Naprawa i konserwacja oraz odśnieżanie dachów budynków Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie

2018-09-14 11:27:56
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Ten przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Naprawa i konserwacja oraz odśnieżanie dachów budynków Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie.

Branża: Drobne prace remontowe.


~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. ( 94 ) 347 44 10    faks ( 94 ) 347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie, którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 60/ER-4/PT/2018/NU/PP

1. Przedmiot zamówienia:
  Naprawa i konserwacja oraz odśnieżanie dachów budynków Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza wykonywanie zamówienia przy udziale podwykonawców.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
a. Termin wykonania zamówienia: w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
b. W przypadku naprawy i konserwacji dachów - rozpoczęcie i zakończenie prac w terminach uzgodnionych przy przekazaniu placu budowy.
c.  W przypadku odśnieżania – podjęcie czynności najpóźniej, w ciągu 24 godzin od otrzymania zlecenia przesłanego faksem lub e-mailem przez Zamawiającego.


7. KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW
7.1.  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
7.1.1. Nie podlegają wykluczeniu, na podstawie pkt 8.7.29 oraz 8.7.30.1 i 8.7.30.2 Regulaminu.
7.1.2.  Spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
7.2.  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków (pkt 7.1.2):
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
7.2.1. Wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty polegające remoncie dachu o powierzchni, co najmniej 200 m2, każda.
7.2.2. Dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jednym kierownikiem robót, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno
-budowlanej oraz przynależącym do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał do wykonania zamówienia – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku, natomiast „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców. Oświadczenie to może być podpisane przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną lub przez pełnomocnika ustanowionego do ich reprezentowania w postępowaniu.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia”.
Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 8.

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA:
 
8.1.  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
8.2. Wykaz robót budowlanych, spełniających wymagania z pkt 7.2.1, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane.
8.3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, spełniających wymagania z pkt 7.2.2 wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności ze wskazaniem podstawy dysponowania potencjałem kadrowym oraz oświadczenie, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia.
8.4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
8.5. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia dokumenty określone w pkt. 8.4 oraz 8.5, ma obowiązek złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie.
9. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
10. Kryterium oceny ofert: najwyższa liczba punktów.
10.1. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. będzie zawierała najwyższą liczbę przyznanych punktów.


10.2. Oferty oceniane będą punktowo.
10.3. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga):

L.p.         Nazwa kryterium                                                                              Waga %
1. Stawka roboczogodziny z narzutami bez podatku VAT.                            70
2.  Koszty zakupu materiałów                                                                           10
3. Cena ryczałtowa netto za usunięcie 1 m3 śniegu bez podatku VAT         20

10.4. Sposób obliczenia każdego kryterium zostanie dokonany wg poniższego algorytmu:
 
         C =    C0 / C1 x Zc x 100

gdzie:
C -   wskaźnik oceny punktowej wg kryterium „C” [pkt],
C 0-   najniższa wartość parametru spośród zaproponowanych we wszystkich ofertach podlegających ocenie,
C1-   wartość parametru w ocenianej ofercie,
 Zc -   znaczenie przypisane kryterium „C” [%].

10.5.  Punkty uzyskane w ramach każdego z kryterium zostaną zsumowane dla danej oferty.
10.6. Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta - wynosi 100.

11. Oferty należy przesłać/składać do dnia 01.10.2018 r., do godz. 13:00.
12. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 01.10.2018 r., o godzinie 13:15, w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna I piętro. 

13. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
1) w sprawach formalnych:
Wanda Michalak tel. 94 347 44 02; e-mail: wanda.michalak@meckoszalin.pl    
od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 - 14:00,
2) w sprawach technicznych:
Marek Smarul tel. 94 347 44 92; e-mail: marek.smarul@meckoszalin.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 - 14:00.
Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie pn. ,,Przetargi”. 
         
         CZŁONEK ZARZĄDU
         dr Adam Wyszomirski
           /podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 14.09.2018 r.
 

Załączniki:

 • SIWZ93.pdf
  (10947.51 KB)
 • Załącznik_nr_1_-_Formularz_ofertowy2.doc
  (116 KB)
 • Załącznik_nr_2._Umowa_projekt_39.pdf
  (5998.61 KB)
 • Załącznik_nr_3._Ośw_._o_sp_._war_._udz_._w_post_25.doc
  (200 KB)
 • Załącznik_nr_4_-_Wykaz_robót_budowlanych.doc
  (200.5 KB)
 • Załącznik_nr_5_-_Wykaz_osób_skierowanych_przez_wykonawcę_do_realizacji_zamówienia.doc
  (196 KB)
 • Załącznik_nr_6._Oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_28.doc
  (205 KB)
 • Załącznik_nr_7._Informacja_o_zasadach_przetw_._danych_osob_.pdf
  (1542.83 KB)
 • Załącznik_nr_8._STWiOR_.pdf
  (5322.8 KB)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.