TARYFA DLA CIEPŁA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie prowadzi rozliczenia z odbiorcami ciepła na podstawie zatwierdzonej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy dla ciepła.

Od 1 sierpnia 2021 r. obowiązują nowe ceny i stawki opłat, zmienione decyzją prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OSZ.4210.7.10.2021.139.XVII.BK z dnia 15 lipca 2021 r. i opublikowane w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nr 223 (953) z dnia 15 lipca 2021 r. Zmienione ceny i stawki opłat zamieszczone są w poniższym pliku o nazwie „XVII Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01.08.2021 r.”.

Od 9 marca 2022 roku obowiązują zmiany w obecnie stosowanej taryfie dla ciepła. Zostały one zatwierdzone przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OSZ.4210.41.9.2021.139.XVII.BK z dnia 22 lutego 2022 roku i opublikowane w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nr 119 (1380) z dnia 22 lutego 2022 roku. Zmiany zamieszczone są w poniższym pliku o nazwie „Zmiana XVII Taryfy dla ciepła obowiązująca od 09.03.2022 r.”.

Od 13 kwietnia 2022 roku obowiązują kolejne zmiany w obecnie stosowanej taryfie dla ciepła. Zostały one zatwierdzone przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OSZ.4210.2.11.7.2022.139.XVII.BK z dnia 29 marca 2022 roku i opublikowane w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nr 206 (1467) z dnia 29 marca 2022 roku. Zmiany zamieszczone są w poniższym pliku o nazwie „Druga zmiana XVII Taryfy dla ciepła obowiązująca od 13.04.2022 r.”.

Od 1 lipca 2022 roku obowiązują kolejne zmiany w obecnie stosowanej taryfie dla ciepła. Zostały one zatwierdzone przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OSZ.4210.2.18.7.2022.139.XVII.BK z dnia 15 czerwca 2022 r. i opublikowane w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nr 382 (1642) z dnia 15 czerwca 2022 roku. Zmiany zamieszczone są w poniższym pliku o nazwie „Trzecia zmiana XVII Taryfy dla ciepła obowiązująca od 1.07.2022 r.”.

Od 1 sierpnia 2022 roku zaczną obowiązywać nowe ceny i stawki opłat, zatwierdzone decyzją prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OSZ.4210.1.6.7.2022.139.XVIII.EŻ z dnia 11 lipca 2022 r. i opublikowane w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nr 433 (1693) z 12 lipca 2022 r. Zmienione ceny i stawki opłat zamieszczone są w poniższym pliku o nazwie „XVIII Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01.08.2022 r.”.

Obowiązek opracowania i zatwierdzenia taryfy określony został w Ustawie Prawo Energetyczne natomiast zasady tworzenia taryfy w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem.

Poniżej przytaczamy zapisy ustawowe dotyczace taryfy.

Art. 45. 1. (113) Przedsiębiorstwa energetyczne ustalają taryfy dla paliw gazowych lub energii, stosownie do zakresu wykonywanej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 32 ust. 1; taryfy należy kalkulować w sposób zapewniający:

  1. pokrycie kosztów uzasadnionych działalności gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji lub obrotu paliwami gazowymi i energią oraz magazynowania, skraplania lub regazyfikacji paliw gazowych, wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę działalność;
  2. pokrycie kosztów uzasadnionych ponoszonych przez operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych w związku z realizacją ich zadań;
  3. ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i stawek opłat.

Art. 47. 1. (123) Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE, oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje przedkładają Prezesowi URE taryfy z własnej inicjatywy lub na żądanie Prezesa URE.

2. (124) Prezes URE zatwierdza taryfę bądź odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności taryfy z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46.

2a. (125) Prezes URE, na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego, zatwierdza, na okres nie dłuższy niż 3 lata, taryfę zawierającą ceny i stawki opłat w wysokości nie wyższej niż ceny i stawki opłat obowiązujące przed jej przedłożeniem Prezesowi URE, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

  1. zawarte w taryfie warunki stosowania cen i stawek opłat nie uległy zmianie;
  2. udokumentowane i opisane we wniosku zmiany zewnętrznych warunków wykonywania przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej, której dotyczy taryfa, nie uzasadniają obniżenia cen i stawek opłat zawartych w taryfie;
  3. dla proponowanego we wniosku okresu obowiązywania taryfy lub dla części tego okresu nie został ustalony współczynnik korekcyjny, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. a.

2b. (126) W przypadku udokumentowanej zmiany zewnętrznych warunków wykonywania przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej Prezes URE może ustalić z urzędu, w drodze decyzji, współczynniki korekcyjne, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. a, wynikające wyłącznie ze zmiany warunków zewnętrznych, które przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane stosować w odniesieniu do cen i stawek opłat określonych w taryfie, o której mowa w ust. 2a, do czasu wejścia w życie nowej taryfy wprowadzonej w trybie określonym w ust. 2.

2c. (127) W przypadku upływu okresu, na jaki została ustalona taryfa, do dnia wejścia w życie nowej taryfy stosuje się taryfę dotychczasową, jeżeli:

  1. decyzja Prezesa URE nie została wydana albo
  2. toczy się postępowanie odwoławcze od decyzji Prezesa URE.

2d. (128) Taryfy dotychczasowej, o której mowa w ust. 2c, nie stosuje się, jeżeli decyzja Prezesa URE odmawiająca zatwierdzenia taryfy jest uzasadniona koniecznością obniżenia cen i stawek opłat poniżej cen i stawek opłat zawartych w dotychczasowej taryfie i wynika z udokumentowanych i opisanych zmian zewnętrznych warunków wykonywania przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej.

3. Prezes URE:

  1. ogłasza w Biuletynie URE, na koszt przedsiębiorstwa energetycznego, zatwierdzone taryfy dla paliw gazowych i energii elektrycznej – w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia taryfy;
  2. kieruje do ogłoszenia, na koszt przedsiębiorstwa energetycznego, we właściwym miejscowo wojewódzkim dzienniku urzędowym zatwierdzone taryfy dla ciepła – w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia taryfy.

4. Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

Skip to content