Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla 27 węzłów ciepłowniczych.

2018-09-24 07:39:38
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik

Branża: Projektowanie węzłów

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl
 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 65/ER-4/ER/2018/NU/PP
 
Przedmiot zamówienia:
  
Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla nw. zadań:
Zadanie nr 1 pn. Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.w.u. dla budynku mieszkalnego przy ul. Chełmońskiego 6 w Koszalinie.
Zadanie nr 2 pn. Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u. dla projektowanego budynku mieszkalnego KTBS zlokalizowanego na działce nr 244/53 w obrębie nr 23 przy ul. Wenedów w Koszalinie.
Zadanie nr 3 pn. Budowa dwufunkcyjnego węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u. dla budynku mieszkalnego nr G zlokalizowanego na działce nr 450/5 w obrębie nr 12 przy ul. Holenderskiej w Koszalinie.
Zadanie nr 4 pn. Budowa dwufunkcyjnego węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.w.u. i c.o. dla budynku mieszkalnego przy ul. Legnickiej 19 w Koszalinie.
Zadanie nr 5 pn. Budowa dwufunkcyjnego węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u. dla budynku mieszkalnego przy ul. Karłowicza 36 w Koszalinie.
Zadanie nr 6 pn. Budowa dwufunkcyjnego węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u. dla budynku mieszkalnego przy ul. Karłowicza 34 w Koszalinie.
Zadanie nr 7 pn. Budowa dwufunkcyjnego węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u. dla budynku mieszkalnego przy ul. Zwycięstwa 106-108 w Koszalinie.
Zadanie nr 8 pn. Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o.. dla budynku mieszkalnego przy ul. Zwycięstwa 100-104 w Koszalinie.
Zadanie nr 9 pn. Budowa dwufunkcyjnego węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u. dla budynku mieszkalnego przy ul. Konstytucji 3 Maja 35 w Koszalinie.
Zadanie nr 10 pn. Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u. dla projektowanego budynku mieszkalnego nr 6 KSM Przylesie zlokalizowanego na działce nr 77/7 w obrębie nr 16 przy ul. Sierpińskiego w Koszalinie.
Zadanie nr 11 pn. Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. dla budynku mieszkalnego przy ul. Bałtycka 2-2a w Koszalinie.
Zadanie nr 12 pn. Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. dla budynku mieszkalnego przy ul. Bałtycka 1-3-5-7 w Koszalinie.
Zadanie nr 13 pn. Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. dla budynku mieszkalnego przy ul. Podgórna 47-49 w Koszalinie.
Zadanie nr 14 pn. Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. i c.w.u. dla budynku Szkoły przy ul. Podgórna 55 w Koszalinie.
Zadanie nr 15 pn. Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. dla budynku mieszkalnego przy ul. Podgórna 57 w Koszalinie.
Zadanie nr 16 pn. Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. dla budynku mieszkalnego przy ul. Podgórna 59 w Koszalinie.
Zadanie nr 17 pn. Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. dla budynku mieszkalnego przy ul. Podgórna 61 w Koszalinie.
Zadanie nr 18 pn. Budowa dwufunkcyjnego węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u. dla budynku mieszkalnego przy ul. Podgórnej 6-6a-8, zlokalizowanego na działkach nr 598/5, 598/4, 598/3 obręb nr 20 w Koszalinie.
Zadanie nr 19 pn. Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u. dla projektowanego budynku mieszkalnego nr B4 przy ul. Portugalskiej, zlokalizowanego na działce nr 455 obręb 12 w Koszalinie.
Zadanie nr 20 pn. Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u.+ wentylacji dla projektowanego budynku Straży Pożarnej zlokalizowanego na działkach nr 244/1, 30/4 i 243/1 w obrębie nr 18 przy ul. Monte Cassino w Koszalinie.
Zadanie nr 21 pn. Budowa dwufunkcyjnego węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u. dla budynku BURSY przy ul. Jana Pawła II 17 w Koszalinie.
Zadanie nr 22 pn. Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. dla budynku szkoły przy ul. Jana Pawła II 17  w Koszalinie.
Zadanie nr 23 pn. Budowa wielofunkcyjnego węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o., wentylacji i  c.w.u. dla budynku warsztatów przy ul. Jana Pawła II 17 w Koszalinie.
Zadanie nr 24 pn. Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u. dla budynku żłobka przy ul. Konstytucji 3 Maja 29-31  w Koszalinie.
Zadanie nr 25 pn. Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u. dla budynku mieszkalnego przy ul. Podgrodzie 4  w Koszalinie.
Zadanie nr 26 pn. Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u. dla budynku mieszkalnego przy ul. Podgrodzie 10  w Koszalinie.
Zadanie nr 27 pn. Budowa węzła ciepłowniczego jednofunkcyjnego dla potrzeb c.o. i wentylacji w budynku handlowo-usługowym, zlokalizowanym na działce nr 73/3 obręb 16 przy ul. Kotarbińskiego w Koszalinie.

1. Rodzaj zamówienia - usługa.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. Zamawiający ogranicza do dziewięciu liczbę zadań, które może udzielić jednemu Wykonawcy. Jeżeli liczba ofert złożonych w postępowaniu uniemożliwi wybór ofert na wszystkie zadania przy zastosowaniu zasad, o których mowa w pkt 10.2, Zamawiający może udzielić jednemu Wykonawcy większą liczbę zadań, niż określona powyżej.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców.
Podwykonawcą na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, jest każda osoba trzecia, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem osób fizycznych zatrudnionych przez wykonawcę na umowę zlecenia lub o dzieło.

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.
 
6. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców.
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
6.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt 8.7.29 i 8.7.30.1 regulaminu,
6.2. spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
6.2.1. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że posiada projektantów, którzy będą wykonywać dokumentację projektowo - kosztorysową węzła ciepłowniczego:
co najmniej jeden uprawniony do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
co najmniej jeden uprawniony do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
którzy przynależą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane (projektowanie instalacji sanitarnych oraz projektowanie instalacji elektrycznych), które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający dopuszcza kwalifikacje zdobyte w innych państwach członkowskich na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane.
 
6.2.2. Każda z wykazanych osób, dla której zostanie przypisana funkcja projektanta, posiadająca uprawnienia  z pkt 6.2.1, powinna posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert:
a) dla zadań nr 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 24, 25 i 26 minimum dwóch projektów węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o.+c.w.u o mocy łącznej minimalnej 70 kW, każdy,
b) dla zadań nr 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22 i 27 minimum dwóch projektów węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. o mocy minimalnej 50 kW, każdy.
 
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał do wykonania zamówienia - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku, natomiast „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. Oświadczenie to może być podpisane przez każdego z wykonawców składających ofertę wspólną lub przez pełnomocnika ustanowionego do ich reprezentowania w postępowaniu.
 
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia”.
 
Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 7.
 
7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają dołączyć do oferty  w celu  potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.
7.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
7.2. Wykaz projektantów, którzy będą wykonywać w/w dokumentację projektowo -kosztorysową wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia oraz funkcji, którą będą pełnić przy realizacji zamówienia, ze wskazaniem podstawy dysponowania potencjałem kadrowym oraz oświadczenie, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia, zgodnie z wymaganiami pkt 6.2.1 oraz przynależą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
7.3. Wykaz projektów węzłów ciepłowniczych wykonanych przez projektantów wskazanych w wykazie projektantów w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, który powinien zawierać temat opracowania, miejscowość, moc minimalną węzłów, datę opracowania, adres Zamawiającego i nazwisko projektanta branży technologicznej i elektrycznej.
7.4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
7.5. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.
 
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, dokumenty określone w pkt 7.4 i 7.5 ma obowiązek złożyć każdy z wykonawców oddzielnie.
 
8. Zawartość oferty.
8.1. W skład oferty musi wchodzić:
8.1.1. Formularz ofertowy.
8.2. Do oferty należy dołączyć:
8.2.1. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
8.2.2. Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 7.
 
9. Termin wykonania zamówienia:
9.1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wszystkich zadań:
od dnia zawarcia umowy.
9.2. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia:
a) dla zadań nr 1, 4, 5, 6, 9, 10, 21, 22, 23:
I etap - do dnia 20.03.2019 r.
II etap - po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej.
b) dla zadań nr 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26:
I etap - do dnia 25.04.2019 r.
II etap - po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej.
b) dla zadania nr 27:
I etap - do dnia 31.01.2019 r.
II etap - po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej.
 
10. Kryterium oceny ofert: najniższa cena dla poszczególnych zadań.
10.1. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą ceną dla poszczególnych zadań.
10.2. W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę najkorzystniejszą na więcej niż dziewięć zadań, Zamawiający wybierze jego ofertę jako najkorzystniejszą dla tych dziewięciu zadań, których ceny będą najwyższe spośród zadań, na które złożył ofertę, a gdy ceny zadań będą takie same, dokona dowolnego wyboru dziewięciu zadań, które zostaną udzielone temu Wykonawcy.
10.3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym w wezwaniu terminie do złożenia ofert dodatkowych. ofert, tj. będzie zawierała najniższą cenę dla poszczególnych zadań.

11.  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami została zamieszczona
na stronie internetowej Zamawiającego: www.meckoszalin.pl.

12.  Oferty należy przesłać/składać do dnia 04.10.2018 r., do godz. 13:00, na adres Zamawiającego:
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o. o. w Koszalinie, ul. Łużycka 25A; 75-111 Koszalin.
Sekretariat MEC pokój nr 10.

13.  Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 04.10.2018 r., o godz. 13:15, w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna I piętro.
 
14.  Termin związania ofertą:
14.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
14.3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
 
15.  Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
            1)    w sprawach formalnych:
                    Monika Myzik, tel. 94 347 44 57;
                    e-mail: monika.myzik@meckoszalin.pl
                   od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 - 14:00.
            2)    w sprawach technicznych:
                    Magdalena Wolska -Polaszek, tel. 94 347 45 52;
                    e-mail: magdalena.wolska-polaszek@meckoszalin.pl
                    od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 - 10:00.
 
Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie pn. ,,Przetargi”.          
 
Członek ZARZĄDU
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/
Koszalin, 21.09.2018 r.

Załączniki:

 • UWAGA_Pytania_i_odpowiedzi_do_Wykonawców_zainteresowanych_udziałem_w_postępowaniu5.pdf
  (1209.69 KB)
 • UWAGA_WT_67_2018_z_dnia_20.08_.2018_r_._1.pdf
  (7331.48 KB)
 • UWAGA_Ważna_informacja_dla_wszystkich_Wykonawców._.pdf
  (423.17 KB)
 • SIWZ94.pdf
  (15991.84 KB)
 • Zalacznik_nr_1._Formularz_ofertowy_.doc
  (196.5 KB)
 • Załącznik_nr_2._Projekt_umowy_._5.pdf
  (526.67 KB)
 • Załącznik_nr_3._Oświadczenie_o_spełnieniu_warunków_udziału_w_postępowaniu_33.doc
  (100.5 KB)
 • Załącznik_nr_4._Wykaz_osób,_które_będą_uczestniczyć_w_wykonywaniu_zamówienia_18.doc
  (97 KB)
 • Załącznik_nr_5._Wykaz_projektów_węzłów_ciepłowniczych_7.doc
  (101.5 KB)
 • Załącznik_nr_6._Oświadczenie_dotyczące_przesłanek_wykluczenia_z_postępowania_wykonawcy_19.doc
  (106 KB)
 • Załącznik_nr_7._Opis_sposobu_zapisania_dokumentacji_projektowej_6.doc
  (28.5 KB)
 • Załącznik_nr_8._Klauzula_informacyjna_3.doc
  (64.5 KB)
 • Załącznik_nr_9._Projekt_umowy_powierzenia_._2.pdf
  (374.65 KB)
 • WT_51_2017_z_dnia_12.09_.2017_r_._.pdf
  (2802.06 KB)
 • WT_24_2018_z_dnia_18.05_.2018_r_._.pdf
  (3543.01 KB)
 • WT_28_2018_z_dnia_04.05_.2018_r_._.pdf
  (3741.56 KB)
 • WT_31_2018_z_dnia_04.06_.2018_r_._.pdf
  (3621.58 KB)
 • WT_34_2018_z_dnia_07.06_.2018_r_._.pdf
  (3671.66 KB)
 • WT_35_2018_z_dnia_07.06_.2018_r_._.pdf
  (2507.6 KB)
 • WT_44_2018_z_dnia_18.06_.2018_r_._.pdf
  (4831.07 KB)
 • WT_49_2018_z_dnia_10.07_.2018_r_._.pdf
  (1855.03 KB)
 • WT_50_2018_z_dnia_16.07_.2018_r_._.pdf
  (3359.05 KB)
 • WT_51_2018_z_dnia_18.07_.2018_r_._.pdf
  (4501.97 KB)
 • WT_58_2018_z_dnia_30.07_.2018_r_._.pdf
  (2099.36 KB)
 • WT_65_2018_z_dnia_16.08_.2018_r_._.pdf
  (2342.46 KB)
 • WT_66_2018_z_dnia_16.08_.2018_r_._.pdf
  (2155.51 KB)
 • WT_70_2018_z_dnia_11.09_.2018_r_._.pdf
  (3080.94 KB)
 • WT_71_2018_z_dnia_11.09_.2018_r_._.pdf
  (1871.22 KB)
 • WT_72_2018_z_dnia_11.09_.2018_r_._.pdf
  (3626.92 KB)
 • WT_73_2018_z_dnia_12.09_.2018_r_._.pdf
  (2995.32 KB)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.