Budowa przyłącza oraz węzła cieplnego na potrzeby budynku mieszkalnego nr 5, zlokalizowanego przy ul. Sierpińskiego w Koszalinie, z podziałem na zadania

2018-06-20 07:44:59
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Budowa przyłącza oraz węzła cieplnego na potrzeby budynku mieszkalnego nr 5, zlokalizowanego przy ul. Sierpińskiego w Koszalinie, z podziałem na zadania

~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94  347 44 10    faks  94  347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 33/ER-4/PT/2018/NU/PP  
        
                         
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze podstawowej, w trybie przetargu nieograniczonego na budowę przyłącza oraz węzła cieplnego na potrzeby budynku mieszkalnego nr 5, zlokalizowanego przy ul. Sierpińskiego w Koszalinie, z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1, pn.:
„Budowa przyłącza cieplnego w.p. do budynku mieszkalnego nr 5, zlokalizowanego przy ul. Sierpińskiego, dz. nr 77/8 obr. 16 w Koszalinie, o średnicy 2xDz48,3/110 mm i długości L=12,30 mb.”
Zadanie nr 2, pn.:
„Budowa węzła cieplnego dwufunkcyjnego o mocy 230 kW, na potrzeby c.o. + c.w.u. budynku mieszkalnego nr 5, zlokalizowanego przy ul. Sierpińskiego, dz. nr 77/8 obr. 16 w Koszalinie”,

została wybrana oferta, złożona przez Wykonawcę nr 2, tj. Firmę Instalacyjno -Ogólnobudowlaną inż. Kazimierz Stankiewicz ul. Budowlana 26A/7, 78-100 Kołobrzeg, która zawiera najniższą łączną cenę ryczałtową, spośród ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu.
Realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci ww. Wykonawcy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę ryczałtową:
wartość netto: 136 880,18 zł
(słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych 18/100),
wartość podatku VAT (23%): 16 482,44 zł
(słownie: szesnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote 44/100),
wartość brutto: 153 362,62 zł
(słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa złote 62 /100).

w tym zadanie nr 1:
wartość netto: 36 880,18 zł
(słownie: trzydzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych 18/100).
wartość podatku VAT: 8 482,44 zł
(słownie: osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote 44/100).
wartość brutto: 45 362,62 zł
(słownie:  czterdzieści pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote 62/100).

zadanie nr 2 węzeł (bez licznika):
łączna wartość netto: 95 000,00 zł
(słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).
łączna wartość podatku VAT: 7 600,00 zł
(słownie:  siedem tysiecy sześćset złotych 00/100).
łączna wartość brutto: 102 600,00 zł
(słownie: sto dwa tysiące sześćset złotych 00/100).

licznik ciepła c. o.:
wartość netto: 2 500,00 zł
(słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).
wartość podatku VAT: 200,00 zł
(słownie: dwieście złotych 00/100).
wartość brutto: 2 700,00 zł
(słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100).

licznik ciepła c.w.u:
wartość netto: 2 500,00 zł
(słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).
wartość podatku VAT: 200,00 zł
(słownie: dwieście złotych 00/100).
wartość brutto: 2 700,00 zł
(słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100).

      CZŁONEK ZARZĄDU
      dr Adam Wyszomirski
      /podpis na oryginale/   

Koszalin, dnia 20.06.2018 r.               

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.