Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

2018-09-25 07:47:28
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak

~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94 347 44 10, faks 94 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie Nr 59A/ER-4/ER/2018/NU/PP

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie zapytania o cenę na opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla zadania, pn.: „Budowa przyłącza wysokich parametrów do istniejących budynków wielorodzinnych przy ul. Andersa 18 w Koszalinie na działce 56/3 w obrębie nr 21” została wybrana oferta, złożona jako jedyna w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę, tj. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „RAHMAD” Janusz Czerepaniak Pl. Kilińskiego 9/12; 75-307 Koszalin.
Realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci ww. Wykonawcy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę:

łączna wartość netto: 23 800,00 zł
(słownie: dwadzieścia trzy tysiące osiemset złotych 00/100).
łączna wartość podatku VAT (23%): 5 474,00 zł
(słownie: pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote 00//100).
łączna wartość brutto: 29 274,00 zł
(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote 00/100).
       
   PREZES ZARZĄDU
   DYREKTOR
   mgr inż. Robert Mania
   /podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 24.09.2018 r.                          
 

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.