Dostawa materiałów preizolowanych

2018-08-27 13:51:53
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Ten przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Dostawa materiałów preizolowanych

Branża: Drobne prace remontowe.

~~
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie nr 54B/ER-4/EZ/2018/NU/PU

Do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest prowadzone w procedurze uproszczonej na podstawie regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie, zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi”.

1. ZAMAWIAJĄCY:
 1.1. Miejska Energetyka Cieplne Spółka z o. o. w Koszalinie
         ul. Łużycka 25A
         75-111 Koszalin
   KRS nr 0000027924, NIP: 669-050-14-66
   godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00
  1.2. Kontakt telefoniczny:
   Numer telefonu: 94 347 44 10
   Numer faksu: 94 347 44 11
  1.3. Kontakt elektroniczny:
   Strona internetowa: www.meckoszalin.pl
   Adres poczty elektronicznej: przetargi@meckoszalin.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów preizolowanych, wyszczególnionych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

3. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Wymagania szczegółowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
3.1. Wykonawca w wykonaniu przedmiotu zamówienia dostarczy materiały preizolowane na poszczególne (odrębne) zamówienia Zamawiającego w miejsce wskazane przez Zamawiającego [miejsce dostawy - Koszalin], w terminie do 50 dni kalendarzowych od daty złożenia (elektronicznie lub fax) zamówienia u Wykonawcy.
3.2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, wyładować i wnieść na swój koszt materiały preizolowane do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
3.3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały preizolowane w opakowaniach zabezpieczających przed zabrudzeniem i uszkodzeniem w trakcie transportu.
3.4. Przedstawione w ofercie ceny muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia tj. koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
3.5. Wszystkie materiały i wyroby muszą posiadać stosowne atesty lub certyfikaty, wymagane prawem i być dopuszczone do obrotu handlowego w Polsce.
3.6. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia dostarczył na wezwanie Zamawiającego atesty, certyfikaty na materiały stanowiące przedmiot zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
3.7. Dostarczane materiały muszą być fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, w pierwszym gatunku i wolne od wad prawnych i fizycznych.
3.8.Wykonawca udzieli Zamawiającemu 2 letniej gwarancji na pianki izolacyjne (poz. 3÷11 formularza cenowego) i matę piankową (poz. 39 formularza cenowego) oraz 10 letniej gwarancji na pozostałe dostarczane materiały, a bieg okresu gwarancji rozpocznie się od dnia odbioru przedmiotu umowy.
3.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości kupowanych materiałów w poszczególnych asortymentach, w granicach łącznej ceny ofertowej.
3.10. Ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia nie będą podlegały zmianom przez cały czas trwania umowy.
Wskazane w formularzu cenowym (załącznik nr 2) ilości asortymentowe są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu mniejszej ilości asortymentowej niż podane, bez możliwości roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: sukcesywnie w okresie do daty podpisania umowy do dnia 30.09.2019 r.

5. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH:
5.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, zostaną odrzucone.
5.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:
6.1. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
6.2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą łączną ceną.


7. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy przesłać/składać do dnia 07.09.2018 r., do godz. 13:00,
na adres Zamawiającego podany w punkcie 1.1 niniejszego zapytania ofertowego, sekretariat - pokój nr 10.

8. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
8.1. W skład oferty muszą wchodzić:
8.1.1.  Formularz ofertowy (wzór druku) - załącznik nr 1.
8.1.2.  Formularz cenowy (wzór druku) - załącznik nr 2.
8.2. Do oferty należy dołączyć:
8.2.1. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu 
Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone  
pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane (podpis powinien pozwolić na ustalenie  tożsamości osoby, która go złożyła), przez osoby reprezentujące Wykonawcę. Dołączone pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza.

9. WYMAGANIA FORMALNE NA OFERTY:
Oferta powinna być podpisana (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła), a kserokopie dokumentów dołączonych do oferty potwierdzone za zgodność
z oryginałem na każdej stronie, na której znajduje się jego treść przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa, z zastrzeżeniem pkt 8.2.1.

10. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert oraz przeprowadzeniu innych czynności, o których mowa w pkt 7 regulaminu.
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.19 regulaminu.
Postępowanie podlega unieważnieniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.21 regulaminu oraz może zostać unieważnione bez podania przyczyn, zgodnie z pkt 7.22 regulaminu.

11. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
1) w sprawach formalnych:
                   Wanda Michalak tel. 94 347- 44- 02; e-mail: wanda.michalak@meckoszalin.pl    
                   od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 a 15:00,
2) w sprawach technicznych:
                    Anna Grudzień tel. 94 347 44 54, e-mail:  anna.grudzien@meckoszalin.pl
                    od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 a 14:00.

12. INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRZYSŁUGUJĄCYCH W TYM ZAKRESIE PRAWACH:
Informacja ta związana jest z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO.
Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisano poniżej.

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

1) Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Energetyka Cieplna
Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027924, NIP: 669-050-14-66, Kapitał zakładowy: 48.677.000,00 PLN, zwana dalej „Spółką”.

2) Inspektor Ochrony Danych
W Spółce powołany został Inspektor Danych Osobowych. Adres: Inspektor Danych Osobowych,
ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, adres e-mail: iodo@meckoszalin.pl.

3) Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:
a. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
b. zawarcia umowy z wybranym wykonawcą - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
c. realizacji umowy z wybranym wykonawcą - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
d. rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
e. marketingu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
f. ustalenia i dochodzenia roszczeń - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
g. realizacji kontaktów - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

4) Udostępnianie danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę:
a. podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b. firmom obsługującym systemy teleinformatyczne Spółki,
c. podmiotom świadczącym Spółce usługi remontowo-inwestycyjne, doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
d. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, które świadczą usługi na rzecz Spółki.
5) Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 
a. złożone oferty w postępowaniu - 4 lata,
b. oferta wybranego Wykonawcy - przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do np. obsługi reklamacji, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, wypełnienia obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
c. do ustania celu biznesowego.

7) Przysługujące prawa
W zawiązku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pan danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści swoich danych
b. prawo do sprostowania danych osobowych,
c. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
f.  prawo wniesienia sprzeciwu,
g. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
h. prawo do wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Z powyższych praw (a-g) można skorzystać, składając wniosek na adres e-mail: iodo@meckoszalin.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin.

8) Wymóg podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia
i wykonania umowy zawartej ze Spółką, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką.

9) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
W celu wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, Zamawiający zwraca się z prośbą
o przekazanie osobom wskazanych w ofercie oraz osobom wykonującym umowę, informacji
o zasadach przetwarzania danych osobowych tych osób oraz o przysługujących tym osobom prawach z tym związanych.
Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
W przypadku, gdy do oferty zostaną dołączone dokumenty nie wymagane w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia, a będą one zawierały dane osobowe, Zamawiający dokona anonimizacji tych danych.

13. INNE POSTANOWIENIA:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują pisemnie, elektronicznie lub faksem z zastrzeżeniem, że dokumenty przekazywane przez Wykonawców na wezwanie Zamawiającego, w celu  ich uzupełnienia będą przekazane w formie faksu lub e-maila i zostaną niezwłocznie  przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego lub przedłożone osobiście.

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Formularz ofertowy (wzór druku) - załącznik nr 1.
Formularz cenowy (wzór druku) - załączniki nr 2.
Projekt umowy - załącznik nr 3.
Klauzula informacyjna - załącznik nr 4.
                                                            
ZATWIERDZAM
Prezes ZARZĄDU
Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 27.08.2018 r.

 
 

Załączniki:

 • Załącznik_nr_1._Formularz_ofertowy_97.doc
  (117.5 KB)
 • Załącznik_nr_2._Formularz_cenowy_12.xls
  (47.5 KB)
 • Załącznik_nr_3._Umowa_projekt_18.pdf
  (2849.97 KB)
 • Załącznik_nr_4._Klauzula_informacyjna_.pdf
  (1343.51 KB)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.