Zmiana aranżacji pomieszczeń biurowych I-go piętra budynku biurowego Miejskiej Energetyki Cieplnej przy ul. Łużycka 25A w Koszalinie.

2018-06-19 13:25:18
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik
Ten przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Zmiana aranżacji pomieszczeń biurowych I-go piętra budynku biurowego Miejskiej Energetyki Cieplnej przy ul. Łużycka 25A w Koszalinie

Branża: Drobne prace remontowe.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl
 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY DO, KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. 

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 43/ER-4/PT/2018/NU/PP
 
1. Przedmiot zamówienia:
Zmiana aranżacji pomieszczeń biurowych I-go piętra budynku biurowego Miejskiej Energetyki Cieplnej przy ul. Łużycka 25A w Koszalinie.
 
1.1. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:
1.1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie roboty budowlane, które są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności:
a) wykonanie robót budowlanych w zakresie opisanym w przedmiarze robót, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, projektem aranżacji, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami prawa budowlanego, a w szczególności przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332), a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, BHP i Ppoż. oraz postanowieniami umowy.
b) wykonanie przedmiotu zamówienia przy użyciu materiałów (wyrobów budowlanych) posiadających ważne aprobaty techniczne i deklaracje zgodności (Ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późniejszymi zmianami), które zapewnia Wykonawca.
c) zabezpieczenia i oznakowania miejsca pracy, w celu uniknięcia wszelkich przypadkowych uszkodzeń mienia oraz wypadków z udziałem ludzi oraz zabezpieczenia okien oraz wszystkich urządzeń i materiałów,
d) bieżące utrzymywanie ładu i porządku w czasie wykonywania robót budowlanych,
e) uporządkowanie otoczenia po zakończeniu robót budowlanych,
f) usuwanie ewentualnych szkód powstałych przy realizacji przedmiotu zamówienia,
g) wywiezienie przez Wykonawcę wszystkich odpadów powstałych przy wykonywaniu robót budowlanych.
1.1.2. Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia, licząc od daty końcowego odbioru robót, a w przypadku wystąpienia przy odbiorze końcowym wad i wyznaczenia przez Zamawiającego terminu na ich usunięcie, od dnia sporządzenia protokołu potwierdzającego usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym.
1.1.3. Termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 21 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury wystawionej na podstawie protokołu końcowego odbioru robót podpisanego przez obie strony i kosztorysu powykonawczego, sprawdzonego przez Zamawiającego.
 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania wizji lokalnej po wcześniejszym umówieniu się z osobą wskazaną w pkt 16 ppkt 2.
 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający dopuszcza wykonywanie zamówienia przy udziale podwykonawców.
W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców, wykonawca powinien wskazać w formularzu ofertowym nazwy (firmy) podwykonawców oraz zakresy prac, jakie będą wykonywane przez podwykonawców. Podwykonawcą na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, jest każda osoba trzecia, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem poddostawców oraz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej zatrudnionych przez wykonawcę na umowę zlecenia lub o dzieło.

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.

6. Termin wykonania zamówienia: do 30 dni od daty zawarcia umowy.

7. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców:
7.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
7.1.1. Nie podlegają wykluczeniu, na podstawie pkt 8.7.29 i 8.7.30.1 Regulaminu.
7.1.2. Spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
7.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
7.2.1. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane związane z wykonaniem nowych lub remontem pomieszczeń biurowych lub mieszkalnych, o powierzchni użytkowej co najmniej 30 m2 każda, w ramach których wykonano montaż okien i drzwi, zabudowę z płyt gipsowo kartonowych oraz roboty wykończeniowe obejmujące gładzie gipsowe i malowanie.
 
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał do wykonania zamówienia - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku, natomiast „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców. Oświadczenie to może być podpisane przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną lub przez pełnomocnika ustanowionego do ich reprezentowania w postępowaniu.  
 
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia”.
 
Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 8.

8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawcy mają dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:
8.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
8.2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane.
8.3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
8.4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie  niniejszego zamówienia dokumenty określone w pkt. 8.3 oraz 8.4, ma obowiązek złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie.

9. Zawartość oferty:
9.1. W skład oferty musi wchodzić:
9.1.1. Formularz ofertowy (wzór druku) - załącznik nr 1.
9.1.2. Kosztorys ofertowy.
9.2. Do oferty należy dołączyć:
 9.2.1. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
 9.2.2. Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 8.

10. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

11. Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
12.1. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą ceną.

13. Oferty należy przesłać/składać do dnia 03.07.2018 r. do godz. 13:00.

14. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 03.07.2018 r. o godzinie 13:15, w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna I piętro. 

15. Termin związania ofertą:
15.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
15.2.  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
15.3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

16. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
      1) w sprawach formalnych:
       Monika Myzik tel. 94 347 44 57; e-mail: monika.myzik@meckoszalin.pl     
       od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 - 14:00,
      2) w sprawach technicznych:
       Marek Smarul tel. 94 347 44 92; e-mail: marek.smarul@meckoszalin.pl
       od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 - 14:00
 
Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce pn. ,,Przetargi”.    
 
Prezes Zarządu
Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/
Koszalin, 19.06.2018 r.

Załączniki:

 • SIWZ79.pdf
  (10654.88 KB)
 • Załącznik_nr_1._Formularz_ofertowy_83.doc
  (120 KB)
 • Załącznik_nr_2._Projekt_Umowy_.pdf
  (470.69 KB)
 • Załącznik_nr_3._Oświadczenie_o_spełnieniu_warunków_udziału_w_postępowaniu_27.doc
  (99.5 KB)
 • Załącznik_nr_4._Wykaz_robót_budowlanych_17.doc
  (99 KB)
 • Załącznik_nr_5._Oświadczenie_dotyczące_przesłanek_wykluczenia_z_postępowania_wykonawcy_3.doc
  (104.5 KB)
 • Załącznik_nr_6._Szczegółowe_zasady_dotyczące_przetwarzania_danych_osobowych_1.doc
  (110 KB)
 • Załącznik_nr_7._STWiOR_.doc
  (254.5 KB)
 • Załącznik_nr_8._Przedmiar_robót_1.pdf
  (283.91 KB)
 • Załącznik_nr_9._Projekt_aranżacji_.pdf
  (2917.97 KB)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.