Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych w Koszalinie z podziałem na zadania

2018-06-14 12:14:27
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Ten przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych w Koszalinie z podziałem na zadania

Branża: Wykonawstwo sieci

~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. ( 94 ) 347 44 10    faks ( 94 ) 347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie, którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 40/ER-4/PT/2018/NU/PP

1. Przedmiot zamówienia:
  
Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych w Koszalinie z podziałem na zadania :
Zadanie nr 1, pn. „Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów C1-C8 wraz z przyłączami do budynków E i F przy ul. Holenderskiej, o parametrach: 2x88,9/160, L=69,30mb, 2x48,3/110, L=7,37mb”.
Zadanie nr 2, pn. „Budowa przyłącza wysokich parametrów do budynku wielorodzinnego KSM Przylesie przy ul. Staszica, działka nr 569/4, obręb nr 17, o parametrach: 2x60,3/125, L=63,00mb”.
Zadanie nr 3, pn. „Budowa przyłącza wysokich parametrów do budynku wielorodzinnego przy  ul. Sikorskiego 13a-13g, o parametrach: 2x60,3/125, L=24,00mb wraz z demontażami nieczynnych instalacji odbiorczych”.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza wykonywanie części zamówienia przy udziale podwykonawców.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.
6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Zadanie nr 1 - od daty zawarcia umowy do dnia 16.10.2018 r.
Zadanie nr 2 – do 45 dni od daty zawarcia umowy.
Zadanie nr 3 - do 50 dni od daty zawarcia umowy.

7. KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW:
7.1.  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
7.1.1.
Nie podlegają wykluczeniu, na podstawie pkt 8.7.29 oraz 8.7.30.1 i 8.7.30.2 Regulaminu.
7.1.2.  Spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
7.2.  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
7.2.1. Wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane związane z budową lub/i przebudową lub/i modernizacją przyłącza lub sieci ciepłowniczej preizolowanej o średnicy rur, co najmniej – 2xDn 60,3/125 mm i długości minimum 50mb, każda.
7.2.2. Dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jednym kierownikiem budowy posiadającym:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przynależącym do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, związane z przedmiotem zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
b) co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi, dla których wymagane są uprawnienia, o których mowa pod literą a, przy czym przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień do daty składania ofert oraz
c) doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu realizacji, co najmniej jednej roboty budowlanej, której przedmiotem była budowa lub/i przebudowa lub/i modernizacja przyłączy lub sieci cieplnej preizolowanej, o wartości nie mniejszej, niż: 80 000,00 zł (netto).
Zamawiający dopuszcza kwalifikacje zdobyte w innych państwach członkowskich na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał do wykonania zamówienia - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku, natomiast „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. Oświadczenie to może być podpisane przez każdego z wykonawców składających ofertę wspólną lub przez pełnomocnika ustanowionego do ich reprezentowania w postępowaniu.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia”.
Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 8.

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA:
 
8.1.  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
8.2. Wykaz robót budowlanych spełniających wymagania pkt 7.2.1, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane (np. protokół odbioru końcowy lub ostateczny).
8.3.  Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, spełniających wymagania pkt 7.2.2 lit a, b, c, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień oraz doświadczenia zawodowego niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, a także oświadczenie, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia.
8.4.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
8.5.  Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia dokumenty określone w pkt. 8.4. oraz 8.5., ma obowiązek złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie.
8a. Dla potwierdzenia, że oferowana robota budowlana spełnia wymagania zamawiającego, w przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych w zakresie zadania nr 1, 2 i 3, do oferty należy dołączyć wykaz zamienników z podaniem nazwy ich producenta, typu (pełne oznaczenie zastosowanego urządzenia, materiału) oraz parametrów, co najmniej wskazanych w dokumentacji projektowej.
9. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
10.  Kryterium oceny ofert: najniższa łączna cena.
10.1. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. będzie zawierała z najniższą łączną ceną.
11. Oferty należy przesłać/składać do dnia 29.06.2018 r., do godz. 11:00.
12. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29.06.2018 r., o godzinie 11:15,
w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna I piętro. 
13. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
1) w sprawach formalnych:
    Wanda Michalak tel. 94 347 44 02; e-mail: wanda.michalak@meckoszalin.pl    
    od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 15:00,
2) w sprawach technicznych:
    Urszula Januszewska tel. 94 347 45 28; e-mail: urszula.januszewska@meckoszalin.pl
   od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 - 9:00.

Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie pn. ,,Przetargi”. 

      CZŁONEK ZARZĄDU
      dr Adam Wyszomirski
      /podpis na oryginale/ 

Koszalin, dnia 14.06.2018 r.

Załączniki:

 • UWAGA._Informacja_do_wszystkichWykonawców_.pdf
  (516.22 KB)
 • SIWZ78.pdf
  (13363.59 KB)
 • Załącznik_nr_1.Formularz_ofertowy_9.doc
  (237.5 KB)
 • Załącznik_nr_2._Umowa_projekt_31.pdf
  (9703.83 KB)
 • Załącznik_nr_3._Ośw_._o_sp_._war_._udz_._w_post_20.doc
  (200 KB)
 • Załącznik_nr_4._Wykaz_robót_budowlanych_16.doc
  (200.5 KB)
 • Załącznik_nr_5._Wykaz_osób_9.doc
  (96.5 KB)
 • Załącznik_nr_6._Oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_22.doc
  (206.5 KB)
 • Załącznik_nr_7._Wykaz_zamienników_12.doc
  (197.5 KB)
 • Załącznik_nr_8._Klauzula_Informacyjna_1.pdf
  (1330.88 KB)
 • Załącznik_od_nr_9_do_11._Zadanie_nr_1_._Holenderska_E_iF_1.zip
  (17879.05 KB)
 • Załącznik_od_nr_12_do_16._Zadanie_nr_2_.Staszica_1.zip
  (22600.89 KB)
 • Załącznik_od_nr_17_do_19._Zadanie_nr_3_._Sikorskiego_13_.zip
  (15750.09 KB)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.