Świadczenie usługi w zakresie usuwania awarii (przecieków) powstałych na części ciśnieniowej kotłów WR 25 i WR 10 znajdujących się w kotłowni DPM ul. Mieszka I-go 20 a i kotłowni FUB ul. Słowiańska 8 w Koszalinie oraz kotłów KRm 2,33 znajdujących się w kotłowni przy ul. Słowackiego 30 w Sianowie.

2018-06-07 13:39:11
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik

Branża: Wykonawstwo kotłowni

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Zamówienie nr  36/ER-4/PT/2018/NU/PU
 
Do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest prowadzone w procedurze uproszczonej na podstawie regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie, zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi”.
 
1.   ZAMAWIAJĄCY:
1.1. Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o. o. w Koszalinie
       ul. Łużycka 25A
       75-111 Koszalin
       KRS nr 0000027924, NIP: 669-050-14-66
       godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00
1.2. Kontakt telefoniczny.
       Numer telefonu: 94 347 44 10
       Numer faksu: 94 347 44 11
1.3. Kontakt elektroniczny.
       Strona internetowa: www.meckoszalin.pl
       Adres poczty elektronicznej: przetargi@meckoszalin.pl
 
2.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi w zakresie usuwania awarii (przecieków) powstałych na części ciśnieniowej kotłów  WR 25 i WR 10 znajdujących się w kotłowni DPM ul. Mieszka I-go 20 a i kotłowni  FUB  ul. Słowiańska 8 w Koszalinie oraz kotłów KRm 2,33 znajdujących się w kotłowni przy ul. Słowackiego 30 w Sianowie.
2.2. Wykaz kotłów:
a) kotłownia DPM ul. Mieszka I-go  20 A w Koszalinie:
- kocioł WR 10 nr 4 technologia ścian szczelnych (rok modernizacji 2013)
- kocioł WR 25 nr 6 technologia ścian szczelnych (rok modernizacji 2010)
- kocioł WR 25 nr 5 technologia ścian szczelnych (rok modernizacji 2018)
- kocioł WR 25 nr 7 technologia tradycyjna (rok budowy 1986)
b) kotłownia FUB ul. Słowiańska 8 w Koszalinie:
- kocioł WR 25 nr 5 technologia tradycyjna (rok budowy 1988)
- kocioł WR 25 nr 6 technologia ścian szczelnych (rok modernizacji 2016)
- kocioł WR 25 nr 7 technologia ścian szczelnych (rok modernizacji 2015)
c) kotłownia ul. Słowackiego 30 w Sianowie:
- kocioł KRm 2,33 - 2 szt. (rok budowy 1989)
2.3. Zamówienie obejmuje:
a) Przyjęcie informacji od służb technicznych Zamawiającego o powstałej awarii części ciśnieniowej kotła. Zamawiający telefonicznie informuje Wykonawcę o zaistniałej awarii niezwłocznie po jej wystąpieniu, jednocześnie potwierdza to pisemnie np. faxem lub e-mailem.
b) Przystąpienie przez Wykonawcę do usuwania awarii w obiekcie Zamawiającego w terminie do 8 godzin od zawiadomienia o dokonaniu wpisu przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego do książki dozorowej kotła o wystąpieniu awarii kotła. O dokonaniu wpisu do książki dozorowej kotła, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę telefonicznie, jednocześnie potwierdzając to pisemnie np. faksem lub e-mailem.
c) Uzgodnienie w Urzędzie Dozoru Technicznego w Koszalinie technologii wykonania naprawy.
d) Wykonanie naprawy kotła (wymiana odcinków rur, kolan itp.)
e) Demontaż i montaż części obmurza i  izolacji kotła (w przypadku ingerencji w obmurze kotła przy usuwaniu awarii części ciśnieniowej).
f) Przeprowadzenie niezbędnych prób wodnych ciśnieniowych kotła w trakcie prowadzonej naprawy kotła.
g) Przeprowadzenie próby ciśnieniowej wodnej kotła po zakończeniu naprawy w obecności Zamawiającego.
h) Udział Wykonawcy w odbiorze kotła przez UDT po wykonanej naprawie wraz z  przeprowadzeniem próby ciśnieniowej wodnej  kotła dla odbioru przez UDT. 
Naprawa  kotła  jest  zakończona w momencie odbioru kotła po naprawie przez inspektora  UDT i  dokonania wpisu do książki dozorowej kotła o dopuszczeniu kotła do dalszej eksploatacji.
 
3. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
3.1. Rozliczenie prac związanych z naprawą części ciśnieniowej kotła  nastąpi każdorazowo na podstawie faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru i kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych i następujące elementy cenotwórcze, zgodnie ze złożoną ofertą:
       stawka r-g z narzutami [z kosztami pośrednimi  (Kp) i zyskiem (Z) do robocizny (R)] - bez podatku VAT - ……… zł,
       w tym:
·      stawka r-g bez narzutów - robocizna (R) -……. zł,
·      narzut kosztów pośrednich  Kp do [robocizny (R) + sprzęt (S)] - ………%,
·      narzut zysku  Z do [robocizny (R) + sprzęt (S) + kosztów pośrednich (Kp)] - …..%,
       narzut kosztów zakupu (Kz) do materiałów (M) …..% (nie mniej niż 1 i nie więcej niż 15%).
Praca sprzętu: ceny jednostkowe nie wyższe niż średnie zawarte w wydawnictwie SEKOCENBUD wydanym w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym wykonana jest  usługa usunięcia awarii, albo z kwartału, w którym usługa została wykonana, jeżeli zeszyty wydawnictwa z tego kwartału są dostępne.
Katalogi: Katalogi Nakładów Rzeczowych (z wyjątkiem próby wodnej ciśnieniowej kotła,  która rozliczana będzie wg faktycznego czasu poniesionego na jej przeprowadzenie).
Materiały: jednostkowe ceny nie wyższe niż średnie zawarte w wydawnictwie SEKOCENBUD wydanym w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym wykonana jest usługa usunięcia awarii, albo z kwartału, w którym usługa została wykonana, jeżeli zeszyty wydawnictwa z tego kwartału są dostępne.
W przypadku braku cen lub braku  materiałów w sekocenbudzie, materiał zostanie wyliczony na podstawie faktury zakupu, której kserokopię wykonawca przedstawi zamawiającemu.
Do wartości kosztorysu zostanie doliczony należny podatek VAT.
Termin płatności wynosi 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, wystawionej na podstawie protokołu końcowego  odbioru robót, podpisanego przez obie strony.
3.2.Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:
3.2.1.Wykonawca przystępując do usunięcia awarii kotła na obiekcie Zamawiającego prowadzi prace w sposób ciągły, nieprzerwany do czasu zakończenia naprawy.  
3.2.2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z przepisami UDT, dokumentacją techniczno-ruchową kotła, opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi przepisami BHP i P.poż.
3.2.3. Wszystkie materiały, sprzęt, rusztowania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zabezpiecza Wykonawca robót. 
3.2.4. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być nowe, oraz  posiadać atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.2.5.Transport  materiałów jest na koszt Wykonawcy.
3.2.6. Koszty pośrednie  wykonawcy (Kp)  obejmują  również:
a)  koszty  uzgodnienia  w Urzędzie Dozoru Technicznego w Koszalinie  technologii  wykonania naprawy,
b)  koszty dojazdu, zakwaterowania, organizacji placu budowy, w trakcie prowadzonych robót,
c)  koszty dojazdu, zakwaterowania związane z przyjazdem Wykonawcy na odbiór kotła  przez UDT,  po wykonanej naprawie.
3.2.7. Warunki gwarancji: na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji, a bieg okresu gwarancji rozpocznie się od dnia odbioru końcowego poszczególnych robót, wykonanych w ramach niniejszego zamówienia.
3.2.8. Zamawiający pokrywa  koszty UDT przy usuwaniu awarii związane z:
a) przyjazdem inspektora UDT celem określenie zakresu naprawy części ciśnieniowej kotła,
b) przyjazdem inspektora UDT celem odbioru kotła po dokonanej naprawie.
3.3.Warunki odbiorowe:
3.3.1. Zamawiający uzgadnia z inspektorem UDT termin odbioru kotła przez UDT po wykonanej  naprawie oraz informuje o tym Wykonawcę (Zamawiający potwierdza to pisemnie np. faxem lub e-mailem).
3.3.2. Po zakończeniu naprawy kotła i przeprowadzeniu wymaganych prób wodnych kotła, Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zakończenie robót i gotowość przystąpienia do odbioru wykonanych prac oraz przekazuje Zamawiającemu następujące dokumenty:
   -  2 egz. poświadczenia wykonania naprawy urządzenia zgodnie z wymogami UDT,
   -  ksero atestu hutniczego wbudowanych materiałów,
3.3.3. Zamawiający przystępuje do odbioru wykonanych robót przez Wykonawcę po dokonaniu  odbioru kotła przez inspektora UDT i dokonania wpisu do ksiązki dozorowej kotła o dopuszczeniu kotła do dalszej eksploatacji.
3.3.4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru  nie osiągnął gotowości do odbioru  z powodu nie skończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, Zamawiający może odmówić odbioru.
3.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.6. Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców.
Podwykonawcą na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, jest każda osoba trzecia, której Wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem poddostawców oraz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej zatrudnionych przez wykonawcę na umowę zlecenia lub o dzieło.
 
4.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
4.1. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.
4.2. Wykonawca przystępuje do usunięcia awarii w obiekcie Zamawiającego w terminie do 8 godzin od zawiadomienia o dokonaniu wpisu przez inspektora UDT do książki dozorowej kotła, o wystąpieniu awarii kotła. O dokonaniu wpisu do książki dozorowej kotła, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę telefonicznie, jednocześnie potwierdzając to pisemnie np. faksem lub e-mailem.
 
5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do naprawy kotłów wodnych.
 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia”.
 
Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 6.
 
6. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ NIEZBĘDNYCH DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dla potwierdzenia spełniania warunków określonych w pkt 5 zapytania ofertowego, do oferty należy dołączyć uprawnienia wystawione przez Urząd Dozoru Technicznego do naprawy kotłów wodnych.
 
7.  ZAWARTOŚĆ OFERTY:
7.1. W skład oferty muszą wchodzić:
7.1.1.  Formularz ofertowy (wzór druku) - załącznik nr 1.
7.2.  Do oferty należy dołączyć:
7.2.1. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych  dokumentów.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane ((podpis powinien pozwolić na  ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła) przez osoby reprezentujące Wykonawcę. Dołączone pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez  notariusza.
7.2.2. Dokument wskazany w pkt 6.
 
8. WYMAGANIA FORMALNE DLA OFERTY:
Oferta powinna być podpisana, a kserokopie dokumentów dołączonych do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie, na której znajduje się jego treść przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa, z zastrzeżeniem pkt 7.2.1.
 
9. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
9.1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, na które Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
9.2. Pytania należy kierować na adres Zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszego zapytania ofertowego.
9.3. Treść zapytań dotyczących postanowień zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający przekazuje Wykonawcy, który zapytania przesłał do Zamawiającego oraz zamieści je na stronie internetowej.

10.  OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY: 
10.1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga):
 
 
L.p.
Nazwa kryterium Waga %
 
1 S Stawka roboczogodziny z narzutami (z Kp i Z  do R)
- bez podatku VAT
90%
2 Narzut kosztów zakupu Kz do M  (nie mniej niż 1 i nie więcej niż 15%) 10%
                                                                                                       Razem: 100%
 
10.2. Sposób obliczenia oferty zostanie dokonany wg poniższego algorytmu:
                                               C 0
                                    C =     ------       x   Zc   x   100
                                               C 1
gdzie:
C – wskaźnik oceny punktowej wg kryterium „C” [pkt],
C 0 – najniższa wartość parametru spośród zaproponowanych we wszystkich ofertach podlegających ocenie,
C 1 – wartość parametru w ocenianej ofercie,
      Zc – znaczenie przypisane kryterium „C” [%].
10.3. Ocena ostateczna zostanie ustalona poprzez zsumowanie wszystkich wskaźników oceny punktowej, odpowiadających kryteriom oceny ofert.
10.4. Ocena i wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany wg sposobu punktowania ustalonego przez Zamawiającego w niniejszej zapytaniu ofertowym.
10.5. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100.
10.6. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętych kryteriów oceny ofert, tj. z najwyższą liczbą przyznanych punktów.
 
11.  MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
11.1. Oferty należy przesłać/składać do dnia 22.06.2018 r., do godz. 13:00, na adres Zamawiającego podany w punkcie 1.1 niniejszego zapytania ofertowego, sekretariat - pokój nr 10 w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „świadczenie usługi w zakresie usuwania awarii (przecieków) powstałych na części ciśnieniowej kotłów  WR 25 i WR 10 znajdujących się w kotłowni DPM ul. Mieszka I-go 20 a i kotłowni FUB ul. Słowiańska 8 w Koszalinie oraz kotłów KRm 2,33 znajdujących się w kotłowni przy ul. Słowackiego 30 w Sianowie.”
 
12.  ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:
12.1.Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert oraz przeprowadzeniu innych czynności, o których mowa w pkt 7 regulaminu.
 12.2.Oferta podlega odrzuceniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.19 regulaminu.
 12.3.Postępowanie podlega unieważnieniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.21 regulaminu oraz może zostać unieważnione bez podania przyczyn, zgodnie
z pkt 7.22 regulaminu.
 
13.  OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
13.1.  Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują pisemnie, elektronicznie lub faksem z zastrzeżeniem, że dokumenty
i oświadczenia przekazywane przez Wykonawców na wezwanie Zamawiającego, w celu uzupełnienia oferty będą przekazane w formie faksu lub e-maila i zostaną niezwłocznie przesłane pocztą w formie pisemnej lub przedłożone osobiście.
13.2. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
         Adam Mielniczek
         telefon: 94 34 74 461 / 607 351 691
         e-mail: adam.mielniczek@meckoszalin.pl
 
14.  INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRZYSŁUGUJĄCYCH W TYM ZAKRESIE PRAWACH:
Informacja ta związana jest z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO.
Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisano poniżej.
KLAUZULA INFORMACYJNA:
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:
1) Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027924, NIP: 669-050-14-66, Kapitał zakładowy: 48.677.000,00 PLN, zwana dalej „Spółką”.
2) Inspektor Ochrony Danych
W Spółce powołany został Inspektor Danych Osobowych. Adres: Inspektor Danych Osobowych, ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, adres e-mail: iodo@meckoszalin.pl.
3) Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:
a. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
b. zawarcia umowy z wybranym wykonawcą - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
c. realizacji umowy z wybranym wykonawcą - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
d. rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
e. marketingu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
f.  ustalenia i dochodzenia roszczeń - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
g. realizacji kontaktów - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
4) Udostępnianie danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę:
a. podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b. firmom obsługującym systemy teleinformatyczne Spółki,
c. podmiotom świadczącym Spółce usługi remontowo-inwestycyjne, doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
d. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, które świadczą usługi na rzecz Spółki.
5) Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 
a. złożone oferty w postępowaniu - 4 lata,
b. oferta wybranego Wykonawcy - przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do np. obsługi reklamacji, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, wypełnienia obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
c. do ustania celu biznesowego.
7) Przysługujące prawa
W zawiązku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pan danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści swoich danych
b. prawo do sprostowania danych osobowych,
c. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
f.  prawo wniesienia sprzeciwu,
g. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
h.  prawo do wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Z powyższych praw (a-g) można skorzystać, składając wniosek na adres e-mail: iodo@meckoszalin.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin.
8) Wymóg podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką.
9) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. W celu wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, Zamawiający zwraca się z prośbą
o przekazanie osobom wskazanych w ofercie oraz osobom wykonującym umowę, informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych tych osób oraz o przysługujących tym osobom prawach z tym związanych.
Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
W przypadku, gdy do oferty zostaną dołączone dokumenty nie wymagane w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, a będą one zawierały dane osobowe, Zamawiający dokona anonimizacji tych danych.
 
15.  INNE POSTANOWIENIA:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują pisemnie, elektronicznie lub faksem z zastrzeżeniem, że dokumenty przekazywane przez Wykonawców na wezwanie Zamawiającego, w celu  ich uzupełnienia będą przekazane w formie faksu lub e-maila i zostaną niezwłocznie przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego lub przedłożone osobiście.
 
ZAŁĄCZNIKI: 
Formularz ofertowy (wzór druku) - załącznik nr 1.
Projekt umowy - załącznik nr 2.
Klauzula informacyjna - załącznik nr 3.
                                                                                                   
Członek Zarządu
mgr inż. Jacek Cybulski
/podpis na oryginale/
Koszalin, 07.06.2018 r.

Załączniki:

  • Załącznik_nr_1._Formularz_ofertowy_79.doc
    (67 KB)
  • Załącznik_nr_2._Projekt_umowy_32.pdf
    (306.8 KB)
  • Załącznik_nr_3._Klauzula_informacyjna_.doc
    (54 KB)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.