Dostawa sprzętu komputerowego, zasilacza UPS i oprogramowania.

2018-10-10 14:50:27
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik
Ten przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Dostawa sprzętu komputerowego, zasilacza UPS i oprogramowania

Branża: Branża informatyczna

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl
 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY DO, KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. 

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 68/ER-4/NX/2018/NU/PP
 
1. Przedmiot zamówienia:
  
Dostawa sprzętu komputerowego, zasilacza UPS i oprogramowania.
 
1.1.  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy sprzętu komputerowego, zasilacza UPS i oprogramowania, w podziale na zadania:
Zadanie nr 1
Dostawa sprzętu komputerowego:
a)    komputer stacjonarny PC All-In-One ............................................................................  9 szt.
b)   laptop 15,6” ...................................................................................................................  3 szt.
c)    MacBook Pro……………………………………………………………….............………..  1 szt.
d)   skaner szczelinowy A4 ..................................................................................................  1 szt.
e)    serwer kasetowy do klatki HPE C7000 .........................................................................  1 szt.
f)    program ZWCAD 2019 Standard ..................................................................................  1 szt.
g)   program Microsoft Visio 2016 Standard .......................................................................  1 szt.
Szczegółowa specyfikacja wymagań znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Zadanie nr 2
Dostawa urządzeń Cisco do sieci komputerowej:
a)   przełącznik Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE with 5 AP license IP Base..................... 2 szt.
b)   router Cisco ISR 4221 SEC Bundle with SEC lic........................................................... 5 szt.
Szczegółowa specyfikacja wymagań znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby wszystkie urządzenia Cisco były dostarczone z wykupionym wsparciem producenta na 3 lata na poziomie: 8 godzin x 5 dni x następny dzień roboczy.
Zadanie nr 3
Dostawa jednej sztuki zasilacza Riello UPS Multi Sentry o mocy 15 kVA / 13,5 kW 3/3 lub równoważnego.
Z zasilaczem należy dostarczyć dodatkowe baterie. Parametry zasilacza i wymagania równoważności podane są w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Zadanie nr 4
Dostawa programu „Użytkowanie maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie SQL” firmy Forum Media Polska Sp. z o.o., wersja sieciowa lub równoważnego.
Parametry i wymagania równoważności podane są w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Zadanie nr 5
Dostawa licencji programu Splunk Enterprise - Perpetual License w ilości 10 GB/dzień oraz Enterprise Support - 2 lata.
Zamawiający zakupił w 2015 r. program Splunk Enterprise 1 GB/dzień, ale nie przedłużał wsparcia. Jeśli okaże się konieczne opłacenie brakującego okresu wsparcia, należy tę opłatę ująć w oferowanej cenie zadania nr 5.
 
2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub więcej zadań.
 
3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
4. Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców.
Zamawiający nie dopuszcza wykonywania zamówienia przy udziale podwykonawców.
Podwykonawcą na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, jest każda osoba trzecia, której Wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem poddostawców
(w tym producentów udzielających gwarancji na dostarczone przez wykonawcę urządzenia).
 
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.
 
6. Termin wykonania zamówienia:
a) dla zadań nr 1, 2 i 3: do dnia 21.12.2018 r.
b) dla zadań nr 4 i 5: do 10 dni od daty podpisania umowy.
 
7.      Kwalifikacja podmiotowa wykonawców:
7.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
7.1.1. Nie podlegają wykluczeniu, na podstawie pkt 8.7.29 i 8.7.30.1 Regulaminu.
7.1.2. Spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
 
7.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
1)   dla zadania nr 1 trzy dostawy sprzętu komputerowego, z których każda musi obejmować sprzęt komputerowy, tj. komputery stacjonarne i/lub laptopy i/lub serwery, a łączna wartość brutto komputerów stacjonarnych i/lub serwerów i/lub laptopów do serwerowni w każdej z dostaw, nie może być mniejsza niż 50 000,00 zł;
2)   dla zadania nr 2 trzy dostawy sprzętu komputerowego, z których każda musi obejmować sprzęt komputerowy do sieci, tj. przełączniki i/lub routery i/lub zapory firewall, a łączna wartość brutto urządzeń do sieci w każdej z dostaw, nie może być mniejsza niż 50 000,00 zł;
3)   dla zadania nr 3 trzy dostawy zasilaczy UPS, z których każda musi obejmować zasilacze UPS o mocy 10 kVA lub większej, a łączna wartość brutto zasilaczy o mocy 10 kVA lub większej w każdej z dostaw, nie może być mniejsza niż 25 000,00 zł;
4)   dla zadania 5 dwie dostawy lub dostawy z wdrożeniem rozwiązań do analizy logów, z których każda musi obejmować licencje programu Splunk, a łączna wartość brutto licencji Splunk w każdej z dostaw, nie może być mniejsza niż 80 000,00 zł.
 
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał do wykonania zamówienia - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku, natomiast „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców. Oświadczenie to może być podpisane przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną lub przez pełnomocnika ustanowionego do ich reprezentowania w postępowaniu.  
 
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia”.
 
Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 8.
 
8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawcy mają dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia:

8.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
8.2. Wykaz wykonanych dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, który powinien zawierać zakres zrealizowanej dostawy, jej wartość, nazwę i adres Zamawiającego wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że wykazane dostawy zostały wykonane należycie.
8.3.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
8.4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, dokumenty określone w pkt 8.3 i 8.4 ma obowiązek złożyć każdy z wykonawców oddzielnie.
 
9. Dla potwierdzenia że oferowana dostawa spełnia wymagania zamawiającego do oferty należy dołączyć:
9.1. Specyfikację techniczną oferowanej dostawy (dla zadania nr 1, a w przypadku złożenia ofert równoważnych, również dla zadań nr 3 i 4).
9.2. Oświadczenie o funkcjonowaniu w Polsce autoryzowanego serwisu dla urządzenia UPS zaoferowanego w ramach oferty równoważnej.
9.3. Oświadczenie dotyczące praw własności intelektualnej - nie dotyczy zadania nr 3.
 
10.  Zawartość oferty:
10.1. W skład oferty musi wchodzić:
10.1.1. Formularz ofertowy.
10.1.2. Formularz cenowy.
10.2. Do oferty należy dołączyć:
10.2.1. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
10.2.2. Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 8 i 9.
 
11.  Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
 
12.  Kryterium oceny ofert: najniższa cena dla poszczególnych zadań.
12.1. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą ceną dla poszczególnych zadań.
 
13.  Oferty należy przesłać/składać do dnia 24.10.2018 r. do godz. 12:00.
 
14.  Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24.10.2018 r. o godzinie 12:15, w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna I piętro. 
 
15.  Termin związania ofertą:
15.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
15.2.  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
15.3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zwrócić się do wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż
30 dni.
 
16.  Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
      1)         w sprawach formalnych:
                   Monika Myzik, tel. 94 347 44 57;
                   e-mail: monika.myzik@meckoszalin.pl
                   od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 - 14:00.
      2)         w sprawach technicznych:
                    Krzysztof Glinka, tel. 94 347 44 49;
                    e-mail: krzysztof.glinka@meckoszalin.pl
                    od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 - 14:30.
 
Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce pn. ,,Przetargi”.    
 
Członek ZARZĄDU
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/
Koszalin, 10.10.2018 r.

Załączniki:

 • Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_do_przetargu.pdf
  (407.98 KB)
 • 4._UWAGA_Pytania_i_odpowiedzi_do_Wykonawcow_zainteresowanych_udziałem_w_postępowaniu_.pdf
  (903.78 KB)
 • 3._UWAGA_Pytania_i_odpowiedzi_dla_Wykonawców_zainteresowanych_udziałem_w_postępowaniu_.pdf
  (548.13 KB)
 • 2._UWAGA_Pytanie_i_odpowiedź_do_Wykonawców_zainteresowanych_udziałem_w_postępowaniu_.pdf
  (509.72 KB)
 • UWAGA_Pytanie_i_odpowiedź_do_Wykonawców_zainteresowanych_udziałem_w_postępowaniu6.pdf
  (520.95 KB)
 • SIWZ99.pdf
  (11984.25 KB)
 • Załącznik_nr_1._Specyfikacja_techniczna_1.doc
  (112.5 KB)
 • Załącznik_nr_1a._Wymagania_techniczne-parametry_oferowane_przez_Wykonawcę_.doc
  (104 KB)
 • Załącznik_nr_1b._Wymagania_techniczne-parametry_oferowane_przez_Wykonawcę_.doc
  (82.5 KB)
 • Załącznik_nr_1c._Wymagania_techniczne-parametry_oferowane_przez_Wykonawcę_.doc
  (50 KB)
 • Załącznik_nr_2._Formularz_ofertowy_5.doc
  (134 KB)
 • Załącznik_nr_2a._Formularz_cenowy_.doc
  (41 KB)
 • Załącznik_nr_2b._Formularz_cenowy_.doc
  (37 KB)
 • Załącznik_nr_3._Projekt_umowy_._3.pdf
  (466.71 KB)
 • Załącznik_nr_4._Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału_w_postępowaniu_1.doc
  (100.5 KB)
 • Załącznik_nr_5._Wykaz_dostaw_2.doc
  (111.5 KB)
 • Załącznik_nr_6._Oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_31.doc
  (105 KB)
 • Załącznik_nr_7._Oświadczenie_dotyczące_autoryzowanego_serwisu_.doc
  (101 KB)
 • Załącznik_nr_8._Oświadczenie_dotyczące_praw_własności_intelektualnej_1.doc
  (93 KB)
 • załącznik_nr_9._Klauzula_informacyjna_.doc
  (108.5 KB)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.