Dostawa stabilizatorów, wymienników ciepła, naczynia przeponowego oraz wodomierzy impulsowych w podziale na zadania.

2018-08-01 14:26:00
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik
Ten przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Dostawa stabilizatorów, wymienników ciepła, naczynia przeponowego oraz wodomierzy impulsowych w podziale na zadania

Branża: Dostawy urządzeń ciepłowniczych

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl
 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 56/ER-4/EZ/2018/NU/PP
 
1. Przedmiot zamówienia: 
Dostawa stabilizatorów, wymienników ciepła, naczynia przeponowego oraz wodomierzy impulsowych w podziale na zadania:
Zadanie nr 1 pn. Dostawa stabilizatorów.
Zadanie nr 2 pn. Dostawa wymienników na cele grzewcze.
Zadanie nr 3 pn. Dostawa wymienników ciepła c.w.u.
Zadanie nr 4 pn. Dostawa naczynia przeponowego.
Zadanie nr 5 pn. Dostawa wodomierzy impulsowych.
 
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub więcej zadań. Oferta nieposiadająca całego przedmiotu zamówienia dla danego zadania zostanie odrzucona.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.
 
5. Termin wykonania zamówienia: do 45 dni licząc od daty podpisania umowy.

6. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt 8.7.29, 8.7.30.1 oraz 8.7.30.2 regulaminu.
 
Oceny, czy zachodzą podstawy wykluczenia, zamawiający dokona na podstawie oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.
 
7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawcy mają dołączyć do oferty w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
7.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
7.2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu   
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, dokumenty określone w pkt 7.1 i 7.2, ma obowiązek złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie.
 
8. Kryterium oceny ofert: najniższa cena dla poszczególnych zadań.
Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. będzie zawierała najniższą ceną dla poszczególnych zadań.
 
9. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
 
10. Oferty należy przesłać/składać do dnia 14.08.2018, do godz. 13:00.
 
11. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.08.2018 r., o godz. 13:15, w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna I piętro.
 
12. Termin związania ofertą:
12.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
12.3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
 
13.  Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
      1) w sprawach formalnych:
          Monika Myzik, tel. 94 347 44 57;
          e-mail: monika.myzik@meckoszalin.pl
          od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 a 14:00.
     2)  w sprawach technicznych:
          Izabela Purta tel. 94 347 45 06;
          e-mail: izabela.purta@meckoszalin.pl
          od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 a 14:00.
 
Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie pn. ,,Przetargi”. 
 
Prezes ZARZĄDU
Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/
Koszalin, 01.08.2018 r.

Załączniki:

 • 2UWAGA._Pytanie_i_odpowiedź_do_Wykonawców_zainteresowanych_udziałem_w_postępowaniu_.pdf
  (592.85 KB)
 • UWAGA_Pytanie_i_odpowiedź_do_Wykonawców_zainteresowanych_udziałem_w_postępowaniu4.pdf
  (631.81 KB)
 • SIWZ89.pdf
  (9967.34 KB)
 • Załącznik_nr_1._Formularz_ofertowy_92.doc
  (144.5 KB)
 • Załączniki_nr_2-2D._Formularze_cenowe_.xls
  (194 KB)
 • Załącznik_nr_3._Projekt_umowy_._.pdf
  (447.23 KB)
 • Załącznik_nr_4._Oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_10.doc
  (58 KB)
 • Załącznik_nr_5._Szczegółowe_zasady_dotyczące_przetwarzania_danych_osobowych_4.doc
  (103 KB)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.