Dostawy materiałów instalacyjno-hydraulicznych w podziale na 4 zadania.

2018-06-12 14:55:25
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik

Branża: Inne

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl
 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 39/ER-4/EZ/2018/NU/PP
 
1. Przedmiot zamówienia: 
Dostawy materiałów instalacyjno-hydraulicznych w podziale na zadania:
Zadanie nr 1A - Dostawy termoizolacji, otulin.
Zadanie nr 1B - Dostawy materiałów nierdzewnych w klasie 316 L.
Zadanie nr 1C - Dostawy zaworów.
Zadanie nr 1D - Dostawy pozostałych materiałów.
 
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub więcej zadań.
Oferta nieposiadająca całego przedmiotu zamówienia dla danego zadania zostanie odrzucona.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.
 
5. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia dla zadania nr 1A, 1B, 1C i 1D: sukcesywnie od daty podpisania umowy do dnia 30.06.2019 r.
 
6. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt 8.7.29 i 8.7.30.1 regulaminu.
 
Oceny, czy zachodzą podstawy wykluczenia, zamawiający dokona na podstawie oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.
 
7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawcy mają dołączyć do oferty w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
7.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
7.2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, dokumenty określone w pkt 7.1 i 7.2, ma obowiązek złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie.
 
8. Kryterium oceny ofert: najniższa cena dla poszczególnych zadań.
Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. będzie zawierała najniższą ceną dla poszczególnych zadań.
 
9. Oferty należy przesłać/składać do dnia 28.06.2018, do godz. 13:00.
 
10. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28.06.2018 r., o godz. 13:15, w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna I piętro.
 
11. Termin związania ofertą:
11.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
11.3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
 
12.  Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
       1)         w sprawach formalnych:
                   Monika Myzik, tel. 94 347 44 57;
                   e-mail: monika.myzik@meckoszalin.pl
                   od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 - 14:00.
      2)         w sprawach technicznych:
                    Anna Grudzień, tel. 94 347 44 54;
                    e-mail:  anna.grudzien@meckoszalin.pl
                    od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 - 14:00.
 
Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie pn. ,,Przetargi”. 
 
Członek Zarządu
mgr inż. Jacek Cybulski
/podpis na oryginale/
Koszalin, 12.06.2018 r.

Załączniki:

Wszystkich załączników: 9

 • SIWZ75.pdf
  (9244.78 KB)
 • Załącznik_nr_1._Formularz_ofertowy_80.doc
  (122.5 KB)
 • Załącznik_nr_2A._Formularz_cenowy_1.xls
  (48.5 KB)
 • Załącznik_nr_2B._Formularz_cenowy_1.xls
  (53.5 KB)
 • Załącznik_nr_2C._Formularz_cenowy_.xls
  (45 KB)
 • Załącznik_nr_2D._Formularz_cenowy_.xls
  (78 KB)
 • Załącznik_nr_3._Projekt_umowy_5.pdf
  (444.86 KB)
 • Załącznik_nr_4._Oświadczenie_dotyczące_przesłanek_wykluczenia_z_postępowania_wykonawcy_1.doc
  (105 KB)
 • Załącznik_nr_5._Szczegółowe_zasady_dotyczące_przetwarzania_danych_osobowych_.doc
  (110 KB)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.