Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla węzłów ciepłowniczych w podziale na 27 zadań.

2018-10-11 11:52:45
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla 27 węzłów ciepłowniczych.

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że unieważnia postępowanie w zakresie zadania nr 17 pn.  Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. dla budynku mieszkalnego przy ul. Podgórnej 61 w Koszalinie, zgodnie z pkt 8.10.2.1. Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie.
Na podstawie pkt 8.10.2.1. Regulaminu, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
 
Prezes ZARZĄDU
Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/
Koszalin, 18.10.2018 r.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10,  faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl
 
Zamówienie nr 65/ER-4/ER/2018/NU/PP

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla węzłów ciepłowniczych w podziale na 27 zadań, dokonano wyboru:
Wykonawcy nr 1, tj. firmy Biuro Projektowo - Usługowe Elżbieta Klimek, ul. Grunwaldzka 6; 75-241 Koszalin, któremu zostanie zlecona realizacja zadań 3, 5, 18, 24, 25 i 26, Wykonawcy nr 2, tj. firmy Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe „RAHMAD”, Pl. Kilińskiego 9/12; 75-307 Koszalin któremu zostanie zlecona realizacja zadań 1, 4, 6, 8, 11, 12, 22, 23 i 27 oraz Wykonawcy nr 3. tj. firmy Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „DANBUD”, ul. Macierzy 10; 75-390 Koszalin, któremu zostanie zlecona realizacja zadań nr 2, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 i 21.
 
1) Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie zadań 3, 5, 18, 24, 25 i 26 zostanie zlecona Wykonawcy nr 1, tj. firmie Biuro Projektowo - Usługowe Elżbieta Klimek, ul. Grunwaldzka 6; 75-241 Koszalin, za nw. ceny:

zadanie nr 3, pn. Budowa dwufunkcyjnego węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u. dla budynku mieszkalnego nr G zlokalizowanego na działce nr 450/5 w obrębie nr 12 przy ul. Holenderskiej w Koszalinie:
cena ogółem za I i II etap:
netto: 4 800,00 zł
(słownie: cztery tysiące osiemset złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 1 104,00 zł
(słownie: jeden tysiąc sto cztery złote 00/100),
brutto: 5 904,00 zł
(słownie: pięć tysięcy dziewięćset cztery złote 00/100).
 
zadanie nr 5, pn. Budowa dwufunkcyjnego węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u. dla budynku mieszkalnego przy ul. Karłowicza 36 w Koszalinie:cena ogółem za I i II etap:
netto: 5 000,00 zł
(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 1 150,00 zł
(słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych 00/100),
brutto: 6 150,00 zł
(słownie: sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100).
 
 zadanie nr 18, pn. Budowa dwufunkcyjnego węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u. dla budynku mieszkalnego przy ul. Podgórnej 6-6a-8, zlokalizowanego na działkach nr 598/5, 598/4, 598/3 obręb nr 20 w Koszalinie:                        
cena ogółem za I i II etap:
netto: 5 500,00 zł
(słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 1 265,00 zł
(słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 00/100),
brutto: 6 765,00 zł
(słownie: sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100).
 
zadanie nr 24, pn. Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u. dla budynku żłobka przy ul. Konstytucji 3 Maja 29-31  w Koszalinie:
cena ogółem za I i II etap:
netto: 6 000,00 zł
(słownie: sześć tysięcy złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 1 380,00 zł
(słownie: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100).
brutto: 7 380,00 zł
(słownie: siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100).
 
zadanie nr 25, pn. Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u. dla budynku mieszkalnego przy ul. Podgrodzie 4  w Koszalinie: 
cena ogółem za I i II etap:
netto: 6 500,00 zł
(słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 1 495,00 zł
(słownie: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100),
brutto: 7 995,00 zł
(słownie: siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100).
 
zadanie nr 26, pn. Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u. dla budynku mieszkalnego przy ul. Podgrodzie 10  w Koszalinie: 
cena ogółem za I i II etap:
netto: 6 500,00 zł
(słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 1 495,00 zł
(słownie: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100),
brutto: 7 995,00 zł
(słownie: siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100).
 
2) Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie zadań 1, 4, 6, 8, 11, 12, 22, 23 i 27 zostanie zlecona Wykonawcy nr 2, tj. firmie Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe „RAHMAD”, Pl. Kilińskiego 9/12; 75-307 Koszalin, za nw. ceny:
 
zadanie nr 1 pn. Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.w.u. dla budynku mieszkalnego przy ul. Chełmońskiego 6 w Koszalinie:
cena ogółem za I i II etap:
netto: 5 300,00 zł
(słownie: pięć tysięcy trzysta złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 1 219,00 zł
(słownie: jeden tysiąc dwieście dziewiętnaście złotych 00/100).
brutto: 6 519,00 zł
(słownie: sześć tysięcy pięćset dziewiętnaście złotych 00/100).
 
zadanie nr 4 pn. Budowa dwufunkcyjnego węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.w.u. i c.o. dla budynku mieszkalnego przy ul. Legnickiej 19 w Koszalinie:
cena ogółem za I i II etap:
netto: 5 700,00 zł
(słownie: pięć tysięcy siedemset złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 1 311,00 zł
(słownie: jeden tysiąc trzysta jedenaście złotych 00/100).
brutto: 7 011,00 zł
(słownie: siedem tysięcy jedenaście złotych 00/100).
 
zadanie nr 6 pn. Budowa dwufunkcyjnego węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u. dla budynku mieszkalnego przy ul. Karłowicza 34 w Koszalinie: 
cena ogółem za I i II etap:
netto: 4 700,00 zł
(słownie: cztery tysiące siedemset złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 1 081,00 zł
(słownie: jeden tysiąc osiemdziesiąt jeden złotych 00/100).
brutto: 5 781,00 zł
(słownie: pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100).
 
zadanie nr 8 pn. Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o.. dla budynku mieszkalnego przy ul. Zwycięstwa 100-104 w Koszalinie: 
cena ogółem za I i II etap:
netto: 4 700,00 zł
(słownie: cztery tysiące siedemset złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 1 081,00 zł
(słownie: jeden tysiąc osiemdziesiąt jeden złotych 00/100).
brutto: 5 781,00 zł
(słownie: pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100).
 
zadanie nr 11, pn. Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. dla budynku mieszkalnego przy ul. Bałtycka 2-2a w Koszalinie:
cena ogółem za I i II etap:
netto: 5 200,00 zł
(słownie: pięć tysięcy dwieście złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 1 196,00 zł
(słownie: jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100),
brutto: 6 396,00 zł
(słownie: sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100).

zadanie nr 12, pn. Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. dla budynku mieszkalnego przy ul. Bałtycka 1-3-5-7 w Koszalinie:
cena ogółem za I i II etap:
netto: 5 200,00 zł
(słownie: pięć tysięcy dwieście złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 1 196,00 zł
(słownie: jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100),
brutto: 6 396,00 zł
(słownie: sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100).

zadanie nr 22, pn. Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. dla budynku szkoły przy ul. Jana Pawła II 17  w Koszalinie:
cena ogółem za I i II etap:
netto: 4 700,00 zł
(słownie: cztery tysiące siedemset złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 1 081,00 zł
(słownie: jeden tysiąc osiemdziesiąt jeden złotych 00/100).
brutto: 5 781,00 zł
(słownie: pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100).

zadanie nr 23, pn. Budowa wielofunkcyjnego węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o., wentylacji i  c.w.u. dla budynku warsztatów przy ul. Jana Pawła II 17 w Koszalinie:
cena ogółem za I i II etap:
netto: 7 300,00 zł
(słownie: siedem tysięcy trzysta złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 1 679,00 zł
(słownie: jeden tysiąc sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100),
brutto: 8 979,00 zł
(słownie: osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

zadanie nr 27, pn. Budowa węzła ciepłowniczego jednofunkcyjnego dla potrzeb c.o.i wentylacji w budynku handlowo-usługowym, zlokalizowanym na działcenr 73/3 obręb 16 przy ul. Kotarbińskiego w Koszalinie:
cena ogółem za I i II etap:
netto: 4 700,00 zł
(słownie: cztery tysiące siedemset złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 1 081,00 zł
(słownie: jeden tysiąc osiemdziesiąt jeden złotych 00/100).
brutto: 5 781,00 zł
(słownie: pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100).
 
3) Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie zadań 2, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 i 21 zostanie zlecona Wykonawcy nr 3, tj. firmie Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „DANBUD”, ul. Macierzy 10; 75-390 Koszalin, za nw. ceny:
 
zadanie nr 2, pn. Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u. dla projektowanego budynku mieszkalnego KTBS zlokalizowanego na działce nr 244/53 w obrębie nr 23 przy ul. Wenedów w Koszalinie:
cena ogółem za I i II etap:
netto: 4 900,00 zł
(słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 1 127,00 zł
(słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia siedem złotych 00/100),
brutto: 6 027,00 zł
(słownie: sześć tysięcy dwadzieścia siedem złotych 00/100).
 
zadanie nr 7, pn. Budowa dwufunkcyjnego węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u. dla budynku mieszkalnego przy ul. Zwycięstwa 106-108 w Koszalinie:
cena ogółem za I i II etap:
netto: 5 300,00 zł
(słownie: pięć tysięcy trzysta złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 1 219,00 zł
(słownie: jeden tysiąc dwieście dziewiętnaście złotych 00/100).
brutto: 6 519,00 zł
(słownie: sześć tysięcy pięćset dziewiętnaście złotych 00/100).

zadanie nr 9, pn. Budowa dwufunkcyjnego węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u. dla budynku mieszkalnego przy ul. Konstytucji 3 Maja 35 w Koszalinie:
cena ogółem za I i II etap:
netto: 5 300,00 zł
(słownie: pięć tysięcy trzysta złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 1 219,00 zł
​(
słownie: jeden tysiąc dwieście dziewiętnaście złotych 00/100).
brutto: 6 519,00 zł
(słownie: sześć tysięcy pięćset dziewiętnaście złotych 00/100).

zadanie nr 10, pn. Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u. dla projektowanego budynku mieszkalnego nr 6 KSM Przylesie zlokalizowanego na działce nr 77/7 w obrębie nr 16 przy ul. Sierpińskiego w Koszalinie:
cena ogółem za I i II etap:
netto: 4 900,00 zł
(słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 1 127,00 zł
(słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia siedem złotych 00/100),
brutto: 6 027,00 zł
(słownie: sześć tysięcy dwadzieścia siedem złotych 00/100).

zadanie nr 13, pn. Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. dla budynku mieszkalnego przy ul. Podgórna 47-49 w Koszalinie:
cena ogółem za I i II etap:
netto: 4 500,00 zł
(słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 1 035,00 zł
(słownie: jeden tysiąc trzydzieści pięć złotych 00/100),
brutto: 5 535,00 zł
(słownie: pięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych 00/100).

zadanie nr 14, pn. Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. i c.w.u. dla budynku Szkoły przy ul. Podgórna 55 w Koszalinie:
cena ogółem za I i II etap:
netto: 4 500,00 zł
(słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 1 035,00 zł
(słownie: jeden tysiąc trzydzieści pięć złotych 00/100),
brutto: 5 535,00 zł
(słownie: pięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych 00/100).

zadanie nr 15, pn. Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. dla budynku mieszkalnego przy ul. Podgórna 57 w Koszalinie:
cena ogółem za I i II etap:
netto: 4 500,00 zł
(słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 1 035,00 zł
(słownie: jeden tysiąc trzydzieści pięć złotych 00/100),
brutto: 5 535,00 zł
(słownie: pięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych 00/100).

zadanie nr 16, pn. Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. dla budynku mieszkalnego przy ul. Podgórna 59 w Koszalinie:
cena ogółem za I i II etap:
netto: 4 500,00 zł
(słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 1 035,00 zł
(słownie: jeden tysiąc trzydzieści pięć złotych 00/100),
brutto: 5 535,00 zł
(słownie: pięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych 00/100).

zadanie nr 17, pn. Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. dla budynku mieszkalnego przy ul. Podgórna 61 w Koszalinie:
cena ogółem za I i II etap:
netto: 4 500,00 zł
(słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 1 035,00 zł
(słownie: jeden tysiąc trzydzieści pięć złotych 00/100),
brutto: 5 535,00 zł
(słownie: pięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych 00/100).

zadanie nr 19, pn. Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u. dla projektowanego budynku mieszkalnego nr B4 przy ul. Portugalskiej, zlokalizowanego na działce nr 455 obręb 12 w Koszalinie:
cena ogółem za I i II etap:
netto: 4 900,00 zł
(słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 1 127,00 zł
(słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia siedem złotych 00/100),
brutto: 6 027,00 zł
(słownie: sześć tysięcy dwadzieścia siedem złotych 00/100).

zadanie nr 20, pn. Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u.+ wentylacji dla projektowanego budynku Straży Pożarnej zlokalizowanego na działkach nr 244/1, 30/4 i 243/1 w obrębie nr 18 przy ul. Monte Cassino w Koszalinie:
cena ogółem za I i II etap:
netto: 6 300,00 zł
(słownie: sześć tysięcy trzysta złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 1 449,00 zł
(słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć złotych 00/100),
brutto: 7 749,00 zł
(słownie: siedem tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych 00/100).

zadanie nr 21, pn. Budowa dwufunkcyjnego węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u. dla budynku BURSY przy ul. Jana Pawła II 17 w Koszalinie:
cena ogółem za I i II etap:
netto: 5 300,00 zł
(słownie: pięć tysięcy trzysta złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 1 219,00 zł
(słownie: jeden tysiąc dwieście dziewiętnaście złotych 00/100).
brutto: 6 519,00 zł
(słownie: sześć tysięcy pięćset dziewiętnaście złotych 00/100).
 
Prezes ZARZĄDU
Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/
Koszalin, 11.10.2018 r.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.