Budowa węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego dla potrzeb c.o.+c.w.u. przy ul. Cypryjskiej 2A - 2BC w Koszalinie, dz. 9/170, obr. 0012.

2018-06-27 09:07:55
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik
Ten przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Budowa węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego dla potrzeb c.o.+c.w.u. przy ul. Cypryjskiej 2A - 2BC w Koszalinie, dz. 9/170, obr. 0012.

Branża: Wykonawstwo węzłów

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl
 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. 

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 45/ER-4/PT/2018/NU/PP
 
1. Przedmiot zamówienia:
  
Budowa węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego dla potrzeb c.o.+c.w.u. przy ul. Cypryjskiej 2A - 2BC w Koszalinie, dz. 9/170, obr. 0012.
 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza wykonywanie części zamówienia przy udziale podwykonawców.
W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców, Wykonawca powinien wskazać w formularzu ofertowym nazwy (firmy) podwykonawców oraz zakresy prac, jakie będą wykonywane przez podwykonawców. Podwykonawcą na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, jest każda osoba trzecia, której Wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem poddostawców oraz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej zatrudnionych przez wykonawcę na umowę zlecenia lub o dzieło.

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.
 
5. Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie:
a) część I - budowa węzła do dnia 24.09.2018r.
b) część II - uruchomienie i rozruch węzła w terminie 7  dni roboczych od powiadomienia przez Zamawiającego, nie później niż w terminie 2 lat od dnia zakończenia budowy węzła.
 
6. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców:
6.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
6.1.1. Nie podlegają wykluczeniu, na podstawie pkt 8.7.29 oraz 8.7.30.1 i 8.7.30.2 Regulaminu.
6.1.2. Spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
6.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
1. Zbudował lub zmodernizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa węzły ciepłownicze dwufunkcyjne  o mocy minimalnej 250 kW każdy, przy czym modernizacja wykazanych węzłów musiała polegać na wymianie minimum 90% urządzeń zmodernizowanego węzła.
2. Dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jednym kierownikiem robót, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przynależącym do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, związane z przedmiotem zamówienia, (instalacje sanitarne) które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający dopuszcza kwalifikacje zdobyte w innych państwach członkowskich na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane.
 
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał do wykonania zamówienia - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku, natomiast „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. Oświadczenie to może być podpisane przez każdego z wykonawców składających ofertę wspólną lub przez pełnomocnika ustanowionego do ich reprezentowania w postępowaniu.
 
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”.
 
Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 7.
 
7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawcy mają dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:
7.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
7.2. Wykaz robót budowlanych spełniających wymagania pkt 6.2 ppkt 1, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane.
7.3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, spełniających wymagania pkt 6.2 ppkt 2 w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami.
7.4.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
7.5. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia dokumenty określone w pkt. 7.4 oraz 7.5, ma obowiązek złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie.
7a. Dla potwierdzenia, że oferowana robota budowlana spełnia wymagania zamawiającego, w przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych, do oferty należy dołączyć wykaz zamienników z podaniem nazwy ich producenta, typu (pełne oznaczenie zastosowanego urządzenia, materiału) oraz parametrów, co najmniej wskazanych w dokumentacji przetargowej dla danego urządzenia, czy materiału, a także karty doboru wymienników.
 
8. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
 
9. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
9.1. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą ceną.

10.  Oferty należy przesłać/składać do dnia 11.07.2018 r., do godz. 13:00.

11.  Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11.07.2018 r., o godzinie 13:15, w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna I piętro. 

12.  Termin związania ofertą:
12.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12.2.  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
12.3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

13.  Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
       Grażyna Krawel tel. 94 347 45 07;
       e-mail: grazyna.krawel@meckoszalin.pl
       od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 - 9:00.
 
Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie pn. ,,Przetargi”. 
 
Członek ZARZĄDU
mgr inż. Jacek Cybulski
/podpis na oryginale/
Koszalin, 27.06.2018 r.

Załączniki:

 • SIWZ82.pdf
  (12636.05 KB)
 • Załącznik_nr_1._Formularz_ofertowy_85.doc
  (67.5 KB)
 • Załącznik_nr_2._Projekt_umowy_34.pdf
  (529.08 KB)
 • Załącznik_nr_3._Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału_w_postępowaniu_5.doc
  (49.5 KB)
 • Załącznik_nr_4._Wykaz_robót_budowlanych_dla_węzła_3.doc
  (53 KB)
 • Załącznik_nr_5._Wykaz_osób_11.doc
  (51 KB)
 • Załącznik_nr_6._Oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_24.doc
  (57 KB)
 • Załącznik_nr_7._Wykaz_zamienników_14.doc
  (50 KB)
 • Załącznik_nr_8._Projekt_Technologiczny_.zip
  (2536.65 KB)
 • Załącznik_nr_9._Projekt_AKPiA_.zip
  (20095.74 KB)
 • Załącznik_nr_10._Przedmiar_robót_branża_ciepłownicza_.pdf
  (586.06 KB)
 • Załącznik_nr_11._Przedmiar_robót_branża_AKPiA_i_ciepłownicza_.pdf
  (578.19 KB)
 • Przedmiar_robót._Węzeł_cieplny_dwufunkcyjny_Cypryjska_2A_.rds
  (60.84 KB)
 • Przedmiar_robót._Węzeł_CO_i_CWU_-_Koszalin_ul_._Cypryjska_bu_.rds
  (19.11 KB)
 • Załącznik_ne_12._Specyfikacja_techniczna_branża_technologiczna_.doc
  (237.5 KB)
 • Załącznik_nr_13._Specyfikacja_techniczna_branża_elektryczna_.doc
  (115.5 KB)
 • Załącznik_nr_14._Klauzula_informacyjna_.doc
  (64.5 KB)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.