Dostawa sprzętu komputerowego, zasilacza UPS i oprogramowania

2018-11-07 07:08:46
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Dostawa sprzętu komputerowego, zasilacza UPS i oprogramowania.
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks ( 94 ) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Numer zamówienia: 68/ER-4/NX/2018/NU/PP

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego, zasilacza UPS i oprogramowania:
Zadanie nr 1 pn. Dostawa sprzętu komputerowego.
Zadanie nr 3 pn. Dostawa jednej sztuki zasilacza Riello UPS Multi Sentry o mocy 15 kVA/13,5 kW 3/3 lub równoważnego.
Zadanie nr 4 pn. Dostawa programu „Użytkowanie maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie SQL” firmy Forum Media Polska Sp. z o.o., wersja sieciowa lub równoważnego.
Zadanie nr 5 pn. Dostawa licencji programu Splunk Enterprise - Perpetual License w ilości 10 GB/dzień oraz Enterprise Support - 2 lata,
dokonano wyboru:
1) Wykonawcy nr 1, tj. CT ALFA Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 9, 66-200 Świebodzin, któremu zostanie zlecona realizacja zadania nr 1 pn. Dostawa sprzętu komputerowego. Wykonawca nr 1 złożył ofertę z najniższą cenę na to zadanie.
Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie zlecona zgodnie ze złożoną ofertą, za łączną cenę:
łączna wartość netto: 87 400,00 zł
(słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych 00/100),
łączna wartość podatku VAT: 13 708,00 zł
(słownie: trzynaście tysięcy siedemset osiem złotych 00/100),
łączna wartość brutto: 101 108,00 zł
(słownie: sto jeden tysięcy sto osiem złotych 00/100).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z zastosowaniem w ofercie
przez ww. Wykonawcę mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT
w celu oceny oferty doliczony został do przedstawionej w niej ceny, podatek od towarów i usług, który zamawiający będzie miał obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami:

• kwota doliczonego podatku VAT: 6 394,00 zł
• Łączna wartość brutto z doliczonym podatkiem VAT: 107 502,00 zł

2) Wykonawcy nr 8, tj. Riello  Delta Power Sp z o.o., ul. Krasnowolska 82R, 02-849 Warszawa, któremu zostanie zlecona realizacja zadania nr 3 pn. Dostawa jednej sztuki zasilacza Riello UPS Multi Sentry o mocy 15 kVA/13,5 kW 3/3. Wykonawca nr 8 zożył ofertę z najniższą ceną na to zadanie.
Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie zlecona zgodnie ze złożoną ofertą, za cenę:
wartość netto: 19 380,00 zł
(słownie: dziewiętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100),
wartość podatku VAT: 4 457,40 zł
(słownie: cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 40/100),
wartość brutto: 23 837,40 zł
(słownie: dwadzieścia trzy tysiące osiemset trzydzieści siedem złotych 40/100).

3) Wykonawcy nr 6, tj. COMP S. A., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, któremu zostanie zlecona realizacja zadania  nr 5 pn. Dostawa licencji programu Splunk Enterprise - Perpetual License w ilości 10 GB/dzień oraz Enterprise Support - 2 lata. Wykonawca nr 6 złożył ofertę z najniższą ceną na to zadanie.
Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie zlecona zgodnie ze złożoną ofertą, za cenę:
wartość netto: 142 865,00 zł
(słownie: sto czterdzieści dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100),
wartość podatku VAT: 32 858,95 zł
(słownie: trzydzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem złotych 95/100),
wartość brutto: 175 723,95 zł
(słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote 95/100).

4) Ponadto, Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na zadanie 4 pn. Dostawa programu „Użytkowanie maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie SQL” firmy Forum Media Polska Sp. z o.o., wersja sieciowa lub równoważnego, na podstawie pkt 8.10.1.1 Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie.
Zgodnie z pkt 8.10.1.1 Regulaminu, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Prezes Zarządu
mgr Robert Mania
/podpis na oryginale/
Koszalin, 15.11.2018 r.

 


Zamówienie nr 68/ER-4/NX/2018/NU/PP     

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego, zasilacza UPS i oprogramowania - zadanie nr 2 pn. Dostawa urządzeń Cisco do sieci komputerowej, zostało unieważnione na podstawie pkt 8.10.1.5 Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie.
 
UZASADNIENIE
 
Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, prowadzącą do zawarcia wadliwej umowy w sprawie zamówienia.
                                                                                    
Członek ZARZĄDU
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/
Koszalin, 06.11.2018 r.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.