HISTORIA

Spółka MEC Koszalin istnieje na rynku ponad 50 lat. Niemniej kontynuuje dobre tradycje i wieloletnie doświadczenie koszalińskiego ciepłownictwa działającego wcześniej w innych formach organizacyjnych i własnościowych: od 1970 roku jako Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Koszalinie, które powstało na bazie Zakładu Gospodarki Cieplnej MZBM w Koszalinie. Trzy lata później, bo w 1973 roku przekształcono MPEC w Wojewódzkie przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Koszalinie o terytorialnym zasięgu miast: Koszalina, Słupska, Kołobrzegu, Szczecinka, Wałcza i Świdwina. W związku z podziałem administracyjnym Polski i zmianą granic województwa w 1975 roku z obszaru działania WPEC wyłączono Słupsk i Wałcz, a włączono Złocieniec. W 1992 z Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Koszalinie wydzielono Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. W dniu 1 stycznia 1993 roku rozpoczęła swoją działalność Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie na bazie Przedsiębiorstwa Energetyki cieplnej w Koszalinie. Na skutek działań prywatyzacyjnych, w 2001 roku pojawił się udziałowiec: Firma SYDKRAFT AB MALMŐ która w formie dokapitalizowania objęła część udziałów w Spółce MEC. W roku 2005 SYDKRAFT AB zmienił nazwę na E. ON. Sverige Aktiebolag.

Rok

1970

Na bazie Zakładu Gospodarki Cieplnej MZBM w Koszalinie, powstaje Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, które eksploatuje 16 kotłowni osiedlowych i 30 lokalnych, o łącznej mocy zainstalowanej 52 MW i zatrudnia 185 pracowników. Zostaje powołane pogotowie techniczne.

Lata

1970-1972

Budowa I etapu ciepłowni rejonowej FUB w Koszalinie (4 kotły typu WLM-5 o mocy zainstalowanej 23,3 MW, wraz z siecią ciepłowniczą). W roku 1971 powstaje Zakład Remontowy.

Rok

1973

MPEC zostaje przekształcone w Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Koszalinie (Koszalin, Słupsk, Kołobrzeg, Szczecinek, Wałcz i Świdwin).

Lata

1975-1976

Wyłączenie z WPEC Wałcza i Słupska, włączenie Białogardu i Karlina (z powodu zmiany granic województwa).

Rok

1976

Przekazanie do eksploatacji I etapu ciepłowni rejonowej DPM w Koszalinie (4 kotły typu WR-10, o mocy zainstalowanej 46,7 MW, wraz z siecią ciepłowniczą).

Rok

1980

WPEC zatrudnia 928 pracowników, w Koszalinie pracują dwie ciepłownie rejonowe FUB i DPM, 8 kotłowni osiedlowych i 34 kotłownie lokalne.

Rok

1985

Włączenie do WPEC Drawska Pomorskiego, Złocieńca, Bobolic i Sianowa

Rok

1986

Przekazanie do eksploatacji II etapu ciepłowni rejonowej DPM w Koszalinie (3 kotly typu WR-25 o mocy zainstalowanej 87,2 MW).

Rok

1988

Zakup pierwszego komputera osobistego dla Zakładu Chemii i ochrony Środowiska.

Rok

1989

Przekazanie do eksploatacji II etapu ciepłowni rejonowej FUB w Koszalinie (3 kotły typu WR-25 o mocy zainstalowanej 87,2 MW).

Rok

1991

Budowa w Śródmieściu Koszalina pierwszych odcinków sieci preizolowanej o długości 1,4 km, o średnicy nominalnej od 32 do 250 mm. W tym czasie WPEC zatrudnia 1253 pracowników, z czego 663 w Koszalinie.

Rok

1992

Podział Wojewódzkiego przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (Koszalin, Sianów, Kołobrzeg, Białogard, Karlino, Szczecinek, Świdwin, Złocieniec, Połczyn Zdrój, Drawsko Pomorskie, Bobolice, Darłowo, Darłówko) na samodzielne Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. W Koszalinie pracują dwie ciepłownie rejonowe o mocy 244,23 MW, trzy ciepłownie osiedlowe o mocy 22,68 MW. PEC Koszalin, eksploatuje 76,6 km sieci, w tym 8 km sieci preizolowanej i zatrudnia 676 pracowników.

Rok

1993

Likwidacja Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Koszalinie i rozpoczęcie działalności Miejskiej Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Koszalinie.

Rok

1998

Koncesja na wytwarzanie, przesył i dystrybucję ciepła (13 października). Rozpoczęcie współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki w zakresie likwidacji kotłowni lokalnych, stanowiących źródła tzw. niskiej emisji.

Rok

2000

Zakończenie wspieranej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, budowy magistrali łączącej sieci ciepłowni DPM i FUB w jedną miejską sieć ciepłowniczą. Powstaje system ciepłowniczy, umożliwiający naprzemienną lub równoczesną pracę dwóch źródeł na wspólną sieć. MEC Sp. z o.o. zatrudnia w tym czasie 358 pracowników i eksploatuje 87,5 km sieci, w tym 28,8 km sieci preizolowanej.

Rok

2001

Obięcie udziałów i dokapitalizowanie Spółki przez nowego współwłaściciela, firmę Sydkraft AB w Malmo. Spółka posiada 84 komputery z dostępem do Internetu.

Rok

2002

Zakończony pełnym sukcesem I etap wdrażania systemu, polegający na wykonaniu centralnej dyspozytorni i powiązaniu jej systemem telemetrycznym z 87 węzłami cieplnymi, umiejscowionymi w newralgicznych punktach miejskiej sieci ciepłowniczej.

Rok

2004

Przyznanie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

Rok

2005

 • W I kwartale zakończono ostatni etap wdrażania systemu telemetrii, ocenianego przez fachowców z zewnątrz systemem na miarę europejską.
 • Medal Europejski w kategorii „Wyroby” w XI edycji konkursu organizowanego przez Komitet Integracji Europejskiej oraz Business Centre Club.
 • Nagroda „Usługa 2005” w konkursie NOT za wysoki poziom świadczonych usług.
 • Ukończono wdrażanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
 • Spółka zatrudnia 245 pracowników, eksploatuje dwie zautomatyzowane kotłownie rejonowe o mocy zainastalowanej 232,6 MW i pięć kotłowni gazowych o łącznej mocy zainstalowanej 0,8 MW, oraz 94,9 km sieci, w tym 40,6 km sieci preizolowanej.

Rok

2006

 • Uzyskanie trzech certyfikatów, potwierdzających, że firma jest dobrze zarządzana (ISO 9001:2000), działa zgodnie z normami ochrony środowiska (ISO 14001) oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (PN-N 18001).
 • Uzyskanie Pozwolenia Zintegrowanego określającego ilości i jakość zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska.
 • Laur Ciepłownictwa w kategorii „Wiodące przedsiębiorstwa, w grupie firm ciepłowniczych produkujących ponad milion gigadżuli energii rocznie”. Wyróżnienie przyznała kapituła złożona z przedstawicieli branży ciepłowniczej zrzeszonych w Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie i współpracujących z nią naukowców.
 • Spółka otrzymała wyróżnienie w konkursie Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii” w kategorii wyrób za system telemetrii i telesterowania miejskim systemem ciepłowniczym.
 • Nagroda „Inwestycja 2006” dla MEC Koszalin za zmodernizowanie systemu grzewczego Politechniki Koszalińskiej.

Rok

2007

 • Spółkę, jako pierwszą firmę z regionu koszalińskiego nominowano do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu w siedemnastej edycji konkursu organizowanego przez Business Centre Club.
 • Przyznanie statuetki „Inwestycja 2007” za zrealizowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja systemów odpylania spalin ciepłowni DPM i FUB w Koszalinie” MEC Koszalin otrzymał także nagrodę w konkursie „Usługa 2007” za usługi świadczone w zakresie dostawy energii cieplnej polegające na wytworzeniu, przesyle i dystrybucji ciepła na obszarze miasta Koszalina za pośrednictwem nośnika energii cieplnej, jakim jest gorąca woda.
 • Zakup kotłowni w Sianowie o mocy zainstalowanej 4,7 MW, która zabezpiecza około jedną czwartą zapotrzebowania na energię cieplną w mieście.
 • Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, do 2025 roku MEC Koszalin udzielono dwóch koncesji: na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Rok

2008

 • Przystąpienie do inicjatywy „Made in Koszalin”.
 • Tytuł „Złota Firma” przyznany przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie, w uznaniu zasług dla rozwoju i promocji regionalnej gospodarki, popularyzacji i wdrażania nowoczesnych technik i technologii w produkcji, inwestycjach i usługach, osiągniętych w okresie 40-lecia Pomorskich Dni Techniki. Spółka otrzymała także nagrodę „Inwestycja 2008” za budowę instalacji do współspalania biomasy w kotle WR-10 w Ciepłowni DPM w Koszalinie.
 • Zakończenie realizacji projektu pn. „Optymalizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Koszalinie – etap I”. Jest to jeden z niewielu zrealizowanych w Polsce projektów związanych z ochroną powietrza, który jednocześnie był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a zarazem w sposób kompleksowy obejmował cały miejski system ciepłowniczy: źródła, sieci i węzły.
 • Podpisanie umowy o udzielenie przez Fundację EkoFundusz dotacji dla Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie na dofinansowanie przedsięwzięcia: „Modernizacja systemu grzewczego osiedla mieszkaniowego im. M. Wańkowicza w Koszalinie”.
 • Przystąpienie przez Spółkę do ogólnopolskiego Programu Promocji Ciepła Systemowego.
 • Nagrody główne dla Spółki w dwóch kategoriach: „Innowacyjna firma” oraz „Innowacyjna Usługa” w regionalnej edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji” organizowanego przez Fundację Innowacji i Rozwoju z Warszawy.

Rok

2009

 • Medal Europejski dla MEC Koszalin w kategorii „usługa”, za wytwarzanie, przesył i dystrybucję energii cieplnej w ramach miejskiego systemu ciepłowniczego. Organizatorami Medalu Europejskiego są Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny z siedzibą w Brukseli oraz Business Centre Club.
 • Zakończenie realizacji projektu „Modernizacja systemu grzewczego osiedla mieszkaniowego im. Melchiora Wańkowicza w Koszalinie” prowadzonego wspólnie z KSM „Przylesie” Koszalin.
 • Nagrody: „Usługa 2009” za wysokiej jakości usługi świadczone przez laboratorium MEC Koszalin oraz „Inwestycja 2009” za realizację modernizacji systemu ogrzewania Kompleksu Wojskowego Nr 8209 przy ul. 4 Marca w Koszalinie. Nagrody przyznane przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej.
 • Godło „Teraz Polska” otrzymuje usługa „dostawa Ciepła Systemowego w postaci centralnego ogrzewania (CO) i ciepłej wody (CW)”. Prawo do korzystania z Godła posiadają firmy, które przystąpiły do Programu Promocji Ciepła Systemowego. Po raz pierwszy w 19-letniej historii Konkursu uhonorowana została usługa, którą oferuje grupa firm działających na terenie całego kraju, w tym MEC Koszalin.
 • Tytuł „Innowacyjna firma” w podkategorii „Firma średnia” w konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji – 2009” województwa zachodniopomorskiego.

Rok

2010

MEC Koszalin obchodzi swoje 40. urodziny.

Ciepło Systemowe wyróżnione honorowym tytułem „Tego, który zmienia polski przemysł” przez kolegium redakcyjne Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portal www.wnp.pl.

Nagroda „Inwestycja 2010” w konkursie organizowanym przez Zachodniopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej za realizację wspólnego z Koszalińską Spółdzielnią Mieszkaniową „Przylesie”, modernizacji systemu ciepłowniczego osiedla im. Melchiora Wańkowicza w Koszalinie.

W 2010 r. system ciepłowniczy Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Koszalinie to:

 • infrastruktura przesyłu i dystrybucji ciepła licząca 106 km sieci cieplnej wysokoparametrowej i sieci odbiorczej niskoparametrowej,
 • 507 węzłów cieplnych,
 • dwie ciepłownie DPM i FUB o łącznej mocy zainstalowanej 198 MW, wytwarzające ciepło dla wspólnej sieci, spalające miał węglowy i biomasę oraz 7 małych kotłowni gazowych o łącznej mocy zainstalowanej 1 MW,
 • MEC Koszalin eksploatuje również kotłownię osiedlową w Sianowie o mocy zainstalowanej 4,7 MW,
 • 147 MW mocy zamówionej,
 • 1 mln GJ energii cieplnej sprzedawanej w ciągu roku.

Rok

2011

 • Miejska Energetyka Cieplna w Koszalinie otrzymała 11 mln złotych dotacji ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu „Optymalizację systemu ciepłowniczego w Koszalinie”. Inwestycja, na którą MEC pozyskał dofinansowanie objęła modernizację ponad 10 km sieci ciepłowniczych.
 • Spółka znalazła się na trzecim miejscu w rankingu najlepszych przedsiębiorstw energetyki cieplnej przygotowanym przez „Dziennik Gazeta Prawna”.
 • MEC znalazła się w zestawieniu prestiżowego rankingu dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw „Gazele Biznesu 2010” oraz otrzymała na gali statuetkę „Rzetelny w Biznesie 2010″.
 • MEC otrzymała Tytuł Wizjoner IT: firma średnia – IV edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” 2011.

Rok

2012

 • MEC podpisała umowę dotyczącą dofinansowania projektu „Ograniczenie emisji gazów i pyłów do atmosfery z kotłowni osiedlowej zlokalizowanej przy ul. Słowackiego 30 w Sianowie”. Inwestycja była realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 „Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 4.4. Ochrona powietrza”. Realizacja projektu kosztowała około 1,3 mln złotych.
 • MEC realizowała projekt pn. „Optymalizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Koszalinie”. Wymienione zostały duże fragmenty rurociągów. Przedsięwzięcie zostało współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii. Wartość realizowanego projektu wyniosła 26,4 mln zł, w tym wartość dofinansowania z Unii Europejskiej 11,1 mln zł.

Rok

2013

 • W 2013 roku francuski koncern GDF Suez został nowym udziałowcem MEC Koszalin. Francuzi odkupili 30 proc. udziałów od E.ON Sverige. Zakup był częścią większej transakcji – przejęcia przez GDF Suez wszystkich aktywów E.ON w polskich ciepłowniach (także w Słupsku, Ustce, Złotowie i Ostrowie Wielkopolskim). Firma GDF Suez zadeklarowała nastawnie na zwiększenie produkcji i sprzedaży ciepła.
 • W Sianowie odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Ograniczenie emisji gazów i pyłów do atmosfery z kotłowni osiedlowej zlokalizowanej przy ul. Słowackiego 30 w Sianowie” i przekazania inwestycji do użytku. Projekt obejmował montaż nowego kotła gazowego w węźle ciepłowniczym wraz z montażem instalacji technologicznych, elektroenergetycznych modernizację sianowskiej kotłowni osiedlowej.
 • MEC otrzymała wyróżnienie Srebrny Denar w kategorii Firmy średnie w konkursie Koszaliński Denar – Nagroda Gospodarcza Roku 2012 Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Rok

2014

 • W konkursie Zachodniopomorski Lider Ekologii 2014 MEC zajęła II miejsce w kategorii „Edukacja Ekologiczna i Ochrona Przyrody” oraz otrzymała wyróżnienie w kategorii „Montaż finansowy”.
 • Firma otrzymała nagrodę główną Złoty Denar w kategorii Firmy średnie w konkursie Koszaliński Denar – Nagroda Gospodarcza Roku 2013 Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Rok

2015

 • W 2015 roku Grażyna Bielawska-Cieśla podjęła decyzję o zakończeniu pracy zawodowej i przejściu na emeryturę. Rada Nadzorcza MEC powołała na stanowisko dyrektora zarządu spółki Roberta Manię, dotychczasowego zastępcę dyrektora ds. marketingu i rozwoju. Robert Mania związany był z firmą od 25 lat.
 • W MEC wdrożony został certyfikowany System Zarządzania Środowiskowego, który pozwala zapewnić lepszą kontrolę nad wpływem na środowisko, a w konsekwencji – systematyczne zmniejszanie oddziaływania na środowisko.
 • Zakończył się, trwający od 2007 roku i wart 26,4 miliona złotych, projekt pn. „Optymalizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Koszalinie”. To było jedno z kluczowych przedsięwzięć ostatnich lat realizowanych przez MEC. Na realizację inwestycji spółka otrzymała 11,1 miliona złotych z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Rok

2016

 • Spółka sprzedała swoim odbiorcom ponad milion gigadżuli (GJ) energii cieplnej. Taka ilość wystarczy do ogrzania 100 tysięcy mieszkań.
 • MEC uzyskała prestiżowy tytuł EkoSymbol 2016. To ogólnopolski medialny program promocyjny prowadzony od sześciu lat przez redakcję – wydawcę „Monitora Rynkowego”, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z „Dziennikiem Gazetą Prawną” i „Monitora Biznesu”, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z „Rzeczpospolitą”.
 • MEC otrzymała tytuł „Za nowe rozwiązania w dziedzinie ochrony środowiska za rok 2015” nadany przez Środkowopomorską Radę Naczelną Organizacji Technicznej w trakcie 48. Koszalińskich Dni Techniki organizowanych pod patronatem wojewody zachodniopomorskiego i Prezesa Zarządu Głównego FSN-T NOT w Warszawie.

Rok

2017

Współorganizacja Forum Ciepłowniczego pt. „Nowoczesne systemy zdalnych odczytów liczników w ciepłownictwie” przez MEC wraz z Wydziałem Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej oraz Oddziałem Koszalińskim Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Rok

2018

 • MEC została jednym z 27 laureatów ogólnopolskiego konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, organizowanego przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” pod patronatem Prezydenta RP. Nagrody zostały wręczone podczas uroczystej gali w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Z rąk Prezydenta RP nagrodę dla MEC odebrał Robert Mania, prezes zarządu spółki. Towarzyszyli mu prezydent Koszalina Piotr Jedliński, przewodniczący zakładowej „Solidarności” Andrzej Myzik oraz szef Zarządu Regionu Koszalińskiego Pobrzeże NSZZ „Solidarność” Sławomir Majchrzak.
 • MEC organizuje w poszczególnych szkołach i przedszkolach lekcje ciepła systemowego. Wspomaga nas w tym prezydent Koszalina Piotr Jedliński, który przybliża najmłodszym ekologiczne zasady. 
 • Przeprowadzono modernizację kotła WR 25 nr 5 w ciepłowni przy ul. Mieszka I na kocioł wykonany w technologii ścian szczelnych oraz o zmniejszonej do 14 MW mocy. 
 • Organizacja III Forum Ciepłowniczego przez Miejską Energetykę Cieplną w Koszalinie przy współpracy z Wydziałem Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej oraz Oddziałem Koszalińskim Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.
 • MEC zajęła III miejsce w corocznym ogólnopolskim rankingu przedsiębiorstw energetyki cieplnej. Ranking przygotowuje redakcja „Dziennika Gazety Prawnej”, publikowany jest w gospodarczym dodatku „Dziennika Gazety Prawnej”, w „Strefie Gospodarki”.

Rok

2019

 • MEC uplasowała się na II miejscu w corocznym ogólnopolskim rankingu przedsiębiorstw energetyki cieplnej, przygotowywanym przez redakcję „Dziennika Gazety Prawnej”.
 •  MEC znalazła się wśród najbardziej dynamicznych polskich firm. Dziennik „Puls Biznesu” ogłosił jubileuszowy, dwudziesty ranking polskich firm „Gazele Biznesu 2019”. MEC znalazła się wśród wyróżnionych przedsiębiorstw. „Gazele Biznesu” to najstarsze zestawienie najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm.
 • Współorganizacja IV Forum Ciepłowniczego „Cyberbezpieczeństwo w przemysłowych systemach ciepłowniczych” z Wydziałem Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej oraz Oddziałem Koszalińskim Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.
 • Miejska Energetyka Cieplna otrzymała wyróżnienie w kategorii firm średnich w konkursie „Koszaliński Denar Nagroda Gospodarcza Roku 2018” Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
 • MEC zorganizowała dla swoich największych odbiorców seminarium „Certyfikacja antysmogowa budynków i nowoczesne ciepłownictwo”. Sześciu odbiorców otrzymało od nas certyfikaty „No smog”.
 • Rozpoczęła się zaplanowana na dwa lata modernizacja ciepłowni przy ul. Mieszka I oraz przy ul. Słowiańskiej; polegała na budowie instalacji oczyszczania spalin dla kotłów WR25 nr 6, WR25/10-M nr 5 i WR10 nr 4, działających w kotłowni przy ul. Mieszka I (na zdjęciu) oraz dla kotła WR 25 nr 6 działającego w kotłowni przy ul. Słowiańskiej. To system odpylania workowego z odsiarczaniem, praktycznie do zera eliminujący pyły ze spalin; system odpylania jest kolejną proekologiczną inwestycją MEC, mającą na celu ochronę powietrza i dostosowanie się do norm europejskich; koszt – 13 mln zł.

Rok

2020

 • MEC obchodzi swoje 50-lecie. Jubileusz zbiega się z pandemią koronawirusa. Spółka wdraża w swoich obiektach procedury bezpieczeństwa epidemiologicznego, angażuje się w pomoc związaną z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa oraz z opieką nad chorymi: dzięki pomocy MEC Szpital Wojewódzki w Koszalinie otrzymał aparat do znieczulania, a koszalińskie Hospicjum – mobilny aparat USG. MEC udziela też wsparcia koszalińskiemu samorządowi w transporcie maseczek i płynów dezynfekcyjnych na potrzeby koszalińskich przedszkoli i szkół.
 • Rozpoczęła się przełomowa inwestycja – pionierska, druga w Polsce, a pod względem zastosowanych rozwiązań pierwsza – przebudowa kotła węglowego na gazowy; inwestycja zapewni MEC dywersyfikację paliw i oznacza początek odchodzenia od węgla jako paliwa wykorzystywanego przez spółkę do produkcji ciepła; zamiana węgla na gaz to nie tylko brak emitowanych zanieczyszczeń, powstałych podczas spalania węgla, ale i brak odpadów (żużla); to również o połowę mniejsza emisja dwutlenku węgla, odpowiedzialnego za efekt cieplarniany, a zatem początek prawdziwej rewolucji ekologicznej w historii MEC; koszt – 5,2 mln zł netto.
 • MEC wybudowała w obu swoich ciepłowniach nowe systemy odpylania w technologii filtrów workowych wraz z modułami odsiarczania, co pozwoliło praktycznie całkowicie zlikwidować emisję pyłów i spełnić w tym względzie wymogi unijne 10 lat przed czasem.
 • Miejska Energetyka Cieplna w Koszalinie powtórzyła  sukces i ponownie znalazła się na drugiej pozycji w corocznym Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej. Przygotowuje go redakcja „Dziennika Gazety Prawnej”.
 • Nowy mural, którego powstanie umożliwiła pomoc MEC, wypełnił ostatnią, największą ze ścian oporowych przy budynku koszalińskiego hospicjum. Dzięki temu pensjonariusze hospicjum nie muszą już spoglądać na szare betonowe mury, a mogą cieszyć oczy kolorowym, pogodnym widokiem. Mural wykonał koszaliński artysta „Cukin”.
 • MEC otrzymała wyróżnienie w kategorii Efektywna Firma Województwa Zachodniopomorskiego (firma średnia i duża) w Konkursie Dobra Firma 2020 zorganizowanym przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.
 • MEC po raz piąty z rzędu uzyskała tytuł „Gazeli Biznesu 2020”, znajdując się tym samym w prestiżowym gronie najbardziej dynamicznych polskich przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Rok

2021

 • Miejska Energetyka Cieplna po raz kolejny została laureatem Ogólnopolskiego Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej. W tym roku zajęła II miejsce, powtarzając ubiegłoroczny sukces. Koszalińska MEC od lat plasuje się w czołówce rankingu, przygotowywanego przez „Dziennik Gazetę Prawną”.
 • Zakończyła się inwestycja pn. „Modernizacja kotła WR 25 nr 7 zainstalowanego w kotłowni FUB na kocioł opalany gazem ziemnym GZ 50”. Inwestycja polegała na modernizacji istniejącego kotła węglowego WR 25 nr 7 o mocy 29,07 MW, zainstalowanego w kotłowni przy ul. Słowiańskiej, wykonanego w technologii ścian szczelnych, na kocioł gazowy o mocy 36 MW, opalany gazem GZ 50.
 • Miejska Energetyka Cieplna otrzymała wyróżnienie Polskiej Izby Ekologii w 20. Jubileuszowej edycji Konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2021”. Nagroda została przyznana w kategorii „ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym” za inwestycje proekologiczne:
  – Modernizacja kotła WR 25 nr 7 zainstalowanego w kotłowni FUB na kocioł opalany gazem ziemnym GZ 50,
  – Nowa instalacja oczyszczania spalin.
 • Miejska Energetyka Cieplna otrzymała nagrodę dla najbardziej aktywnego zespołu marketingowego w konkursie „Firma Pełna Ciepła” organizowanym przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. Nagroda ta potwierdza starania o jak najlepszą komunikację z klientami i partnerami biznesowymi.
 • Uruchomiony został podgląd gniazda sokołów wędrownych, gniazdujących od roku 2015 na kominie naszej ciepłowni przy ul. Słowiańskiej w Koszalinie. Dzięki trzem kamerom można podpatrywać sokole zwyczaje przez okrągłą dobę.

Rok

2022

 • W obliczu wojny Ukraina potrzebuje pomocy, a Miejska Energetyka Cieplna w Koszalinie nie pozostała obojętna. Oprócz zbiórki internetowej, którą zorganizowali pracownicy MEC, spółka przekazała generatory prądotwórcze oraz łóżka polowe i śpiwory. Dary razem z innymi zostały przewiezione do Iwano-Frankiwska na Ukrainie, miasta partnerskiego Koszalina.
 • Miejska Energetyka Cieplna zajęła drugie miejsce w tegorocznym Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej, przygotowywanym przez „Dziennik Gazetę Prawną”.
 • Koszaliński samorząd wraz z Miejską Energetyką Cieplną zdobyli pierwsze miejsce w tegorocznym konkursie Ministerstwa Klimatu i Środowiska „Miasto z Klimatem – najlepszy zrealizowany projekt”. Zostaliśmy nagrodzeni za przebudowę jednego z kotłów węglowych na gazowy. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy Koszalina mogą być pewni dostaw ciepła nawet w sytuacji, gdyby węgla w ogóle zabrakło na rynku.
 • Miejska Energetyka Cieplna otrzymała nagrody za skuteczną komunikację oraz za oszczędne gospodarowanie zasobami w konkursie „Firma Pełna Ciepła” organizowanym przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. „Firma Pełna Ciepła” to konkurs dla przedsiębiorstw uczestniczących w Programie Promocji Ciepła Systemowego. Nagrody „Firma Pełna Ciepła 2022” oraz „Firma Less Waste 2022” zostały wręczone podczas odbywającego się w Międzyzdrojach XXVI Forum Ciepłowników Polskich. To największa, coroczna konferencja ciepłownicza, organizowana przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie.
 • Kolejna inwestycja proekologiczna Miejskiej Energetyki Cieplnej. Kominy obu ciepłowni MEC zostały wyposażone w zwężki. Zostały zamontowane na ich wylotach i umożliwią nie tylko szybszy wyrzut spalin, ale i zbieranie i odprowadzanie pyłów z głowicy kominów.
Skip to content