Modernizacja instalacji oczyszczania spalin dla kotłów WR 25 nr 6, WR 25/10-M nr 5, WR 10 nr 4 zainstalowanych w kotłowni DPM ul. Mieszka I-go 20 A w Koszalinie oraz dla kotła WR 25 nr 6 zainstalowanego w kotłowni FUB ul. Słowiańska 8 w Koszalinie.

2019-04-18 12:50:58
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl
 
Zamówienie nr 64A/ER-4/PT/2018/NU/PP

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze podstawowej w trybie przetargu nieograniczonego na dostosowanie istniejących źródeł ciepła MEC Koszalin do wymagań emisyjnych Dyrektywy MCP. Modernizacja instalacji oczyszczania spalin dla kotłów WR 25 nr 6, WR 25/10-Mnr 5, WR 10 nr 4 zainstalowanych w kotłowni DPM ul. Mieszka I-go 20 A w Koszalinie oraz dla kotła WR 25 nr 6 zainstalowanego w kotłowni FUB ul. Słowiańska 8 w Koszalinie, została wybrana oferta Wykonawcy nr 2, tj. KONSORCJUM FIRM: Lider: Eco Technologia Sp. z o.o., ul. Kłobucka 23e/8, 02-699 Warszawa, Partner: Ekomega Sp. z o.o., ul. Traktorowa 121 lok. 101, 91-204 Łódź, którego oferta odpowiada wymaganiom Zamawiającego określonym w SIWZ i zawiera najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
 
Realizacja zamówienia zostanie zlecona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za cenę:
 
wartość netto: 10 599 600,00 zł
(słownie: dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset złotych 00/100),
wartość podatku VAT (23%): 2 437 908,00 zł
(słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset osiem złotych 00/100),
wartość brutto: 13 037 508,00 zł
(słownie: trzynaście milionów trzydzieści siedem tysięcy pięćset osiem złotych 00/100).
 
Prezes Zarządu
Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/
 
Członek Zarządu
mgr inż. Jacek Cybulski
/podpis na oryginale/
 
Koszalin, 17.04.2019 r.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.