Dostawa materiałów do stacji uzdatniania wody

2018-07-06 13:28:28
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Ten przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Dostawa materiałów do stacji uzdatniania wody.

Branża: Wykonawstwo kotłowni


~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 42A/ER-4/EZ/2018/NU/PP

1. Przedmiot zamówienia:
  
Dostawa materiałów do stacji uzdatniania wody:
1.1. Sól tabletkowa (pastylkowa): 8000 kg
1.2. Wodny 5 % roztwór wodorotlenku sodu: 1710 kg
1.3. Wodny roztwór fosforanu trójsodowego: 450 kg
1.4. Wodny katalizowany związek siarczynu sodowego: 550 kg
1.5. Antyskalant  Everblue  EB 200 lub równoważny: 125 kg
1.6. Roztwór ciekły KCL (3mol) lub równoważny: 1000 ml
1.7. Rękaw filtrujący 50 mikronów: 20 szt
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta nieposiadająca całego przedmiotu zamówienia zostanie odrzucona.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.
5. Termin wykonania zamówienia:
5.1. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie od daty podpisania umowy do dnia     30.06.2019 r.
5.2. Termin realizacji pojedynczego zlecenia: do 14  dni roboczych.

6. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt 8.7.29 i 8.7.30.1 regulaminu.
Oceny, czy zachodzą podstawy wykluczenia, zamawiający dokona na podstawie oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.
7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawcy mają dołączyć do oferty w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
7.1.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
7.2.  Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, dokumenty określone w pkt 7.1 i 7.2, ma obowiązek złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie.
8. Wykaz dokumentów, jakie wykonawcy mają dołączyć do oferty w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa spełniania wymagania zamawiającego:
Dla potwierdzenia, że dostawa spełnia wymagania Zamawiającego - w przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych - do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki oferowanego preparatu.
9. Zawartość oferty:
9.1. W skład oferty musi wchodzić:
9.1.1. Formularz ofertowy.
9.1.2. Formularz cenowy.
9.2. Do oferty należy dołączyć:
9.2.1.Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
9.2.2. Dokument i oświadczenie wskazane w pkt 7 i 8.
10. Kryterium oceny ofert: najniższa łączna cena.
Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. będzie zawierała najniższą łączną ceną.

11.  Oferty należy przesłać/składać do dnia 20.07.2018, do godz. 13:00.
12. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.07.2018 r., o godz. 13:15, w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna I piętro.
13. Termin związania ofertą:
13.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
13.3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
14. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
1) w sprawach formalnych:
                   Monika Myzik, tel. 94 347 44 57, e-mail: monika.myzik@meckoszalin.pl    
                   od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 - 15:00,
2) w sprawach merytorycznych:
                    Andrzej Drzał tel. 94 347 45 53, e-mail: marek.drzal@meckoszalin.pl
                    od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 - 14:00.

Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie pn. ,,Przetargi”. 

CZŁONEK ZARZADU
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 06.07.2018 r               

Załączniki:

 • UWAGA._Zapytania_i_odpowiedzi_do_wszystkich_Wykonawców_.pdf
  (969.87 KB)
 • SIWZ86.pdf
  (10308.02 KB)
 • Załącznik_nr_1._Formularz_ofertowy_87.doc
  (216.5 KB)
 • Załącznik_nr_2._Formularz_cenowy_2.doc
  (49.5 KB)
 • Załącznik_nr_3._Umowa_projekt_15.pdf
  (3056.56 KB)
 • Załącznik_nr_4._Oświadczenie_dotyczące_przesłanek_wykluczenia_z_postępowania_wykonawcy_3.doc
  (203.5 KB)
 • Załącznik_nr_5._Szczegółowe_zasady_dotyczące_przetwarzania_danych_osobowych_2.doc
  (108 KB)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.