Dostawa miału węglowego luzem do celów energetycznych w ilości 30 000 ton

2018-08-21 10:04:15
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak

Branża: Inne

~~Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl
 
       OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 
Zamówienie nr 58A/ER-4/PR/2018/NU/PP

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa miału węglowego luzem do celów energetycznych w ilości 30 000 ton ( trzydzieści tysięcy ton) o niżej wymienionych parametrach:
Węgiel do celów energetycznych luzem – zgodnie z PN-82/G-97002
Typ węgla zgodnie z PN-82/G-97002 – 31, 32
Sortyment zgodnie z  PN-82/G-97001 – M II
Wskaźnik podatności transportowej wg PN-82/G-97003  do –  A
Wymogi jakościowe:
•        wartość opałowa w stanie roboczym                                       min 21 500 kJ/kg – max 23 900 kJ/kg
•        zawartość wilgoci całkowitej w stanie roboczym                     max 15 %
•        zawartość popiołu w stanie roboczym                                     max 15 %
•        zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym                        max 0,6 %
•        zawartość części lotnych w stanie suchym i bezpopiołowym   min 28 %
•        granulacja                                                                                 0-20 mm
•        zawartość podziarna (0÷1 mm)                                                max 20%
•        zawartość nadziarna (20÷31,5 mm)                                         max 5%
•        temperatura topliwości popiołu w atmosferze redukującej      (temperatura topnienia min 1300 °C, temperatura mięknienia min 1100 °C).
Miał węglowy należy dostarczyć transportem łamanym (kolejowy plus samochodowy) na place składowe Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie ul. Mieszka I 20A i Słowiańska 8  (29 500 ton) i w Sianowie ul. Słowackiego 30 (500 ton).
Transport kolejowy do stacji Koszalin, a transport samochodowy ze stacji Koszalin na place składowe Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza dostawę miału węglowego transportem samochodowym do 20% wielkości dostaw dostarczanych przez danego Dostawcę. 
    
Węgiel musi być wolny od zanieczyszczeń w szczególności w postaci mułu węglowego, flotokoncentratu, kamienia i złomu.
Niedopuszczalna jest dostawa węgla koksowego.

2. Warunki płatności:
2.1. Faktury częściowe wystawiane po każdej dostawie miału węglowego.
2.2. Zapłata należności za wykonanie przedmiotu umowy (części) na podstawie otrzymanych faktur VAT w terminie 14 i 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami         
§ 8 ust 2 projektu umowy.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza wykonywania zamówienia przy udziale podwykonawców. Podwykonawcą na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, jest każda osoba trzecia, której Dostawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem poddostawców.
 
6. Kwalifikacja podmiotowa Dostawców:
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy:
Spełniają warunki dotyczące:
    a)  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z przepisów prawa,
    b)  zdolności technicznej lub zawodowej.
 
6.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
6.2.1. Zamawiający uzna, że Dostawca spełnia warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z przepisów prawa, jeżeli wykaże, że posiada status pośredniczącego podmiotu węglowego.
6.2.2. Zamawiający uzna, że Dostawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że zrealizował w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie dostawy do elektrowni lub ciepłowni lub elektrociepłowni, z których każda obejmowała dostawy miału węglowego o łącznej masie, co najmniej 15 000 ton.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia”.
 
Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia i dokumentów, jakich żąda w pkt 7.
 
7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie dostawcy mają dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
7.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
7.2. Kopia potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy.
7.3. Wykaz dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, który powinien zawierać zakres zrealizowanej dostawy (ilość dostarczonych ton węgla), datę wykonania, nazwę i adres Zamawiającego wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że wykazane dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
7.4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

8. Zawartość oferty.
8.1. W skład oferty musi wchodzić:
8.1.1. Formularz ofertowy.
8.2. Do oferty należy dołączyć:
8.2.1. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Dostawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
8.2.2. Dokumenty i oświadczenie wskazane w pkt 7.

 
9. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie wg poniższego harmonogramu:

Miesiąc                         do 30.09.2018                                do 31.10.2018                        do 30.11.2018             Łącznie
Ilość ton minimum              4 500                                             13 500                                    30 000                     30 000
 
jednak nie więcej niż 18 000 ton miesięcznie.


Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie zastrzega sobie prawo zmiany ilości kupowanego miału węglowego w granicach do 30 000 ton od jednego Dostawcy,  a w szczególności w celu zapewniania możliwości zorganizowania dostaw w wyznaczonym terminie realizacji zamówienia, możliwości wyboru więcej niż jednego Dostawcy.   
 
10. Kryterium oceny ofert: najniższa średnia łączna cena brutto.
Średnia łączna cena brutto zostanie wyliczona na podstawie zaoferowanych przez Dostawcę łącznych cen brutto podanych dla każdego z terminów płatności – 14 i 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.
10.1. Zamawiający przyzna zamówienie Dostawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w ogłoszeniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą średnią łączną ceną brutto.
10.2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej średniej łącznej cenie brutto, Zamawiający wezwie Dostawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym w wezwaniu terminie do złożenia ofert dodatkowych.
11. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.
11.1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
11.2. Oferta oraz dołączone do niej oświadczenia i dokumenty musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
11.3. Oferta oraz dołączone do niej oświadczenia i wykazy muszą być w oryginale.
11.4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania Dostawcy/Dostawców składających ofertę (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła), zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. Dołączone do oferty dokumenty w formie kserokopii powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Dostawcy, Dostawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą z zastrzeżeniem pkt 11.6 i 12.2.3 Ogłoszenia. 
11.5. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej specyfikacji, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
11.6. W przypadku, gdy Dostawce reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby reprezentujące Dostawcę. Dołączone pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza.
11.7. Treść oferty musi odpowiadać treści Ogłoszenia.
11.8 Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny.
11.9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
11.10. Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała opis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie/opakowaniu - brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty.
11.11. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty - brak takiego zszycia oferty nie skutkuje jej odrzuceniem, ale Zamawiający nie odpowiada za dekompletację oferty.
11.12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dostawca powinien złożyć zastrzeżenie, że nie mogą być udostępniane oraz wykazać nie później niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje takie powinny być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503)” i dołączone do oferty; zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
11.13. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w punkcie 1 ogłoszenia i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Dostawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
Oferta na (tytuł postępowania)………………………………….……………………….
Zamówienie nr …………………………………….
Nie otwierać przed ………………………………...
11.14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z informacji.

12. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY WSPÓLNEJ
12.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.
12.2. Zasady składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia:
12.2.1. Oferta powinna być podpisana przez Dostawców składających ofertę wspólną, zgodnie z zasadami reprezentacji albo pełnomocnika, ustanowionego zgodnie z pkt 12.2.3.
12.2.2. Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 7.1 i 7.4 ogłoszenia musi złożyć każdy podmiot oddzielnie.
12.2.3. Podmioty zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Dostawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo to musi być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów oraz zostać dołączone do oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
12.2.4.Oferta Spółki Cywilnej jest ofertą wspólną.
12.2.5.Dostawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zobowiązania.

 13. Oferty należy przesłać/składać do dnia 4.09.2018 r. do godziny 12:00, na adres Zamawiającego:
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o. o. w Koszalinie Siedziba Spółki, sekretariat - pokój nr 10; 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25 A.
 
14. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 4.09.2018 r. o godzinie 12:15, w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna I piętro.
Otwarcie ofert jest jawne.
 
15. Termin związania ofertą.
15.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
15.2.  Dostawca pozostaje związany ofertą przez okres 7 dni.
15.3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwrócić się do Dostawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 7 dni.
 
16. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Dostawcami, są:
1)   w sprawach formalnych:
      Wanda Michalak, tel. 94 347 44 02;
      e-mail: wanda.michalak@meckoszalin.pl  
      od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 - 15:00.
2)   w sprawach merytorycznych:
      Marek Drzał, tel. 94 347 45 53;
      e-mail: marek.drzal@meckoszalin.pl
      od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 - 15:00.
 
17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Dostawców o uzupełnienie albo wyjaśnienie treści złożonych ofert, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
18. Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z Dostawcą wybranym w wyniku niniejszego postępowania stanowi załącznik 2 do ogłoszenia.

19. INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRZYSŁUGUJĄCYCH W TYM ZAKRESIE PRAWACH
Informacja ta związana jest z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO.
Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisano poniżej.
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:
1) Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027924, NIP: 669-050-14-66, Kapitał zakładowy: 48.677.000,00 PLN, zwana dalej „Spółką”.
2) Inspektor Ochrony Danych W Spółce powołany został Inspektor Danych Osobowych. Adres: Inspektor Danych Osobowych, ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, adres e-mail:  iodo@meckoszalin.pl.
3) Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:
a. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
b. zawarcia umowy z wybranym wykonawcą - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
c. realizacji umowy z wybranym wykonawcą - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
d. rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań -  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
e. marketingu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
f. ustalenia i dochodzenia roszczeń - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
g. realizacji kontaktów - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
4) Udostępnianie danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę:
a. podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b. firmom obsługującym systemy teleinformatyczne Spółki,
c. podmiotom świadczącym Spółce usługi remontowo-inwestycyjne, doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
d. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, które świadczą usługi na rzecz Spółki.
5) Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 
a. złożone oferty w postępowaniu - 4 lata,
b. oferta wybranego Wykonawcy - przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do np. obsługi reklamacji, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, wypełnienia obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
c. do ustania celu biznesowego.
7) Przysługujące prawa
W zawiązku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pan danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści swoich danych
b. prawo do sprostowania danych osobowych,
c. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
f. prawo wniesienia sprzeciwu,
g. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
h. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Z powyższych praw (a-g) można skorzystać, składając wniosek na adres e-mail: iodo@meckoszalin.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin.
8) Wymóg podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką.
9) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
19.1. W celu wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, Zamawiający zwraca się z prośbą o przekazanie osobom wskazanych w ofercie oraz osobom wykonującym umowę, informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych tych osób oraz o przysługujących tym osobom prawach z tym związanych. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 5 do Ogłoszenia.
19.2. W przypadku, gdy do oferty zostaną dołączone dokumenty nie wymagane w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, a będą one zawierały dane osobowe, Zamawiający dokona anonimizacji tych danych.
  
Załączniki:
1. Formularz ofertowy (wzór druku) - załącznik nr 1.
2. Projekt umowy - załącznik nr 2.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór druku) - załącznik nr 3.
4. Wykaz zrealizowanych dostaw (wzór druku) - załącznik nr 4.
5. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych - załącznik nr 5.

CZŁONEK ZARZĄDU
mgr inż. Jacek Cybulski
 /podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 20.08.2018 r.

Załączniki:

Wszystkich załączników: 6

 • UWAGA_Zapytanie_i_odpowiedź.pdf
  (555.6 KB)
 • Załącznik_nr_1._Formularz_ofertowy_96.doc
  (125.5 KB)
 • Załącznik_nr_2._Umowa_projekt_37.pdf
  (9438.39 KB)
 • Załącznik_nr_3._Oświadczenie_o_spełnieniu_warunków_udziału_w_postępowaniu_31.doc
  (96 KB)
 • Załącznik_nr_4._Wykaz_zrealizowanych_dostaw_4.doc
  (97 KB)
 • Załącznik_nr_5._Zasady_przetwarzania_danych_osobowych_.pdf
  (1478.13 KB)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.