Dostawa i wdrożenie licencji systemu komputerowego SPLUNK

2018-06-22 13:21:45
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Ten przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Dostawa i wdrożenie licencji systemu komputerowego SPLUNK.

Branża: Branża informatyczna

~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY DO, KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 44/ER-4/NX/2018/NU/PP

1. Przedmiot zamówienia pn. „Dostawa i wdrożenie licencji systemu komputerowego SPLUNK”, obejmująca etap I - inwentaryzacja i analiza oraz etap III - wdrożenie.
1.1. Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania na rzecz Zamawiającego usługi związanej z wdrożeniem systemu komputerowego Splunk Enterprise, w dwóch etapach:
etap I - inwentaryzacja i analiza eksploatowanych przez Zamawiającego systemów IT i generowanych przez nie dzienników zdarzeń, obliczenie ilości danych, oszacowanie kosztów potrzebnych licencji;
etap III - wdrożenie licencji, tj. podłączenie do systemu Splunk wszystkich monitorowanych źródeł, ustalenie algorytmów analizy i progów alarmowania.
1.2. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia zostały określone w SIWZ.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza wykonywania zamówienia przy udziale podwykonawców.
Podwykonawcą na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, jest każda osoba trzecia, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem osób fizycznych zatrudnionych przez wykonawcę na umowę zlecenia lub o dzieło.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.

6. Termin wykonania zamówienia:
a) etap I - w ciągu 5 tygodni od dnia zawarcia umowy.
b)  etap III - w ciągu 5 tygodni od dnia pisemnego poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o gotowości Zamawiającego do rozpoczęcia realizacji III etapu, nie później niż do 31.12.2018 r.


7. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców:
7.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
7.1.1. Nie podlegają wykluczeniu, na podstawie pkt 8.7.29, 8.7.29.8 i 9.7.30.1 regulaminu.
7.1.2. Spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
7.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy zamówienia obejmujące dostawy lub wdrożenia lub dostawy z wdrożeniem systemu Splunk o wartości co najmniej 18 000 zł. netto każde, z których co najmniej jedno zamówienie obejmowało usługę wdrożenia systemu Splunk.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał do wykonania zamówienia - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku, natomiast „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców. Oświadczenie to może być podpisane przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną lub przez pełnomocnika ustanowionego do ich reprezentowania w postępowaniu. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia”.
Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 8.

8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawcy mają dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia:

8.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
8.2. Wykaz wykonanych usług zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, który powinien zawierać zakres zrealizowanej usługi, jej wartość, nazwę i adres Zamawiającego wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że wykazane usługi zostały wykonane należycie
8.3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
8.4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, dokumenty określone w pkt 8.3 i 8.4 ma obowiązek złożyć każdy z wykonawców oddzielnie.

9. Zawartość oferty:
9.1. W skład oferty musi wchodzić:
9.1.1. Formularz ofertowy.
9.2. Do oferty należy dołączyć:
9.2.1. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
9.2.2. Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 8.
10. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
11. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
11.1. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą ceną.

12. Oferty należy przesłać/składać do dnia 09.07.2018 r. do godz. 13:00.
13. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 09.07.2018 r. o godzinie 13:15, w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna I piętro. 
14. Termin związania ofertą:
14.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14.2.  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
14.3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż
30 dni.
15. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
             Monika Myzik, tel. 94 347 44 57;
             e-mail: monika.myzik@meckoszalin.pl  
             od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 - 15:00.

Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce pn. ,,Przetargi”. 

PREZES Zarządu
Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 22.06.2018 r.
 

Załączniki:

 • UWAGA_Zmiana_do_§_6_ust.4_projektu_umowy_.pdf
  (451.55 KB)
 • UWAGA_Pytania_i_odpowiedzi_do_Wykonawców_zainteresowanych_działem_w_postępowaniu.pdf
  (817.72 KB)
 • SIWZ80.pdf
  (11222.65 KB)
 • Załącznik_nr_1._Formularz_ofertowy_84.doc
  (116 KB)
 • Załącznik_nr_2._Projekt_umowy_33.pdf
  (368.18 KB)
 • Załącznik_nr_3._Oświadczenie_o_spełnieniu_warunków_udziału_w_postępowaniu_28.doc
  (99 KB)
 • Załącznik_nr_4._Wykaz_dostaw_2.doc
  (104.5 KB)
 • Załącznik_nr_5._Oświadczenie_dotyczące_przesłanek_wykluczenia_z_postępowania_wykonawcy_4.doc
  (104 KB)
 • Załącznik_nr_6._Szczegółowe_zasady_dotyczące_przetwarzania_danych_osobowych_2.doc
  (110 KB)
 • Załącznik_nr_7._Umowa_powierzenia_przetwarzania_danych_osobowych_.pdf
  (373.93 KB)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.