Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych w podziale na zadania.

2018-07-31 14:07:14
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94 347 44 10, faks 94 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl
 
Zamówienie Nr 40A/ER-4/PT/2018/NU/PP
 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę i przebudowę sieci ciepłowniczych w Koszalinie z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1, pn. „Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów C1-C8 wraz z przyłączami do budynków E i F przy ul. Holenderskiej, o parametrach: 2x88,9/160, L=69,30mb, 2x48,3/110, L=7,37mb”.
Zadanie nr 2, pn. „Budowa przyłącza wysokich parametrów do budynku wielorodzinnego KSM Przylesie przy ul. Staszica, działka nr 569/4, obręb nr 17, o parametrach: 2x60,3/125, L=63,00mb”.
Zadanie nr 3, pn. „Budowa przyłącza wysokich parametrów do budynku wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego 13a-13g, o parametrach: 2x60,3/125, L=24,00mb wraz z demontażami nieczynnych instalacji odbiorczych”, została wybrana oferta Przedsiębiorstwa Inżynierii Sanitarnej „PROGRESS” Spółka z o.o. ul. Jana Styki 14; 64-920 Piła, która została złożona jako jedyna w niniejszym postępowaniu. Realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci ww. Wykonawcy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę ryczałtową: łączna wartość netto: 298 000,00 zł
(słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100).
łączna wartość podatku VAT (23%): 68 540,00 zł
(słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści złotych 00//100).
łączna wartość brutto: 366 540,00 zł
(słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści złotych 00/100).
 
w tym:
 
zadanie nr 1, za cenę ryczałtową:
      wartość netto: 103 000,00 zł
      (słownie: sto trzy tysiące złotych 00/100),
      wartość podatku VAT (23%): 23 690,00 zł
      (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100),
      wartość brutto: 126 680,00 zł
      (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100),
zadanie nr 2, za cenę ryczałtową:
      wartość netto: 130 000,00 zł
      (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100),
      wartość podatku VAT (23%): 29 900,00 zł
      (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100),
      wartość brutto: 159 900,00 zł
      (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100),
zadanie nr 3, za cenę ryczałtową:
      wartość netto: 65 000,00 zł
      (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100),
      wartość podatku VAT (23%): 14 950,00 zł
      (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100),
      wartość brutto: 79 950,00 zł
      (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100)
 
                                                                                                          PREZES ZARZĄDU
                                                                                                              DYREKTOR
                                                                                                          mgr inż. Robert Mania
                                                                                                           /podpis na oryginale/
Koszalin, dnia 31.07.2018 r.               
 

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.