Dostawy awaryjne pomp

2018-07-20 13:45:05
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Ten przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Dostawy awaryjne pomp

Branża: Drobne prace remontowe.


~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel.  94  347 44 10    faks 94  347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY DO, KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień na podstawie, którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 52/ER-4/EZ/2018/NU/PP

1. Przedmiot zamówienia:  Dostawy awaryjne pomp.

2.  Wymagania szczegółowe, w zakresie dostaw awaryjnych pomp wyszczególnionych w formularzu cenowym, stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
3.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.

6.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 2 godzin od przyjęcia zgłoszenia, sukcesywnie od daty zawarcia umowy do dnia 31.07.2019 r.

7.  KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt 8.7.29, 8.7.30.1 oraz pkt 8.7.30.2. Regulaminu.

8.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA:
 
8.1.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
8.2.  Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 Regulaminu.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia dokumenty określone w pkt. 8.1 oraz 8.2, ma obowiązek złożyć każdy z wykonawców oddzielnie.
9.  Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

10.  Kryterium oceny ofert: najniższa łączna cena.
11. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętych kryterium oceny ofert, tj. będzie zawierała najniższą łączną cenę.

12. Oferty należy przesłać/składać do dnia 03.08.2018 r., do godz. 13:00.
13. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 03.08.2018 r., o godz. 13:15,
w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna I piętro.
14. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
15. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
1) w sprawach formalnych:
            Jan Stankiewicz tel. 94 347- 44- 43; e-mail: jan.stankiewicz@meckoszalin.pl    
             od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 a 15:00,
2) w sprawach technicznych:
             Krzysztof Lewandowski
             tel. 94 34-74-508; e-mail: krzysztof.lewandowski@meckoszalin.pl
             od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 a 14:00.
Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie pn. ,,Przetargi”. 
         
         CZŁONEK ZARZĄDU
         dr Adam Wyszomirski
           /podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 20.07.2018 r. 

Załączniki:

 • SIWZ88.pdf
  (8860.1 KB)
 • Załącznik_nr_1._Formularz_ofertowy_91.doc
  (221.5 KB)
 • Załącznik_nr_2._Formularz_cenowy_9.xls
  (36 KB)
 • Załącznik_nr_3._Umowa_projekt_16.pdf
  (2645.67 KB)
 • Załącznik_nr_4._Oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_9.doc
  (204.5 KB)
 • Załącznik_nr_5._Klauzula_Informacyjna_RODO_.pdf
  (1435.66 KB)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.