Budowa przyłączy ciepłowniczych w Koszalinie z podziałem na zadania.

2018-08-06 07:55:26
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94 347 44 10, faks 94 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl
 
Zamówienie Nr 50/ER-4/PT/2018/NU/PP
 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę przyłączy ciepłowniczych w Koszalinie z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1, pn.: „Budowa przyłącza ciepłowniczego w.p. do budynku mieszkalnego przy ul. Karłowicza 38, dz. nr 1479/8 i 1479/20, obr. 0019 w Koszalinie, o średnicy 2xDz 48,3/110 mm i długości L=21,50 mb. Program Ograniczenia Niskiej Emisji”. 
Zadanie nr 2, pn.:  „Budowa przyłącza ciepłowniczego w.p. do istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Bosmańskiej 11b dz. nr 28/75, obr. 0011 w Koszalinie, o średnicy 2xDz 60,3/125 mm i długości L=12,42 mb. Program Ograniczenia Niskiej Emisji”. 
Zadanie nr 3, pn.: „Budowa przyłącza ciepłowniczego w.p. do istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Bosmańskiej 17b dz. nr 28/45, 28/113, 28/72, 28/58 obr. 0011 w Koszalinie, o średnicy 2xDz 60,3/125 mm i długości L=56,25 mb. Program Ograniczenia Niskiej Emisji”.
Zadanie nr 4, pn.: „Tymczasowe przepięcie zewnętrznej instalacji odbiorczej 2xDz 139,7/225 do sieci wysokich parametrów 2xDz 139,7/225 zlokalizowane w budynku wymiennikowni grupowej przy ul. Plater 3 oraz przebudowa zewnętrznej instalacji odbiorczej wraz z demontażami istniejących odcinków sieci, które staną się nieczynne przy ul. Gierczak-Plater, dz. nr 97/14 , 590, 96/12, 592, 96/24, obr. 0015 w Koszalinie. Program Ograniczenia Niskiej Emisji ”,
została wybrana oferta Przedsiębiorstwa Inżynierii Sanitarnej „PROGRESS” Spółka z o.o. ul. Jana Styki 14; 64-920 Piła, która została złożona jako jedyna w niniejszym postępowaniu. Realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci ww. Wykonawcy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę ryczałtową: łączna wartość netto: 254 000,00 zł
(słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100).
łączna wartość podatku VAT (23%): 58 420,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 00//100).
łączna wartość brutto: 312 420,00 zł
(słownie: trzysta dwanaście tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 00/100).
 
w tym:
 
      zadanie nr 1, za cenę ryczałtową:
      wartość netto: 53 000,00 zł
      (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100),
      wartość podatku VAT (23%): 12 190,00 zł
      (słownie: dwanaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych 00/100),
      wartość brutto: 65 190,00 zł
      (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych 00/100),
      zadanie nr 2, za cenę ryczałtową:
      wartość netto: 38 000,00 zł
      (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100),
      wartość podatku VAT (23%): 8 740,00 zł
      (słownie: osiem tysięcy siedemset czterdzieści złotych 00/100),
      wartość brutto: 46 740,00 zł
      (słownie: czterdzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści złotych 00/100),
      zadanie nr 3, za cenę ryczałtową:
      wartość netto: 68 000,00 zł
      (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100),
      wartość podatku VAT (23%): 15 640,00 zł
      (słownie: piętnaście tysięcy sześćset czterdzieści złotych 00/100),
      wartość brutto: 83 640,00 zł
      (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści złotych 00/100).
      zadanie nr 4, za cenę ryczałtową:
      wartość netto: 95 000,00 zł
      (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100),
      wartość podatku VAT (23%): 21 850,00 zł
      (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100),
      wartość brutto: 116 850,00 zł
      (słownie: sto szesnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100).
 
                                                                                  
Prezes ZARZĄDU
Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/
Koszalin, 03.08.2018 r.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.