Dostawa materiałów do stacji uzdatniania wody.

2018-07-25 07:36:13
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Dostawa materiałów do stacji uzdatniania wody
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94 347 44 10, faks  94 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl
 
Zamówienie nr 42A/ER-4/EZ/2018/NU/PP
 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów do stacji uzdatniania wody, został wybrany Wykonawca nr 1, tj. firma Linke Jacek Linka, ul. Raginisa 19/22, 71-625 Szczecin, którego oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.
 
Realizację zamówienia Zamawiający zleci ww. Wykonawcy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, z łączną ceną:
 
łączna wartość netto: 45 283,40 zł
(słownie: czterdzieści pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote 40/100),
łączna wartość podatku VAT (23%): 10 415,18 zł
(słownie: dziesięć tysięcy czterysta piętnaście złotych 18/100),
łączna wartość brutto: 55 698,58 zł
(słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 58/100).
 
Członek ZARZĄDU
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/
Koszalin, 24.07.2018 r.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.