Budowa węzłów ciepłowniczych na terenie miasta Koszalina w podziale na zadania

2018-09-28 09:00:38
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Budowa węzłów ciepłowniczych na terenie miasta Koszalina w podziale na zadania


~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94  347 44 10    faks  94  347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie Nr 61/ER-4/PT/2018/NU/PP        
                           
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze podstawowej, w trybie przetargu nieograniczonego na budowę węzłów ciepłowniczych na terenie miasta Koszalina w podziale na zadania:
Zadanie nr 1, pn.: „Budowa węzła  jednofunkcyjnego na potrzeby c.o. i c.t. dla budynku biurowego przy ul. Zwycięstwa 111 w Koszalinie”.
Zadanie nr 2, pn.: „Budowa węzła  jednofunkcyjnego na potrzeby c.o. dla budynku mieszkalnego przy ul. Holenderskiej 55 (bud. F) w Koszalinie – dz. 450/5, obr. 0012”.
Zadanie nr 3, pn.: „Budowa węzła  jednofunkcyjnego na potrzeby c.o. dla budynku mieszkalnego przy ul. Holenderskiej 57 (bud. E) w Koszalinie – dz. 450/5, obr. 0012”,

w zakresie zadania nr 1, 2 oraz 3, zostały wybrane oferty, złożone przez Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, a ich oferty odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ i zawierają najniższe łączne ceny ryczałtowe, spośród ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu.
Realizację przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1, Zamawiający zleci Wykonawcy nr 2, tj. Firmie Instalacyjno - Ogólnobudowlanej inż. Kazimierz Stankiewicz ul. Budowlana 26A/7,
78-100 Kołobrzeg, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę ryczałtową:

łączna wartość netto: 49 500,00 zł
(słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100).
łączny podatek VAT(23%): 11 385,00 zł
(słownie: jedenaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 00/100).
łączna wartość brutto: 60 885,00 zł
(słownie: sześćdziesiąt tysiecy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 00/100).
w tym:
węzeł (wartość bez licznika):

wartość netto: 47 000,00 zl
(słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych 00/100).
wartość podatku VAT: 10 810,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy osiemset dziesięć złotych 00/100).
wartość brutto: 57 810,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziesięć złotych 00/100).

licznik ciepła c.o.:
wartość netto: 2 500,00 zł
(słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).
wartość podatku VAT: 575,00 zł
(słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).
wartość brutto: 3 075,00 zł
(słownie: trzy tysiące siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).

Realizację przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2 oraz 3, Zamawiający zleci Wykonawcy nr 1, tj. firmie ENGIE EC serwis Sp. z o.o. ul. Orląt Lwowskich 6; 76-200 Słupsk.

Realizację zamówienia w zakresie zadania nr 2, Zamawiajacy zleci ww. Wykonawcy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę ryczałtową:
łączna wartość netto: 73 716,53 zł
(słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset szesnaście złotych 53/100).
łączna wartość podatku VAT (8%): 5 897,32 zł
(słownie: pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 32/100).
łączna wartość brutto: 79 613,85 zł
(słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzynaście złotych 85/100).
w tym:
węzeł (wartość bez licznika):

wartość netto: 72 366,53 zl
(słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt sześć złotych 53/100).
wartość podatku VAT: 5 789,32 zł
(słownie: pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 32/100).
wartość brutto: 78 155,85 zł
(słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych 85/100).
licznik ciepła c.o.:
wartość netto: 1 350,00 zł
(słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100).
wartość podatku VAT: 108,00 zł
(słownie: sto osiem złotych 00/100).
wartość brutto: 1 458,00 zł
(słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 00/100).

Realizację zamówienia w zakresie zadania nr 3 Zamawiający zleci ww. Wykonawcy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę ryczałtową:

łączna wartość netto: 68 556,59 zł
(słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 59/100).
łączna wartość podatku VAT (8%): 5 484,53 zł
(słownie: pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote 53/100).
łączna wartość brutto: 74 041,12 zł
(słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące czterdzieści jeden złotych 12/100).

w tym:
węzeł (wartość bez licznika):

wartość netto: 67 206,59 zl
(słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześć złotych 59/100).
wartość podatku VAT: 5 376,53 zł
(słownie: pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 53/100).
wartość brutto: 72 583,12 zł
(słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy złote 12/100).

licznik ciepła c.o.:
wartość netto: 1 350,00 zł
(słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100).
wartość podatku VAT: 108,00 zł
(słownie: sto osiem złotych 00/100).
wartość brutto: 1 458,00 zł
(słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 00/100).

Prezes ZARZĄDU
Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/     

Koszalin, dnia 28.09.2018 r.


 

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.