HISTORIA

Spółka MEC Koszalin istnieje na rynku ponad dziesięć lat. Niemniej kontynuuje dobre tradycje i wieloletnie doświadczenie koszalińskiego ciepłownictwa działającego wcześniej w innych formach organizacyjnych i własnościowych: od 1970 roku jako Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Koszalinie, które powstało na bazie Zakładu Gospodarki Cieplnej MZBM w Koszalinie. Trzy lata później, bo w 1973 roku przekształcono MPEC w Wojewódzkie przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Koszalinie o terytorialnym zasięgu miast: Koszalina, Słupska, Kołobrzegu, Szczecinka, Wałcza i Świdwina. W związku z podziałem administracyjnym Polski i zmianą granic województwa w 1975 roku z obszaru działania WPEC wyłączono Słupsk i Wałcz, a włączono Złocieniec. W 1992 z Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Koszalinie wydzielono Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. W dniu 1 stycznia 1993 roku rozpoczęła swoją działalność Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie na bazie Przedsiębiorstwa Energetyki cieplnej w Koszalinie. Na skutek działań prywatyzacyjnych, w 2001 roku pojawił się udziałowiec: Firma SYDKRAFT AB MALMŐ która w formie dokapitalizowania objęła część udziałów w Spółce MEC. W roku 2005 SYDKRAFT AB zmienił nazwę na E. ON. Sverige Aktiebolag.

Rok

1970

Na bazie Zakładu Gospodarki Cieplnej MZBM w Koszalinie, powastaje Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, które eksploatuje 16 kotłowni osiedlowych i 30 lokalnych, o Lącznej mocy zainstalowanej 52 MW i zatrrudnia 185 pracowników. Zostaje powołane Pogotowie techniczne.

Lata

1970-1972

Budowa I etapu ciepłowni rejonowej FUB w Koszalinie (4 kotły typu WLM-5 o mocy zainstalowanej 23,3 MW, wraz z siecią ciepłowniczą). W roku 1971 powstaje Zakład Remontowy.

Rok

1973

MPEC zostaje przekształcone w Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Koszalinie (Koszalin, Słupsk, Kołobrzeg, Szczecinek, Wałcz i Świdwin).

Lata

1975-1976

Wyłączenie z WPEC Wałcza i Słupska, włączenie Białogardu i Karlina (z powodu zmiany granic województwa).

Rok

1976

Przekazanie do eksploatacji I etapu ciepłowni rejonowej DPM w Koszalinie (4 kotły typu WR-10, o mocy zainstalowanej 46,7 MW, wraz z siecią ciepłowniczą).

Rok

1980

WPEC zatrudnia 928 pracowników, w Koszalinie pracują dwie ciepłownie rejonowe FUB i DPM, 8 kotłowni osiedlowych i 34 kotłownie lokalne.

Rok

1985

Włączenie do WPEC Drawska Pomorskiego, Złocieńca, Bobolic i Sianowa

Rok

1986

Przekazanie do eksploatacji II etapu ciepłowni rejonowej DPM w Koszalinie (3 kotly typu WR-25 o mocy zainstalowanej 87,2 MW).

Rok

1988

Zakup pierwszego komputera osobistego dla Zakładu Chemii i ochrony Środowiska.

Rok

1989

Przekazanie do eksploatacji II etapu ciepłowni rejonowej FUB w Koszalinie (3 kotły typu WR-25 o mocy zainstalowanej 87,2 MW).

Rok

1991

Budowa w Śródmieściu Koszalina pierwszych odcinków sieci preizolowanej o długości 1,4 km, o średnicy nominalnej od 32 do 250 mm. W tym czasie WPEC zatrudnia 1253 pracowników, z czego 663 w Koszalinie.

Rok

1992

Podział Wojewódzkiego przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (Koszalin, Sianów, Kołobrzeg, Białogard, Karlino, Szczecinek, Świdwin, Złocieniec, Połczyn Zdrój, Drawsko Pomorskie, Bobolice, Darłowo, Darłówko) na samodzielne Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. W Koszalinie pracują dwie ciepłownie rejonowe o mocy 244,23 MW, trzy ciepłownie osiedlowe o mocy 22,68 MW. PEC Koszalin, eksploatuje 76,6 km sieci, w tym 8 km sieci preizolowanej i zatrudnia 676 pracowników.

Rok

1993

Likwidacja Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Koszalinie i rozpoczęcie działalności Miejskiej Energetyki Cieplnej Spólki z o.o. w Koszalinie.

Rok

1998

Koncesja na wytwarzanie, przesył i dystrybucję ciepła (13 października). Rozpoczecie wspólpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki w zakresie likwidacji kotłowni lokalnych, stanowiacych źródła tzw. niskiej emisji.

Rok

2000

Zakończenie wspieranej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, budowy magistrali łączącej sieci ciepłowni DPM i FUB w jedną miejską sieć ciepłowniczą. Powstaje system ciepłowniczy, umożliwiający naprzemienną lub równoczesną pracę dwóch źródeł na wspólną sieć. MEC Sp. z o.o. zatrudnia w tym czasie 358 pracowników i eksploatuje 87,5 km sieci, w tym 28,8 km sieci preizolowanej.

Rok

2001

Obięcie udziałów i dokapitalizowanie Spółki przez nowego współwłaściciela, firmę Sydkraft AB w Malmo. Spółka posiada 84 komputery z dostępem do Internetu.

Rok

2002

Zakończony pełnym sukcesem I etap wdrażania systemu, polegający na wykonaniu centralnej dyspozytorni i powiazaniu jej systemem telemetrycznym z 87 węzłami cieplnymi, umiejscowionymi w newralgicznych punktach miejskiej sieci ciepłowniczej.

Rok

2004

Przyznanie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

Rok

2005

 • W I kwartale zakończono ostatni etap wdrażania systemu telemetrii, ocenianego przez fachowców z zewnątrz systemem na miarę europejską.
 • Medal Europejski w kategorii „Wyroby” w XI edycji konkursu organizowanego przez Komitet Integracji Europejskiej oraz Business Centre Club.
 • Nagroda „Usługa 2005” w konkursie NOT za wysoki poziom świadczonych usług.
 • Ukończono wdrażanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
 • Spółka zatrudnia 245 pracowników, eksploatuje dwie zautomatyzowane kotłownie rejonowe o mocy zainastalowanej 232,6 MW i pięć kotłowni gazowych o łącznej mocy zainstalowanej 0,8 MW, oraz 94,9 km sieci, w tym 40,6 km sieci preizolowanej.

Rok

2006

 • Uzyskanie trzech certyfikatów, potwierdzających, że firma jest dobrze zarządzana (ISO 9001:2000), działa zgodnie z normami ochrony środowiska (ISO 14001) oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (PN-N 18001).
 • Uzyskanie Pozwolenia Zintegrowanego określającego ilości i jakość zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska.
 • Laur Ciepłownictwa w kategorii „Wiodące przedsiębiorstwa, w grupie firm ciepłowniczych produkujących ponad milion gigadżuli energii rocznie”. Wyróżnienie przyznała kapituła złożona z przedstawicieli branży ciepłowniczej zrzeszonych w Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie i współpracujących z nią naukowców.
 • Spółka otrzymała wyróżnienie w konkursie Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii” w kategorii wyrób za system telemetrii i telesterowania miejskim systemem ciepłowniczym.
 • Nagroda „Inwestycja 2006” dla MEC Koszalin za zmodernizowanie systemu grzewczego Politechniki Koszalińskiej.

Rok

2007

 • Spółkę, jako pierwszą firmę z regionu koszalińskiego nominowano do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu w siedemnastej edycji konkursu organizowanego przez Business Centre Club.
 • Przyznanie statuetki „Inwestycja 2007” za zrealizowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja systemów odpylania spalin ciepłowni DPM i FUB w Koszalinie” MEC Koszalin otrzymał także nagrodę w konkursie „Usługa 2007” za usługi świadczone w zakresie dostawy energii cieplnej polegające na wytworzeniu, przesyle i dystrybucji ciepła na obszarze miasta Koszalina za pośrednictwem nośnika energii cieplnej, jakim jest gorąca woda.
 • Zakup kotłowni w Sianowie o mocy zainstalowanej 4,7 MW, która zabezpiecza około jedną czwartą zapotrzebowania na energię cieplną w mieście.
 • Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, do 2025 roku MEC Koszalin udzielono dwóch koncesji: na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Rok

2008

 • Przystąpienie do inicjatywy „Made in Koszalin”.
 • Tytuł „Złota Firma” przyznany przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie, w uznaniu zasług dla rozwoju i promocji regionalnej gospodarki, popularyzacji i wdrażania nowoczesnych technik i technologii w produkcji, inwestycjach i usługach, osiągniętych w okresie 40-lecia Pomorskich Dni Techniki. Spółka otrzymała także nagrodę „Inwestycja 2008” za budowę instalacji do współspalania biomasy w kotle WR-10 w Ciepłowni DPM w Koszalinie.
 • Zakończenie realizacji projektu pn. „Optymalizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Koszalinie – etap I”. Jest to jeden z niewielu zrealizowanych w Polsce projektów związanych z ochroną powietrza, który jednocześnie był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a zarazem w sposób kompleksowy obejmował cały miejski system ciepłowniczy: źródła, sieci i węzły.
 • Podpisanie umowy o udzielenie przez Fundację EkoFundusz dotacji dla Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie na dofinansowanie przedsięwzięcia: „Modernizacja systemu grzewczego osiedla mieszkaniowego im. M. Wańkowicza w Koszalinie”.
 • Przystąpienie przez Spółkę do ogólnopolskiego Programu Promocji Ciepła Systemowego.
 • Nagrody główne dla Spółki w dwóch kategoriach: „Innowacyjna firma” oraz „Innowacyjna Usługa” w regionalnej edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji” organizowanego przez Fundację Innowacji i Rozwoju z Warszawy.

Rok

2009

 • Medal Europejski dla MEC Koszalin w kategorii „usługa”, za wytwarzanie, przesył i dystrybucję energii cieplnej w ramach miejskiego systemu ciepłowniczego. Organizatorami Medalu Europejskiego są Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny z siedzibą w Brukseli oraz Business Centre Club.
 • Zakończenie realizacji projektu „Modernizacja systemu grzewczego osiedla mieszkaniowego im. Melchiora Wańkowicza w Koszalinie” prowadzonego wspólnie z KSM „Przylesie” Koszalin.
 • Nagrody: „Usługa 2009” za wysokiej jakości usługi świadczone przez laboratorium MEC Koszalin oraz „Inwestycja 2009” za realizację modernizacji systemu ogrzewania Kompleksu Wojskowego Nr 8209 przy ul. 4-go Marca w Koszalinie. Nagrody przyznane przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej.
 • Godło „Teraz Polska” otrzymuje usługa „dostawa Ciepła Systemowego w postaci centralnego ogrzewania (CO) i ciepłej wody (CW)”. Prawo do korzystania z Godła posiadają firmy, które przystąpiły do Programu Promocji Ciepła Systemowego. Po raz pierwszy w 19-letniej historii Konkursu uhonorowana została usługa, którą oferuje grupa firm działających na terenie całego kraju, w tym MEC Koszalin.
 • Tytuł „Innowacyjna firma” w podkategorii „Firma średnia” w konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji – 2009” województwa zachodniopomorskiego.

Rok

2010

MEC Koszalin obchodzi swoje 40 urodziny.

Ciepło Systemowe wyróżnione honorowym tytułem „Tego, który zmienia polski przemysł” przez kolegium redakcyjne Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portal www.wnp.pl.

Nagroda „Inwestycja 2010” w konkursie organizowanym przez Zachodniopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej za realizację wspólnego z Koszalińską Spółdzielnią Mieszkaniową „Przylesie”, modernizacji systemu ciepłowniczego osiedla im. Melchiora Wańkowicza w Koszalinie.

W 2010 r. system ciepłowniczy Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Koszalinie to:

 • infrastruktura przesyłu i dystrybucji ciepła licząca 106 km sieci cieplnej wysokoparametrowej i sieci odbiorczej niskoparametrowej,
 • 507 węzłów cieplnych,
 • dwie ciepłownie DPM i FUB o łącznej mocy zainstalowanej 198 MW, wytwarzające ciepło dla wspólnej sieci, spalające miał węglowy i biomasę oraz 7 małych kotłowni gazowych o łącznej mocy zainstalowanej 1MW,
 • MEC Koszalin eksploatuje również kotłownię osiedlową w Sianowie o mocy zainstalowanej 4,7 MW,
 • 147 MW mocy zamówionej,
 • 1 mln GJ energii cieplnej sprzedawanej w ciągu roku.
Skip to content