządzeń i podzespołów serwerowych

2018-06-06 14:50:21
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Ten przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Rozwój i utrzymanie systemów podniesienia bezpieczeństwa IT – dostawa urządzeń i podzespołów serwerowych

Branża: Branża informatyczna


~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel.  94 347 44 10    faks  94 347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie, którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 25/ER-4/NX/2018/NU/PP

1. Przedmiot zamówienia:
Rozwój i utrzymanie systemów podniesienia bezpieczeństwa IT – dostawa urządzeń i podzespołów serwerowych, zgodnie ze  specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wymaganiami technicznymi, określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ, w tym:
a) serwer kasetowy do klatki HPE C7000 lub Dell PE M1000e – 1 szt.;
b) macierz dyskowa 19”, wysokość 2U, Fibre Channel, wyposażona w dyski – 1 sztuka,
w tym:
 10 dysków SAS 10k rpm 900 GB każdy, w konfiguracji RAID 5,
 6 dysków NL-SAS 4 TB każdy, w konfiguracji RAID 5,
• 2 lub 4 dyski SSD (ilość zależy od minimalnych wymagań macierzy) tylko do odczytu, minimum 800 GB każdy;
c) biblioteka taśmowa 19”, wysokość 2U, Fibre Channel, wyposażona w jeden napęd LTO-6 i jeden magazyn na 12 taśm – 1 sztuka biblioteki;
d) karta mezzanine HPE QMH2572 8Gb FC HBA for HPE BladeSystem c-Class – 1 szt.;
e) wkładka HPE B-series 8-Gigabit Fibre Channel SFP+ shortwave Transceiver – 1 szt.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.

5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy.

6. KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
6.1.  Nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt 8.7.29 oraz 8.7.30.1 i 8.7.30.2 regulaminu.
6.2.  Spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że dostarczył w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy dostawy sprzętu komputerowego w zakresie niezbędnym dla wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej: każda z dostaw musi obejmować serwery, i/lub macierze dyskowe, i/lub biblioteki taśmowe, a łączna wartość brutto serwerów i/lub macierzy, i/lub bibliotek taśmowych w każdej z dostaw, nie może być mniejsza niż 50 000,00 zł.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał do wykonania zamówienia – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku, natomiast „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. Oświadczenie to może być podpisane przez każdego z wykonawców składających ofertę wspólną lub przez pełnomocnika ustanowionego do ich reprezentowania w postępowaniu.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”.
Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 7.
7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA: 
7.1.  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
7.2. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane
i załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, załączone referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7.3.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
7.4.  Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie  niniejszego zamówienia dokumenty określone w pkt. 7.3 oraz 7.4, ma obowiązek złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie.
8. DLA POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANA DOSTAWA SPEŁNIA WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
Wypełnioną przez Wykonawcę specyfikację techniczną wraz z określeniem marek i modeli oferowanych urządzeń - stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ.


9. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

10. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
10.1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą ceną.
11. Oferty należy przesłać/składać do dnia 21.06.2018 r. do godz. 13:00, na adres Zamawiającego:
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A; 75-111 Koszalin, sekretariat, pokój nr 10.
12. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.06.2018 r. do godz. 13:15, w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna I piętro.
13. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
1) w sprawach formalnych:
                   Wanda Michalak tel. 94 347- 44- 02; e-mail: wanda.michalak@meckoszalin.pl    
                   od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 15:00,
2) w sprawach technicznych:
                    Krzysztof Glinka tel. 94 34-74-449; e-mail: krzysztof.glinka@meckoszalin.pl
                    od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 - 15:00.
Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie pn. ,,Przetargi”. 

         CZŁONEK ZARZĄDU
        dr Adam Wyszomirski
         /podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 6.06.2018 r.

Załączniki:

 • UWAGA._II_Pytanie_i_odpowiedź_do_Wykonawców_.pdf
  (721.01 KB)
 • UWAGA._Pytanie_i_odpowiedź_do_wszystkich_Wykonawców_3.pdf
  (869.4 KB)
 • SIWZ74.pdf
  (11188.08 KB)
 • Załącznik_nr_1_-_Specyfikacja_techniczna.doc
  (132.5 KB)
 • Załącznik_nr_2._Formularz_ofertowy_2.doc
  (210 KB)
 • Załącznik_nr_3_-_Formularz_cenowy.doc
  (38.5 KB)
 • Załącznik_nr_4._Umowa_projekt_.pdf
  (3459.5 KB)
 • Załącznik_nr_5._Ośw_._o_sp_._war_._udz_._w_post_.doc
  (200 KB)
 • Załącznik_nr_6._Wykaz_wykonanych_dostaw_.doc
  (203.5 KB)
 • Załącznik_nr_7._Oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_2.doc
  (205 KB)
 • Załącznik_nr_8._Klauzula_Informacyjna_.pdf
  (1348.37 KB)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.