INFORMACJE O MEC

Miejska Energetyka Cieplna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie jest przedsiębiorstwem energetycznym, prowadzącym działalność koncesjonowaną w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła.

Swoje usługi świadczy na terenie miasta Koszalina, zaspokajając około 60% potrzeb cieplnych wszystkich obiektów zlokalizowanych w mieście, oraz w Sianowie, gdzie zabezpiecza około jedną czwartą zapotrzebowania na energię cieplną.

System ciepłowniczy Miejskiej Energetyki Cieplnej spółki z o.o. w Koszalinie to:

 • infrastruktura przesyłu i dystrybucji ciepła licząca 119,4 km sieci cieplnej (72% to sieć preizolowana),
 • 840 węzłów cieplnych,
 • dwie kotłownie DPM i FUB o łącznej mocy zainstalowanej 162,82 MW, wytwarzające ciepło dla wspólnej sieci,
 • dwie lokalne kotłownie gazowe o łącznej mocy zainstalowanej 0,11 MW,
 • MEC Koszalin eksploatuje również kotłownię osiedlową w Sianowie o mocy zainstalowanej 4,7 MW oraz kotłownię gazową o mocy 0,5 MW,
 • 134 MW mocy zamówionej,
 • 1 mln GJ energii cieplnej sprzedawanej w ciągu roku.

Podstawowym przedmiotem działania Miejskiej Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Koszalinie jest:

 • wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii cieplej,
 • budowa, rozbudowa, modernizacja i remonty sieci ciepłowniczej oraz urządzeń energetycznych oraz ich eksploatacja,
 • prowadzenie działalności usługowej inwestycyjnej oraz świadczenie usług doradczych, konsultacyjnych i inżynierskich w zakresie ciepłownictwa.

Ponadto laboratorium Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie świadczy usługi w zakresie:

 • badań chemicznych jakości wody kotłowej,
 • analiz paliw stałych – miał, węgiel, koks (wartość opałowa, popiół, siarka),
 • analiz biopaliw stałych – zrębki drzewne, wierzba energetyczna, brykiet ze słomy (wartość opałowa, popiół, siarka),
 • oznaczania zawartości części palnych w żużlu.

Procentowy udział ciepła wytworzonego w źródłach Miejskiej Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Koszalinie w stosunku do łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci w roku 2020 wynosi:

 • dla ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii 0%,
 • dla ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów 0%,
 • dla ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych 0%.

W MEC wdrożono certyfikowany System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015, który pozwala zapewnić lepszą kontrolę nad wpływem na środowisko, jaki ma organizacja, wytwarzane przez nią produkty oraz świadczone usługi. Podstawowym wymaganiem Systemu Zarządzania Środowiskowego jest systematyczne zmniejszanie oddziaływania na środowisko.

Polityka Środowiskowa

Działalność firmy Miejska Energetyka Cieplna sp. z o.o. w Koszalinie oparta jest na zasadzie polityki zrównoważonego rozwoju, której celem jest ciągły rozwój Spółki przy jednoczesnym poszanowaniu i dbałości o środowisko naturalne. 

Firma Miejska Energetyka Cieplna sp. z o.o. w Koszalinie zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych oraz innych wymagań środowiskowych mających zastosowanie w prowadzonej działalności.

Polityka Środowiskowa realizowana w Spółce dostosowana jest do wielkości wpływu i skali oddziaływania na środowisko, a także stanowi podstawę do ustalania celów i zadań środowiskowych.

Firma Miejska Energetyka Cieplna sp. z o.o. w Koszalinie wyznacza następujące kierunki działań w zakresie ochrony środowiska:

 • realizacja celów i zadań środowiskowych,
 • racjonalne wykorzystywanie energii oraz zasobów wodnych (w tym zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i wód technologicznych),
 • minimalizację odpadów oraz prowadzenie bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami poprzez optymalizację działań Spółki, a także segregację, składowanie i przekazywanie odpadów do przerabiania lub utylizacji,
 • racjonalne wykorzystanie zasobów,
 • zwiększenie schłodzenia czynnika grzejnego na węzłach cieplnych,
 • utrzymanie niskiego poziomu emisji substancji zanieczyszczających powietrze poprzez wdrażanie najnowszych rozwiązań technicznych przyjaznych środowisku,
 • spełnianie wszystkich wymogów (w tym norm emisyjnych) wynikających z ustawodawstwa i przepisów prawnych dotyczących środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • okresowe sprawdzanie i identyfikacja nowych aspektów oraz wyznaczenie istotnych aspektów środowiskowych, a także podejmowanie działań w celu zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska naturalnego,
 • prowadzenie bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami, zapewniającej segregowaną zbiórkę odpadów, powtórne wykorzystanie przez odzysk i recykling, oraz ich unieszkodliwianie, zgodnie z wymogami ochrony środowiska.
 • Zarząd Spółki odpowiedzialny jest za ustanowienie i kontynuowanie Polityki Środowiskowej oraz zapewnienie warunków do jej realizacji w taki sposób, aby każdy pracownik/pracobiorca Spółki mógł w pełni angażować się w osiąganie ustalonych celów środowiskowych.

Zarząd Spółki dokłada wszelkich starań, aby pracownicy/pracobiorcy znali i respektowali zasady niniejszej Polityki Środowiskowej i byli świadomi współodpowiedzialności za jej skuteczne wdrażanie. Promowanie proekologicznych zasad wśród pracowników stwarza dodatkowo szansę przeniesienia ich na grunt prywatnego życia oraz dalsze rozpowszechnianie idei proekologicznego postrzegania świata.

Ustanawiając niniejszą Politykę Środowiskową, Zarząd Spółki deklaruje osobiste zaangażowanie w tworzenie warunków do jej realizacji we wszystkich obszarach działań, oraz osiąganie przyjętych celów środowiskowych.

Ustanawiając przedstawioną w niniejszym dokumencie Politykę Środowiskową, Zarząd Spółki zapewnia, że:

 • jest ona stosowna do celów działania Spółki oraz jej kontekstu zewnętrznego i wewnętrznego,
 • oparta jest i wspiera strategiczne kierunki rozwoju Spółki,
 • stanowi ona ramy umożliwiające wyznaczenie Celów Środowiskowych,
 • wyraża osobiste zaangażowanie w powstanie warunków niezbędnych do jej realizacji we wszystkich obszarach działań Spółki, a także do osiągania opracowanych Celów Środowiskowych,
 • opiera się na zasadzie minimalizacji zagrożeń i wykorzystania istniejących szans.

Zarząd Spółki wraz z pracownikami/pracobiorcami zobowiązuje się do:

 • utrzymania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN – EN ISO 14001:2015,
 • ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu i zapewnienia zasobów niezbędnych do jego funkcjonowania i rozwoju,
 • ochrony środowiska, w tym do zapobiegania zanieczyszczeniom,
 • spełniania zobowiązań dotyczących zgodności (w tym wymagań prawnych dotyczących funkcjonowania Spółki).
Skip to content