Opracowanie strategii wdrożenia i rozwoju Systemu Informacji Geograficznej GIS dla Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Koszalinie.

2018-09-18 13:52:14
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik
Ten przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Opracowanie strategii wdrożenia i rozwoju Systemu Informacji Geograficznej GIS dla Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Koszalinie.

Branża: Inne

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Zamówienie nr 62/ER-4/PE/2018/NU/PU
 
Do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest prowadzone w procedurze uproszczonej na podstawie regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie, zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi”.
 
1.   ZAMAWIAJĄCY:
      1.1.Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o. o. w Koszalinie
      ul. Łużycka 25A
      75-111 Koszalin
      KRS nr 0000027924, NIP: 669-050-14-66
      godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00
1.2. Kontakt telefoniczny.
       Numer telefonu: 94 347 44 10
       Numer faksu: 94 347 44 11
1.3. Kontakt elektroniczny.
       Strona internetowa: www.meckoszalin.pl
      Adres poczty elektronicznej: przetargi@meckoszalin.pl
 
2.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
2.1.  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie strategii wdrożenia i rozwoju Systemu Informacji Geograficznej GIS dla Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Koszalinie.
Wdrożenie Systemu GIS ma na celu zgromadzenie oraz udostepnienie pracownikom MEC Koszalin kompleksowych danych na temat infrastruktury Spółki w taki sposób, aby pozyskać potrzebne informacje o niej, a tym samym wspomóc procesy decyzyjne.
2.2. Charakterystyka MEC Koszalin:
Miejska Energetyka Cieplna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie jest przedsiębiorstwem energetycznym, prowadzącym działalność koncesjonowaną w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła. Podstawowym przedmiotem działania Miejskiej Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Koszalinie jest:
· wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii cieplej,
· budowa, rozbudowa, modernizacja i remonty sieci ciepłowniczej oraz urządzeń energetycznych oraz ich eksploatacja,
· prowadzenie działalności usługowej inwestycyjnej oraz świadczenie usług doradczych, konsultacyjnych i inżynierskich w zakresie ciepłownictwa.
MEC Koszalin swoje usługi świadczy na terenie miasta Koszalina, zaspokajając około 60% potrzeb cieplnych wszystkich obiektów zlokalizowanych w mieście, oraz w Sianowie, gdzie zabezpiecza około jedną czwartą zapotrzebowania na energię cieplną.
Na chwilę obecną w Spółce zatrudnionych jest ponad 150 osób w trzech pionach organizacyjnych.
2.2.  Opis infrastruktury Zamawiającego:
2.2.1.  Zasoby dotyczące podstawowej działalności:
·         infrastruktura przesyłu i dystrybucji ciepła liczy ponad 115 km sieci cieplnej (71% to sieć preizolowana),
·         774 węzły cieplne,
·         dwie kotłownie rejonowe DPM i FUB o łącznej mocy zainstalowanej 169 MW, wytwarzające ciepło dla wspólnej sieci w Koszalinie,
·         dwie lokalne kotłownie gazowe o łącznej mocy zainstalowanej 0,3 MW,
·         kotłownia osiedlowa w Sianowie o mocy zainstalowanej 4,7 MW oraz kotłownia gazowa o mocy 0,5 MW,
·         134 MW mocy zamówionej,
·         ponad 1 mln GJ energii cieplnej sprzedawanej w ciągu roku.
2.2.2.      Platforma programowa:
Zamawiający oczekuje, że instalacja systemu GIS odbędzie się w środowisku wirtualnym Microsoft Hyper-V na platformie sprzętowej, którą posiada Zamawiający.
Zamawiający posiada następujące systemy informatyczne, które chciałby zintegrować z GIS
•         Systemy bilingowy (fakturowania sprzedaży ciepła) Maks.Media firmy Softmaks.pl z Bydgoszczy.
•         System klasy ERP: Maks.ERP firmy Softmaks.pl.
•         System elektronicznego obiegu dokumentów E-Kancelaria autorstwa firmy ZETO z Koszalina .
•         System grafiki komputerowej EWMapa firmy Geobit z Katowic (jako jednorazowe źródło danych do GIS).
•         System SCADA firmy Wonderware.
Zamawiający posiada wiele lokalizacji na terenie miasta Koszalina:
·         Główna siedziba Spółki znajduje się w biurowcu przy ul. Łużyckiej, gdzie znajduje się pierwsza serwerownia.
·         Ciepłownia DPM, gdzie znajduje się druga serwerownia.
·         Ciepłownia FUB.
·         5 wymiennikowni.
2.3.  Zakres prac do wykonania:
I etap konsultacji obejmuje:
·         Identyfikację procesów biznesowych Zamawiającego, które zostaną ujęte w systemie GIS.
·         Konsultacje z zainteresowanymi komórkami organizacyjnymi Zamawiającego w zakresie potrzeb związanych z systemem GIS.
·         Sporządzenie tabelarycznej listy funkcjonalności i wymagań dla systemu GIS uzgodnionych z Zamawiającym - z wykorzystaniem jednej z metod approach to system selection.
·         Analizę zasobów Zamawiającego pod względem wdrożenia systemu GIS.
·         Analizę ryzyk związanych z wdrożeniem systemu.
·         Określenie  etapów i ramowego harmonogramu wdrożenia.
·         Oszacowanie kosztów przedmiotu zamówienia.
·         Sporządzenie strategii wdrożenia GIS, zawierającej dalszy rozwój systemu
(po wdrożeniu, o którym mowa w etapie II), z uwzględnieniem procesów biznesowych
i potrzeb Zamawiającego.
·         Sporządzenie wraz z Zamawiającym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawierającej wymagania funkcjonalne, niefunkcjonalne oraz ograniczenia dla systemu GIS.
·         Uczestnictwo w procesie przetargowym na wyłonienie Wykonawcy systemu GIS.

Po zakończeniu etapu I konsultacji, Zamawiający bez zbędnej zwłoki przygotuje przetarg na wybór wykonawcy GIS.

Uwaga. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca, który opracuje strategię wdrożenia i rozwoju Systemu Informacji Geograficznej GIS dla Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Koszalinie, nie będzie mógł uczestniczyć w postępowaniu na wykonawstwo ww. wdrożenia.
 
II etap konsultacji obejmuje:
Sprawowanie nadzoru nad realizacją poszczególnych etapów wdrożenia systemu
w oparciu o dokumentację (strategię wdrożenia i rozwoju GIS) stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia, w zakresie obejmującym:
·  uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia wnioskowanych przez Wykonawcę wdrożenia zmian w strategii lub rozwiązań zamiennych, a także uzupełnianie szczegółów strategii i dokonywanie drobnych zmian oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji wdrożenia,
·  bieżące monitorowanie wdrożenia i przybywanie do siedziby Zamawiającego, celem
rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji wdrożenia wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w strategii. Przyjazd powinien nastąpić
w terminie do trzech dni roboczych od daty zawiadomienia e-mailem lub w innym uzgodnionym z MEC terminie. Za dzień roboczy w rozumieniu powyższego zapisu, nie uznaje się soboty, niedzieli i świąt,
·  udział osobisty w odbiorze końcowym wdrożenia.
2.4.  Wynikiem końcowym ma być opracowanie:
 • Strategii wdrożenia i rozwoju GIS.
 • Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wdrożenie Systemu Informacji Geograficznej GIS w Miejskiej Energetyce Cieplnej w Koszalinie.
2.5.  Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi dwiema fakturami częściowymi, zgodnie z warunkami:
- faktura częściowa za realizację I etapu przedmiotu zamówienia w wysokości 80% wynagrodzenia,
- faktura częściowa za realizację II etapu przedmiotu zamówienia w wysokości 20% wynagrodzenia.
 
3.  WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
3.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
I etap - do 90 dni od daty zawarcia umowy.
II etap - do dnia protokolarnego odbioru wdrożonego systemu.
 
5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
5.1.W ciągu ostatnich 5 lat wykonali co najmniej 2 usługi konsultingowe, zmierzające do opracowania strategii wdrożenia i/lub rozwoju systemu IT, w tym co najmniej 1 strategii dotyczącej wdrożenia systemu  GIS, o wartości co najmniej 40 000,00 zł netto, każda.

5.2. Dysponują osobami spełniającymi następujące wymagania:
5.2.1. Kierownik Projektu - Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą, która łącznie spełnia poniższe wymagania:
a) posiada certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 lub równoważny,
b) posiada co najmniej czteroletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Projektu,
c) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, kierowała minimum 2 projektami o wartości co najmniej 40 000,00 zł netto każdy, obejmującymi analizę przedwdrożeniową systemu IT, w tym co najmniej jednego systemu GIS.
5.2.2. Analityk/Konsultant - Wykonawca dysponuje co najmniej dwiema osobami, z których każda w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, była członkiem w co najmniej dwóch zespołach projektowych odpowiedzialnych za wykonanie analizy przedwdrożeniowej zintegrowanego systemu IT.
 
Uwaga. Zamawiający nie dopuszcza, by tę samą osobę wskazać jako pełniącą więcej niż jedną wyżej wymienioną funkcję w zespole przewidzianym do realizacji przedmiotowego zamówienia.
 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia”.
 
Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 6.
 
6. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ NIEZBĘDNYCH DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.1. Wykaz osób, które będą wykonywać w/w przedmiot zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia (wzór druku) - załącznik nr 3.
6.2.Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem daty wykonania i odbiorców (wzór druku) - załącznik nr 4.
Uwaga: do wykazu usług należy dołączyć dokumenty (np. referencje, protokoły odbioru) potwierdzające, że wyszczególnione w wykazie usługi zostały wykonane z należytą starannością.
 
7. ZAWARTOŚĆ OFERTY:
7.1.W skład oferty muszą wchodzić:
7.1.1.  Formularz ofertowy (wzór druku) - załącznik nr 1.
7.2. Do oferty należy dołączyć:
7.2.1. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła), przez osoby reprezentujące Wykonawcę. Dołączone pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza.
7.2.2. Dokumenty wskazane w pkt 6.
7.2.3. Opis organizacji procesu realizacji zamówienia (wzór druku) - załącznik nr 6.
 
8. WYMAGANIA FORMALNE DLA OFERTY:
Oferta powinna być podpisana (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła), a kserokopie dokumentów dołączonych do oferty potwierdzone za zgodność
z oryginałem na każdej stronie, na której znajduje się jego treść przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa, z zastrzeżeniem pkt 7.2.1.

9. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:
9.1. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
9.2. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą ceną.
9.3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym w wezwaniu terminie do złożenia ofert dodatkowych.
 
10. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
10.1.Ofertę w formie pisemnej należy przesłać/składać do dnia 02.10.2018 r., do godz.13:00, na adres Zamawiającego podany w punkcie 1.1 niniejszego zapytania ofertowego, sekretariat - pokój nr 10.
10.2.Oferta powinna być przesłana/złożona na adres Zamawiającego podany w punkcie 1.1 niniejszego zapytania ofertowego, sekretariat - pokój nr 10, w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Opracowanie strategii wdrożenia i rozwoju Systemu Informacji Geograficznej GIS dla Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Koszalinie”.
 
11. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert oraz przeprowadzeniu innych czynności, o których mowa w pkt 7 regulaminu.
 
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.19 regulaminu.
 
Postępowanie podlega unieważnieniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.21 regulaminu oraz może zostać unieważnione bez podania przyczyn, zgodnie z pkt 7.22 regulaminu.
 
12.  OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
       Jacek Marciniak
       telefon: 94 347 44 29
       e-mail: jacek.marciniak@meckoszalin.pl
 
13.  INNE POSTANOWIENIA:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują pisemnie, elektronicznie lub faksem z zastrzeżeniem, że dokumenty i oświadczenia przekazywane przez Wykonawców na wezwanie Zamawiającego, w celu uzupełnienia oferty będą przekazane w formie faksu lub e-maila i zostaną niezwłocznie przesłane pocztą w formie pisemnej lub przedłożone osobiście.
 
14. INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRZYSŁUGUJĄCYCH W TYM ZAKRESIE PRAWACH:
Informacja ta związana jest z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO.
Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisano poniżej.
KLAUZULA INFORMACYJNA:
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:
1) Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027924, NIP: 669-050-14-66, Kapitał zakładowy: 48.677.000,00 PLN, zwana dalej „Spółką”.
2) Inspektor Ochrony Danych
W Spółce powołany został Inspektor Danych Osobowych. Adres: Inspektor Danych Osobowych,
ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, adres e-mail: iodo@meckoszalin.pl.
3) Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:
a. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
b. zawarcia umowy z wybranym wykonawcą - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
c. realizacji umowy z wybranym wykonawcą - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
d. rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
e. marketingu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
f.  ustalenia i dochodzenia roszczeń - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
g. realizacji kontaktów - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
4) Udostępnianie danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę:
a. podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b. firmom obsługującym systemy teleinformatyczne Spółki,
c. podmiotom świadczącym Spółce usługi remontowo-inwestycyjne, doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
d. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, które świadczą usługi na rzecz Spółki.
5) Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 
a. złożone oferty w postępowaniu - 4 lata,
b. oferta wybranego Wykonawcy - przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do np. obsługi reklamacji, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, wypełnienia obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
c. do ustania celu biznesowego.
7) Przysługujące prawa
W zawiązku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pan danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści swoich danych
b. prawo do sprostowania danych osobowych,
c. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
f.  prawo wniesienia sprzeciwu,
g. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
h. prawo do wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Z powyższych praw (a-g) można skorzystać, składając wniosek na adres e-mail: iodo@meckoszalin.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin.
8) Wymóg podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką.
9) automatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. W celu wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, Zamawiający zwraca się z prośbą
o przekazanie osobom wskazanych w ofercie oraz osobom wykonującym umowę, informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych tych osób oraz o przysługujących tym osobom prawach z tym związanych.
Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
 W przypadku, gdy do oferty zostaną dołączone dokumenty nie wymagane w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, a będą one zawierały dane osobowe, Zamawiający dokona anonimizacji tych danych.
 
15. ZAŁĄCZNIKI:
     Formularz ofertowy -załącznik nr 1.
     Projekt umowy - załącznik nr 2.
     Wykaz osób - załącznik nr 3.
     Wykaz wykonanych usług - załącznik nr 4.
     Klauzula informacyjna - załącznik nr 5.
 
Członek ZARZĄDU
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/
Koszalin, 18.09.2018 r.

Załączniki:

 • UWAGA_Pytania_i_odpowiedzi_do_Wykonawców_zainteresowanych_udziałem_w_postępowaniu4.pdf
  (665.7 KB)
 • Załącznik_nr_1._Formularz_ofertowy_99.doc
  (121.5 KB)
 • Załącznik_nr_2._Projekt_umowy_._4.pdf
  (441.42 KB)
 • Załącznik_nr_3._Wykaz_osób,_które_będą_uczestniczyć_w_wykonywaniu_zamówienia_1.doc
  (97 KB)
 • Załącznik_nr_4._Wykaz_wykonanych_usług_1.doc
  (101.5 KB)
 • Załącznik_nr_5._Szczegółowe_zasady_dotyczące_przetwarzania_danych_osobowych_5.doc
  (103 KB)
 • Załącznik_nr_6._Opis_organizacji_procesu_realizacji_zamówienia_.doc
  (94.5 KB)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.