Dostawa materiałów preizolowanych

2018-09-20 09:16:59
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Dostawa materiałów preizolowanych

~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94 347 44 10, faks 94 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie Nr 54B/ER-4/EZ/2018/NU/PU   
      
                          
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę materiałów preizolowanych, została wybrana oferta, złożona jako jedyna w niniejszym postępowaniu przez firmę ISOPLUS Polska Spółka
z o.o. ul. Żeliwna 43; 40-599 Katowice.


Realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci ww. Wykonawcy, zgodnie z zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą, za łączną cenę:
wartość netto: 96 234,25 zł
(słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote 25/100).
wartość podatku VAT (23%): 22 133,88 zł
(słownie: dwadzieścia dwa tysiące sto trzydzieści trzy złote 88/100).
wartość brutto: 118 368,13 zł
(słownie: sto osiemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 13/100).

Prezes ZARZĄDU
Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 20.09.2018 r.

 

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.