Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla 8 zadań

2018-09-04 09:24:07
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak

~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl
Zamówienie nr 59/ER-4/ER/2018/NU/PP

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla nw. zadań:
Zadanie nr 1 pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji - Budowa przyłącza wysokich parametrów do istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Lechickiej 11, zlokalizowanego na działce nr 116/7 obręb 22 w Koszalinie”.
Zadanie nr 2 pn. „Budowa przyłącza wysokich parametrów do nowobudowanego budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 zlokalizowanego na działkach nr 244/1, 243/4, 30/4 obręb 18 przy ul. Monte Cassino w Koszalinie”.
Zadanie nr 3 pn. „Budowa sieci wraz z przyłączami do budynku szkoły na działce nr 19/4 obr. 16 oraz do budynku bursy na działce 19/3 obr. 16 zlokalizowanych na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Jana Pawła II 17 w Koszalinie”.
Zadanie nr 4 pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji - Budowa przyłącza wysokich parametrów do istniejącego budynku przy ul. Zwycięstwa 113, działka nr 268, obręb 20 w Koszalinie”.
Zadanie nr 5 pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji - Budowa sieci oraz przyłączy wysokich parametrów do budynków przy ulicy Szymanowskiego 30c, Chopina 23-23a, Chopina 21-21a, Szymanowskiego 30, ul. Szymanowskiego 28, Chopina 17-19 oraz Chopina 15 wraz z demontażem odcinków zewnętrznej instalacji odbiorczej (sieci), które staną się nieczynne oraz nieczynnych rur przechodzących przez piwnice budynków – z podziałem zadania na dwie części:
1) budynki wielorodzinne przy ul. Szymanowskiego 30a-b, Szymanowskiego 30, Chopina 21-21a, Chopina 23-23a oraz budynek usługowy Szymanowskiego 30c w Koszalinie.
2) budynki wielorodzinne przy ul. Szymanowskiego 28, Chopina 17-19 i Chopina 15 w Koszalinie”.
Zadanie nr 6 pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 35, zlokalizowanego na działce nr 265/2 obręb 21  w Koszalinie”.
Zadanie nr 7 pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji - Przepięcie zewnętrznej instalacji odbiorczej 2cx88,9/160 do sieci wysokich parametrów cw2x300 przy ul. Słowackiego oraz budowa przyłącza wysokich parametrów do budynku przy ul. Zwycięstwa 104 wraz z demontażem odcinka zewnętrznej instalacji odbiorczej, który stanie się nieczynny”.
Zadanie nr 8 pn. „Budowa przyłącza wysokich parametrów do istniejących budynków wielorodzinnych  przy ul. Andersa 18 w Koszalinie na działce 56/3 w obrębie nr 21”.


w zakresie zadania nr 1, 2, 3 oraz 6, została wybrana oferta Wykonawcy, która zawiera najniższe łączne ceny spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu, a także w zakresie zadania
nr 5 oraz 7 została wybrana oferta Wykonawcy, która została złożona jako jedyna na te zadania.
Realizację zamówienia w zakresie zadania nr 1, 2, 3 oraz 6, Zamawiający zleci Wykonawcy nr 2, tj. Przedsiębiorstwu Projektowo-Wykonawczemu „DANBUD” Bronisław Stachurski ul. Macierzy 10, 75-390 Koszalin.

Realizacja zamówienia w zakresie zadania nr 1, zostanie zlecona, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę:
 
I i II etap:
łączna wartość netto: 5 400,00 zł
(słownie: pięć tysięcy czterysta złotych 00/100).
łączna wartość podatku VAT (23%): 1 242,00 zł
(słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści dwa złote 00/100),
łączna wartość brutto: 6 642,00 zł
(słownie: sześć tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote 00/100).

Realizacja zamówienia w zakresie zadania nr 2, zostanie zlecona, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę:
 
I i II etap:
łączna wartość netto: 4 900,00 zł

(słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100),
łączna wartość podatku VAT (23%): 1 127,00 zł
(słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia siedem złotych 00/100),
łączna wartość brutto: 6 027,00 zł
(słownie: sześć tysięcy dwadzieścia siedem złotych 00/100).

Realizacja zamówienia w zakresie zadania nr 3, zostanie zlecona, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę:

I i II etap:
łączna wartość netto: 7 300,00 zł 

(słownie: siedem tysięcy trzysta złotych 00/100).
łączna wartość podatku VAT (23%): 1 679,00 zł
 (słownie: jeden tysiąc sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100),
łączna wartość brutto: 8 979,00 zł 
(słownie: osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

Realizacja zamówienia w zakresie zadania nr 6, zostanie zlecona, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę:

I i II etap:
łączna wartość netto: 5 300,00 zł

(słownie: pięć tysięcy trzysta złotych 00/100).
łączna wartość podatku VAT (23%): 1 219,00 zł
(słownie: jeden tysiąc dwieście dziewiętnaście złotych 00/100),
łączna wartość brutto: 6 519,00 zł
(słownie: sześć tysięcy pięćset dziewiętnaście złotych 00/100).

Realizację zamówienia w zakresie zadania nr 5 oraz 7, Zamawiający zleci Wykonawcy nr 1, tj. Przedsiębiorstwu Usługowo-Handlowemu „RAHMAD” Janusz Czerepaniak Pl. Kilińskiego 9/12, 75-307 Koszalin.
Realizacja zamówienia w zakresie zadania nr 5, zostanie zlecona, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę:

I i II etap:
łączna wartość netto: 17 900,00 zł

(słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100).
łączna wartość podatku VAT (23%): 4 117,00 zł
(słownie: cztery tysiące sto siedemnaście złotych 00//100).
łączna wartość brutto: 22 017,00 zł
(słownie: dwadzieścia dwa tysiące siedemnaście złotych 00/100).

Realizacja zamówienia w zakresie zadania nr 7, zostanie zlecona, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę:

I i II etap:
łączna wartość netto: 11 700,00 zł

(słownie: jedenaście tysięcy siedemset złotych 00/100).
łączna wartość podatku VAT (23%): 2 691,00 zł
(słownie: dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 00//100).
łączna wartość brutto: 14 391,00 zł
(słownie: czternaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100).

Jednocześnie Zamawiajacy informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie zadania nr 4, zostało unieważnione na podstawie punktu 8.10.2.1 Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującego w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie.
Zgodnie z pkt 8.10.2.1 Regulaminu, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub udzielenie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Ponadto Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie zadania nr 8, zostało unieważnione na podstawie pkt 8.10.1.1 Regulaminu udzielania zamówień, obowiązującego w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie.
Zgodnie z pkt 8.10.1.1 Regulaminu, Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

              PREZES ZARZĄDU
              DYREKTOR
              mgr inż. Robert Mania

Koszalin, dnia 03.09.2018 r.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.