Dostawa stabilizatorów, wymienników ciepła, naczynia przeponowego oraz wodomierzy impulsowych w podziale na zadania

2018-08-27 11:49:59
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Dostawa stabilizatorów, wymienników ciepła, naczynia przeponowego oraz wodomierzy impulsowych w podziale na zadania.
~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel.  94  347 44 10    faks ( 94 ) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 56/ER-4/EZ/2018/NU/PP                                     
                                          
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę stabilizatorów, wymienników ciepła, naczynia przeponowego oraz wodomierzy impulsowych w podziale na zadania:
Zadanie nr 1 pn. „Dostawa stabilizatorów”.
Zadanie nr 2 pn. „Dostawa wymienników na cele grzewcze”.
Zadanie nr 3 pn. „Dostawa wymienników ciepła c.w.u.”
Zadanie nr 4 pn. „Dostawa naczynia przeponowego”.
Zadanie nr 5 pn. „Dostawa wodomierzy impulsowych”,

w zakresie zadania nr 1, została wybrana oferta, złożona jako jedyna przez Wykonawcę nr 4, tj. firmę HYDROKOMPLET S.C. Grzegorz Dreszler, Andrzej Molczyński ul. Legionów 65/67; 86-300 Grudziądz.
Realizację zamówienia w zakresie zadania nr 1, Zamawiający zleci ww. Wykonawcy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę:
łączna wartość netto: 29 385,00 zł
(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 00/100),
łączna wartość podatku VAT (23%): 6 758,55 zł
(słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 55/100),
łączna wartość brutto: 36 143,55 zł
(słownie: trzydzieści sześć tysięcy sto czterdzieści trzy złote 55/100).

W zakresie zadania nr 2 oraz 3, została wybrana oferta, złożona przez Wykonawcę nr 2, tj. firmę CIBET REenergy Sp. z o.o. Al. Krakowska 197; 02-180 Warszawa, którego oferta  zawiera najniższe łączne ceny, spośród ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu.
Realizację zamówienia w zakresie zadania nr 2, Zamawiający zleci ww. Wykonawcy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę:
łączna wartość netto: 47 597,00 zł
(słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100).
łączna wartość podatku VAT (23%): 10 947,31 zł
(słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych 31/100).
łączna wartość brutto: 58 544,31 zł
(słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote 31/100).
Realizację zamówienia w zakresie zadania nr 3, Zamawiający zleci ww. Wykonawcy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę:
łączna wartość netto: 26 061,00 zł
(słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych 00/100).
łączna wartość podatku VAT (23%): 5 994,03 zł
(słownie: pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 03/100).
łączna wartość brutto: 32 055,03 zł
(słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćdziesiąt pięć złotych 03 /100).

Postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie zadań nr 4 oraz 5, zostało unieważnione na podstawie punktu 8.10.1.1 Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

      CZŁONEK ZARZĄDU
      dr Adam Wyszomirski
       /podpis na oryginale/ 

Koszalin, dnia 27.08.2018 r.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.