Dostawy awaryjne pomp

2018-08-17 11:07:17
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Dostawy awaryjne pomp

~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 52/ER-4/EZ/2018/NU/PP

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy awaryjne pomp, został wybrany Wykonawca nr 1, tj. PPH „BUDARGOS bis” Spółka z o.o.,ul. Mieszka I 24, 75-132 Koszalin,  którego oferta została złożona jako jedyna w prowadzonym postępowaniu.
Realizacja zamówienia zostanie zlecona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, z łączną ceną:
łączna wartość netto: 51 140,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści złotych 00/100).
łączna wartość podatku VAT (23%): 11 762,20 zł
(słownie: jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote 20//100).
łączna wartość brutto: 62 902,20 zł
(słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwa złote 20/100).

         PREZES ZARZĄDU
         DYREKTOR
         mgr inż. Robert Mania
         /podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 16.08.2018 r.
 

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.