ZASADY UDZIELANIA POMOCY W POSTACI DAROWIZN

Regulamin udzielania darowizn

przez Miejską Energetykę Cieplną sp. z o.o. w Koszalinie

Zgodnie z realizowaną strategią marketingową Miejska Energetyka Cieplna spółka z o.o. w Koszalinie prowadzi politykę wspierania projektów oraz inicjatyw, które przyczyniają się do podnoszenia jakości życia lokalnej społeczności. W celu realizacji tej polityki MEC Koszalin opracowała wewnętrzne zasady przyznawania darowizn finansowych i rzeczowych, które zapewniają potencjalnym beneficjentom udzielenie wsparcia według tych samych kryteriów. W MEC Koszalin obowiązuje ściśle określona procedura udzielania darowizn, której celem jest zapewnienie, że są one przydzielane na podstawie obiektywnych kryteriów zgodnie z obowiązującymi w spółce zasadami.

§ 1 Zasady przyznawania darowizn

 1. Darowizna – w rozumieniu niniejszych zasad jest to świadczenie pieniężne lub rzeczowe, przyznawane i przekazywane przez spółkę osobom prawnym lub fizycznym.
 2. O przyznanie darowizny mogą się ubiegać w szczególności podmioty, które prowadzą działalność na rzecz lokalnej społeczności, a obszar ich działania pokrywa się z obszarem działania spółki.
 3. Darowizny w postaci świadczeń pieniężnych przyznawane są w złotych polskich, a darowizny rzeczowe w wartości rynkowej określonej w złotych polskich.
 4. Wnioski o przyznanie darowizny kierowane do spółki są weryfikowane pod względem formalnym, a następnie merytorycznym. Podczas oceny merytorycznej bierze się pod uwagę m.in. uzasadnienie podejmowanej inicjatywy lub projektu, cel, racjonalność finansowania oraz historię udzielanego wcześniej podmiotowi wsparcia.
 5. Na podstawie powyższych kryteriów podejmowana jest decyzja o udzieleniu darowizny lub odmowie jej udzielenia. Spółka zastrzega możliwość odmowy udzielenia darowizny.
 6. Wszystkie opłaty, koszty i podatki związane z przyznaniem i przekazaniem darowizny niezależnie od jej formy, obciążają strony zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa.
 7. Darowizny przyznawane są na podstawie uchwały zarządu spółki.
 8. Szczególne znaczenie dla spółki mają inicjatywy i projekty, realizujące cele w następujących dziedzinach:
  – ekologia i ochrona środowiska,
  – ochrona i promocja zdrowia,
  – nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
  – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
  – działalność wspomagająca integrację społeczności lokalnych,
  – działalność wspomagająca rozwój gospodarczy,
  – wypoczynek dzieci i młodzieży,
  – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
  – turystyka i krajoznawstwo,
  – porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
  – pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, ratownictwo i ochrona ludności,
  – promocja i organizacja wolontariatu,
  – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
  – kult religijny.

 

§ 2 Procedura przyznawania darowizn

 1. Podmiot starający się o przyznanie darowizny składa pisemny wniosek o przyznanie darowizny (formularz dostępny na stronie internetowej  www.meckoszalin.pl lub w Dziale Marketingu i Obsługi Klienta) wraz z jego uzasadnieniem. Złożenie takiego wniosku jest równoznaczne z akceptacją warunków i postanowień niniejszego Regulaminu. Wniosek o darowiznę należy złożyć osobiście w sekretariacie spółki, przesłać na adres mailowy mec@meckoszalin.pl, lub tradycyjną pocztą na adres:

Miejska Energetyka Cieplna sp. z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin

 1. Wypełniony wniosek winien zawierać następujące dane:
 • pełna nazwa, adres, nr KRS, NIP wnioskodawcy, a w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko, adres oraz PESEL,
 • numer telefonu kontaktowego do przedstawiciela wnioskodawcy, który ma umocowania prawne do reprezentowania wnioskodawcy w sprawie dotyczącej ubiegania się o darowiznę,
 • informację, czy podmiot jest organizacją, o której mowa w art. 3 ust. 2 lub 3 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku, poz. 450 z późn. zm.), prowadzącą działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, określonych w art. 4 tej Ustawy, wraz z dokumentami potwierdzającymi status i wyciąg KRS,
 • informację, czy podmiot jest lub nie jest jednostką sektora finansów publicznych,
 • kopie dokumentów regulujących ustrój prawny (np. statut, umowa),
 • szczegółowe określenie celu, na jaki wnioskodawca zamierza wykorzystać darowiznę,
 • w przypadku ubiegania się o darowiznę w formie pieniężnej – proponowaną przez wnioskodawcę kwotę darowizny, nazwę banku i numer rachunku bankowego, na które ma zostać przelana darowizna w przypadku jej przyznania.
 1. W przypadku osób prawnych wniosek o przyznanie darowizny powinien zawierać czytelny podpis osoby, która ma umocowania prawne do reprezentowania wnioskodawcy w sprawie dotyczącej ubiegania się o darowiznę, potwierdzony pieczęcią. W przypadku osób fizycznych ubiegających się o przyznanie darowizny, nie posiadających imiennej lub firmowej pieczątki, wymagany jest tylko czytelny podpis wnioskodawcy.
 2. Jeżeli wnioskodawca posiada udokumentowanie wydatków, mających związek z przedmiotem darowizny i celem określonym we wniosku o darowiznę (np. dokumentacja medyczna, faktury, rachunki, kosztorysy itp.), do wniosku o przyznanie darowizny powinien dołączyć kserokopie ww. dokumentów.
 3. Spółka nie ma obowiązku zwrotu złożonej dokumentacji wnioskodawcy po zakończeniu postępowania związanego z przyznaniem darowizny lub odrzuceniem wniosku wnioskodawcy o darowiznę.
 4. Złożone wnioski o przyznanie darowizny są kierowane do Działu Marketingu i Obsługi Klienta, który sprawdza ich kompletność i – w przypadku konieczności – podejmuje działania w celu ich uzupełnienia.
 5. W terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku, specjalista ds. marketingu przedstawia wnioski, które są zgodne z Regulaminem, zarządowi spółki.
 6. Decyzja o przyznaniu darowizny wydawana jest przez zarząd spółki w formie uchwały zarządu.
 7. Zarząd spółki przy podejmowaniu uchwały o przyznaniu darowizny, decyduje o kwocie przyznanej darowizny lub świadczeniu rzeczowym. Kwota przyznanej darowizny nie musi być równa kwocie wskazanej w złożonym wniosku.
 8. W terminie do 14 dni od daty podjęcia uchwały, Wnioskodawca jest powiadamiany telefonicznie lub na piśmie o decyzji zarządu spółki o przyznaniu bądź nieprzyznaniu darowizny.
 9. Kontrolę nad prawidłowością realizacji przekazywanych darowizn oraz ich ewidencję prowadzi Dział Marketingu i Obsługi Klienta.

 

§ 3 Postanowienia końcowe

 1. Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swojej ważności decyzji zarządu spółki.
 2. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu, spółka zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego treści.
Skip to content