Budowa inteligentnej sieci ciepłowniczej MEC Spółka z o.o. w Koszalinie z podziałem na zadania

2018-09-24 13:54:18
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Ten przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Budowa inteligentnej sieci ciepłowniczej MEC Spółka z o.o. w Koszalinie z podziałem na zadania

Branża: Branża informatyczna


~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel.  94 347 44 10    faks  94 347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie, którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 66/ER-4/PE/2018/NU/PP

1. Przedmiot zamówienia:
  Budowa inteligentnej sieci ciepłowniczej MEC Spółka z o.o. w Koszalinie z podziałem na zadania:
  Zadanie nr 1, pn.: „Dostawa urządzeń i podzespołów serwerowych”,
  Zadanie nr 2, pn.: „Rozszerzenie licencji oprogramowania”,

zgodnie ze  specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wymaganiami technicznymi, określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ, w tym:
a) serwer aplikacji – 2 szt.;
b) serwer pomocniczy – 2 szt.
c) szafa serwerowa – 1 szt.;
d) przełącznik KVM – 1 szt.;
e) zasilacz awaryjny UPS – 2 szt.

Zadanie nr 2, pn.: „Rozszerzenie licencji oprogramowania”, zgodnie ze  specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wymaganiami technicznymi, określonymi w załączniku nr 1a do SIWZ, w tym:
a) Licencja na dodatkowe 25 000 zmiennych dla Platformy systemowej Wonderware.
b) Kontrakt na wsparcie techniczne dla Platformy systemowej Wonderware dla 50 000 zmiennych.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub więcej zadań.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.

5. Termin wykonania zamówienia w zakresie obu zadań: do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy.

6. KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW:
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
6.1.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt 8.7.29 oraz 8.7.30.1 i 8.7.30.2 regulaminu.
6.1.2. Spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
6.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków (pkt 6.1.2):
6.2.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że dostarczył w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy dostawy sprzętu komputerowego (dotyczy zadania nr 1) w zakresie niezbędnym dla wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej: każda z dostaw musi obejmować serwery, a łączna wartość brutto serwerów, w każdej z dostaw, nie może być mniejsza niż 50 000,00 zł.
6.2.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że dostarczył w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy dostawy oprogramowania (dotyczy zadania nr 2) w zakresie niezbędnym dla wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej: każda z dostaw musi obejmować oprogramowanie, a łączna wartość brutto oprogramowania, w każdej z dostaw, nie może być mniejsza niż 100 000,00 zł.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał do wykonania zamówienia – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku, natomiast „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. Oświadczenie to może być podpisane przez każdego z wykonawców składających ofertę wspólną lub przez pełnomocnika ustanowionego do ich reprezentowania w postępowaniu.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”.
Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 7.

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA:
 
7.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
7.2.  Wykaz dostaw spełniających wymagania pkt 6.2.1 lub/i pkt 6.2.2 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane i załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane.
7.3.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
7.4.  Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia dokumenty określone w pkt. 7.3 oraz 7.4, ma obowiązek złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie.
8. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
9. Kryterium oceny ofert: najniższa cena dla poszczególnych zadań.
9.1. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą ceną dla poszczególnych zadań.
10. Oferty należy przesłać/składać do dnia 08.10.2018 r. do godz. 13:00, na adres Zamawiającego:
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie ul. Łużycka 25 A; 75-111 Koszalin, sekretariat, pokój nr 10.
11. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08.10.2018 r. do godz. 13:15, w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna I piętro.
12. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
1) w sprawach formalnych:
                   Wanda Michalak tel. 94 347- 44- 02; e-mail: wanda.michalak@meckoszalin.pl    
                   od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 15:00,
2) w sprawach technicznych:
                    Jacek Marciniak tel. 94 34-74-429; e-mail: jacek.marciniak@meckoszalin.pl
                    od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 - 15:00.

Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie pn. ,,Przetargi”. 
         
         CZŁONEK ZARZĄDU
         dr Adam Wyszomirski
           /podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 24.09.2018 r.

Załączniki:

 • UWAGA_Pytania_i_odpowiedzi_do_Wykonawców2.pdf
  (2781.59 KB)
 • SIWZ95.pdf
  (11908.15 KB)
 • Załącznik_nr_1._Zadanie_nr_1_._Sp_.Techniczna_.pdf
  (1277.99 KB)
 • Załącznik_nr_1a._Zadanie_nr_2_._Sp_._Techniczna_.pdf
  (485.1 KB)
 • Załącznik_nr_2._Formularz_ofertowy_3.doc
  (220 KB)
 • Załącznik_nr_3._Zadanie_nr_1_._Formularz_cenowy_urządzeń_i_podzesp_._serwer_1.doc
  (39 KB)
 • Załącznik_nr_3a.Zadanie_nr_1_.Opis_techniczny_urządzeń_i_pozesp_._serwerowych_.doc
  (120 KB)
 • Załącznik_nr_3b._Zadanie_nr_2_._Formularz_cenowy_na_roszerz_._licencji_oprogr_1.doc
  (41.5 KB)
 • Załącznik_nr_4._Zadanie_nr_1_Umowa_projekt_.pdf
  (3532.04 KB)
 • Załącznik_nr_4a._Zadanie_nr_2_._Umowa_projekt_.pdf
  (3041.77 KB)
 • Załącznik_nr_5._Ośw_._o_sp_._war_._udz_._w_post_1.doc
  (200.5 KB)
 • Załącznik_nr_6._Zadanie_nr_1_._Wykaz_wykonanych_dostaw_.doc
  (203 KB)
 • Załącznik_nr_6a._Zadanie_nr_2_._Wykaz_wykonanych_dostaw_.doc
  (203.5 KB)
 • Załącznik_nr_7._Oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_3.doc
  (206 KB)
 • Załącznik_nr_8._Klauzula_informacyjna_.pdf
  (1372.59 KB)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.