Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

2018-07-25 12:35:09
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl
 
Zamówienie nr 48/ER-4/ER/2018/NU/PP

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla nw. zadań:
Zadanie nr 1 pn. Budowa przyłącza wysokich parametrów do istniejących budynków wielorodzinnych  przy ul. Andersa 18 w Koszalinie na działce 56/3 w obrębie nr 21.
Zadanie nr 2 pn. Budowa przyłącza wysokich parametrów do nowobudowanego budynku mieszkalnego nr 6 zlokalizowanego na działce nr 77/7 obręb 16 przy ul. Sierpińskiego w Koszalinie.
Zadanie nr 3 pn. Budowa zewnętrznej instalacji rozdzielczej wraz z rozdzielnią c.o. dla potrzeb nowobudowanego budynku jednorodzinnego, zlokalizowanego na działce nr 766 obręb 11 przy ul. Martina Kinga w Koszalinie, w zakresie zadań nr 2 i 3 został wybrany Wykonawca nr 1, tj. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „RAHMAD”, Pl. Kilińskiego 9/12, 75-307 Koszalin, którego oferta została złożona jako jedyna w prowadzonym postępowaniu.
 
Realizacja zamówienia w zakresie  zadania nr 2 zostanie zlecona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę:
cena ogółem za I i II etap:
 
łączna wartość netto: 5 900,00 zł
(słownie: pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100).
łączna wartość podatku VAT (23%): 1 357,00 zł
(słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 00//100).
łączna wartość brutto: 7 257,00 zł
(słownie: siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych 00/100).
 
Realizacja zamówienia w zakresie zadania nr 3 zostanie zlecona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę:
cena ogółem za I i II etap:
 
łączna wartość netto: 5 900,00 zł
(słownie: pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100).
łączna wartość podatku VAT (23%): 1 357,00 zł
(słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 00//100).
łączna wartość brutto: 7 257,00 zł
(słownie: siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych 00/100).
 
Jednocześnie informujemy, że postępowanie w zakresie zadania nr 1 zostało unieważnione na  podstawie pkt 8.10.1.1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie. Zgodnie z pkt 8.10.1.1 Regulaminu, Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
Członek ZARZĄDU
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/
Koszalin, 25.07.2018 r.
 

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.