Dostawa krążników do taśmociągów

2019-04-04 12:02:56
Ogłoszenie dodane przez: K.SwiechTen przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Dostawa krążników do taśmociągów

Branża: Inne

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie nr 21/ER-4/PP/2019/NU/PU

Do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest prowadzone w procedurze uproszczonej na podstawie regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej  Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie, zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi”.

1.    ZAMAWIAJĄCY

Miejska Energetyka Cieplne Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25A
75-211 Koszalin
KRS nr 0000027924  NIP: 669-050-14-66

adres strony internetowej: www.meckoszalin.pl
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl

2.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa krążników do taśmociągów, wyszczególnionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik nr 2).

3.    WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Wymagania szczegółowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
3.1.    Wykonawca w wykonaniu przedmiotu zamówienia dostarczy krążniki w miejsce wskazane przez Zamawiającego (miejsce dostawy – Koszalin), w asortymencie zgodnym z formularzem cenowym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3.2.    Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, wyładować i wnieść na swój koszt przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
3.3.    Wszystkie materiały i wyroby muszą posiadać stosowne atesty lub certyfikaty, wymagane prawem i być dopuszczone do obrotu handlowego w Polsce.
3.4.    Na dostarczone krążniki zostanie udzielona minimum 12 miesięczna gwarancja producenta. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od chwili dostawy materiałów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
3.5.    Wraz z dostawą, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kartę gwarancyjną oraz deklarację zgodności.
3.6.    Termin wykonania zamówienia: w terminie 21 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy.

4.    OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIA:
4.1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
4.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.    OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:
5.1.    Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
5.2.    Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą ceną.

6.    MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy przesłać/składać do dnia 2019-04-18, do godz. 12:00, na adres Zamawiającego podany w punkcie 1.1 niniejszego zapytania ofertowego, sekretariat – pokój nr 10.

7.    OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
7.1. W skład oferty muszą wchodzić:
7.1.1.  Formularz ofertowy – (wzór druku) – załącznik nr 1.
7.1.2.  Formularz cenowy – (wzór druku) – załącznik nr 2.
7.2. Do oferty należy dołączyć:
7.2.1. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu  
Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych  
dokumentów. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane (podpis powinien pozwolić na ustalenie  tożsamości osoby, która go złożyła), przez osoby reprezentujące Wykonawcę. Dołączone pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza.
7.2.2. Oferta powinna być podpisana (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła) przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa,
z zastrzeżeniem pkt 7.2.1.

8.    ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert oraz przeprowadzeniu innych czynności, o których mowa w pkt 7 regulaminu.

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa
w pkt 7.19 regulaminu.

Postępowanie podlega unieważnieniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.21 regulaminu oraz może zostać unieważnione bez podania przyczyn, zgodnie z pkt 7.22 regulaminu.

9.    OSOBA DO KONTAKTU:

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
9.1.    w sprawach formalnych:
Karolina Święch tel. 94 347- 44- 42; e-mail: karolina.swiech@meckoszalin.pl     
      od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 a 15:00,
9.2.w sprawach technicznych:
      Marek Drzał tel. 94 347 45 53, e-mail: marek.drzal@meckoszalin.pl
          od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 a 14:00.

10.    ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
10.1.    Formularz ofertowy (wzór druku) – załącznik nr 1.
10.2.    Formularz cenowy (wzór druku) – załącznik nr 2.
10.3.    Projekt umowy – załącznik nr 3.
10.4.    Klauzula informacyjna – załącznik nr 4.

11.    INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRZYSŁUGUJĄCYCH W TYM ZAKRESIE PRAWACH:

Informacja ta związana jest z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO.
Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisano poniżej.

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:
1)    Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
z siedzibą w Koszalinie, adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, zarejestrowana w   Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027924, NIP: 669-050-14-66, Kapitał zakładowy: 48.677.000,00 PLN, zwana dalej „Spółką”.
2)    Inspektor Ochrony Danych
W Spółce powołany został Inspektor Danych Osobowych. Adres: Inspektor Danych Osobowych, ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, adres email:  iodo@meckoszalin.pl.
3)    Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:
a.    przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
b.    zawarcia umowy z wybranym wykonawcą – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
c.    realizacji umowy z wybranym wykonawcą – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
d.    rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań-  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
e.    marketingu- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
f.    ustalenia i dochodzenia roszczeń– na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
g.    realizacji kontaktów- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
4)    Udostępnianie danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę:
a.    podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b.    firmom obsługującym systemy teleinformatyczne Spółki,
c.    podmiotom świadczącym Spółce usługi remontowo-inwestycyjne, doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
d.    podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, które świadczą usługi na rzecz Spółki.
5)    Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
6)    Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:  
a.    złożone oferty w postępowaniu – 4 lata,
b.    oferta wybranego Wykonawcy – przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do np. obsługi reklamacji, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, wypełnienia obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
c.    do ustania celu biznesowego.
7)    Przysługujące prawa
W zawiązku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pan danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a.    prawo dostępu do treści swoich danych
b.    prawo do sprostowania danych osobowych,
c.    prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e.    prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
f.            prawo wniesienia sprzeciwu,
g.    prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w  dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
h.    prawo do wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Z powyższych praw (a-g) można skorzystać, składając wniosek na adres emailowy: iodo@meckoszalin.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Łużycka 25A,
75-111 Koszalin.
8)    Wymóg podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia
i wykonania umowy zawartej ze Spółką, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką..
9)    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
W celu wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, Zamawiający zwraca się z prośbą o przekazanie osobom wskazanych w ofercie oraz osobom wykonującym umowę, informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych tych osób oraz o przysługujących tym osobom prawach z tym związanych.
Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

W przypadku, gdy do oferty zostaną dołączone dokumenty nie wymagane w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, a będą one zawierały dane osobowe, Zamawiający dokona anonimizacji tych danych.

CZŁONEK ZARZĄDU
mgr inż. Jacek Cybulski
/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 03.04.2019 r.


Załączniki:

  • Załącznik_nr_1._Formularz_ofertowy_._1.doc(222 KB)
  • Załącznik_nr_2_Formularz_cenowy1.xls(125.5 KB)
  • Załącznik_nr_3._projekt_umowy_._1.doc(69 KB)
  • Załącznik_nr_4_KLAUZULA_INFORMACYJNA1.doc(65.5 KB)
Skip to content