Posadzenie 7 sztuk drzew gatunku klon zwyczajny oraz ich pielęgnacja na terenie działki nr 21/3 obręb 10 przy ul. Różanej w Koszalinie

2019-03-29 12:48:19
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Posadzenie 7 sztuk drzew gatunku klon zwyczajny oraz ich pielęgnacja na terenie działki nr 21/3 obręb 10 przy ul. Różanej w Koszalinie

~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel.  94  347 44 10    faks ( 94 ) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 10/ER-4/EA/2019/NU/PU
                                          
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze uproszczonej na posadzenie 7 sztuk drzew gatunku klon zwyczajny oraz ich pielęgnacja na terenie działki nr 21/3 obręb 10 przy ul. Różanej w Koszalinie, została wybrana oferta, złożona przez Wykonawcę nr 4, tj. firmę GLK Spółka z o.o. ul. Węgorzewska 92; 76-004 Sianów, która zawiera najniższą łączną cenę, spośród ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu.
Realizację zamówienia Zamawiający zleci ww. Wykonawcy, zgodnie z zapytaniem ofertowym, za łączną cenę:

wartość netto: 2 450,00 zł
(słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100),
wartość podatku VAT(23%): 196,00 zł
(słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100),
wartość brutto: 2 646,00 zł
(słownie: dwa tysiące sześćset czterdzieści sześć złotych 00/100).  
               
         PREZES ZARZĄDU
         DYREKTOR
         mgr inż. Robert Mania
         /podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 29.03.2019 r.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.