INFORMACJE O MEC

Miejska Energetyka Cieplna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie jest przedsiębiorstwem energetycznym, prowadzącym działalność koncesjonowaną w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła.

Swoje usługi świadczy na terenie miasta Koszalina, zaspokajając około 60% potrzeb cieplnych wszystkich obiektów zlokalizowanych w mieście, oraz w Sianowie, gdzie zabezpiecza około jedną czwartą zapotrzebowania na energię cieplną.

System ciepłowniczy Miejskiej Energetyki Cieplnej spółki z o.o. w Koszalinie to:

 • infrastruktura przesyłu i dystrybucji ciepła licząca 119,4 km sieci cieplnej (72% to sieć preizolowana),
 • 840 węzłów cieplnych,
 • dwie kotłownie DPM i FUB o łącznej mocy zainstalowanej 162,82 MW, wytwarzające ciepło dla wspólnej sieci,
 • dwie lokalne kotłownie gazowe o łącznej mocy zainstalowanej 0,11 MW,
 • MEC Koszalin eksploatuje również kotłownię osiedlową w Sianowie o mocy zainstalowanej 4,7 MW oraz kotłownię gazową o mocy 0,5 MW,
 • 134 MW mocy zamówionej,
 • 1 mln GJ energii cieplnej sprzedawanej w ciągu roku.

Podstawowym przedmiotem działania Miejskiej Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Koszalinie jest:

 • wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii cieplej,
 • budowa, rozbudowa, modernizacja i remonty sieci ciepłowniczej oraz urządzeń energetycznych oraz ich eksploatacja,
 • prowadzenie działalności usługowej inwestycyjnej oraz świadczenie usług doradczych, konsultacyjnych i inżynierskich w zakresie ciepłownictwa.

Ponadto laboratorium Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie świadczy usługi w zakresie:

 • badań chemicznych jakości wody kotłowej,
 • analiz paliw stałych – miał, węgiel, koks (wartość opałowa, popiół, siarka),
 • analiz biopaliw stałych – zrębki drzewne, wierzba energetyczna, brykiet ze słomy (wartość opałowa, popiół, siarka),
 • oznaczania zawartości części palnych w żużlu.

Procentowy udział ciepła wytworzonego w źródłach Miejskiej Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Koszalinie w stosunku do łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci w roku 2022 wynosi:

 • dla ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii 0%,
 • dla ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów 0%,
 • dla ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych 0%.

Wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla miejskiej sieci ciepłowniczej zasilanej przez MEC za rok 2022 wynosi 1,50 w Koszalinie i 1,53 w Sianowie.

W MEC wdrożono certyfikowany System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015, który pozwala zapewnić lepszą kontrolę nad wpływem na środowisko, jaki ma organizacja, wytwarzane przez nią produkty oraz świadczone usługi. Podstawowym wymaganiem Systemu Zarządzania Środowiskowego jest systematyczne zmniejszanie oddziaływania na środowisko.

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Polityka jakości
Misją firmy Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. w Koszalinie jest wytwarzanie przyjaznego i ekologicznego ciepła w miejscu i czasie oczekiwanym przez klienta.
Wartości firmy obejmują takie prowadzenie działalności gospodarczej, które generuje zakładane przychody w sposób etyczny, inwestując w rozwój pracowników, ustawicznie dążąc do ciągłego rozwoju, przy założeniu, iż o wyniku finansowym decyduje zadowolenie odbiorców.
Celem głównym firmy Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. w Koszalinie w zakresie Polityki Jakości jest osiągnięcie pełnej satysfakcji Klienta, który otrzymuje konkretną usługę z zakresu zaspokajania potrzeb mieszkańców w energię cieplną poprzez efektywne jej wytwarzanie i przesyłanie, przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, z poszanowaniem środowiska naturalnego, uwzględniając dobro wszystkich interesariuszy, przy jednoczesnym uwzględnieniu wymagań przepisów krajowych, europejskich i międzynarodowych, w sposób sprawny i przyjazny dla Klienta, po konkurencyjnych cenach.
Dla utrzymania i zwiększania satysfakcji Klientów innych stron potencjalnie zainteresowanych świadczoną przez firmę działalnością oraz w celu ciągłego osiągania zadowolenia Klientów, Spółka ustaliła i przyjęła poniższe Strategiczne Cele Jakościowe (określone w następujących obszarach Produkcja Ciepła, Przesył i Dystrybucja Ciepła, Ekologia, Pracownicy, Klienci i Ekonomia):

 • oferowane i dostarczane są jedynie te usługi, które spełniają potrzeby i oczekiwania Klientów, zgodne z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi,
 • odpowiednio wysoki poziom jakości oferowanych usług firmy decyduje o długotrwałym utrzymaniu jej konkurencyjności,
 • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o normę PN – EN ISO 9001:2015 oraz niniejszą Politykę Jakości,
 • najwyższy poziom świadczonych usług pozwala Spółce na systematyczne zwiększanie konkurencyjności oraz ciągły jej rozwój,
 • tworzenie i rozwijanie usług oferowanych przez Spółkę następuje w sposób kompetentny, sprawny oraz uwzględniający potrzeby Klientów,
 • Klienci Spółki otrzymują od niej całościową i niezbędną dla nich wiedzę na temat świadczonych usług,
 • ciągłe monitorowanie i doskonalenie procesów, zapewnia systematyczną poprawę działania, zwiększenie produktywności oraz obniżenie kosztów,
 • ciągłe komunikowanie i informowanie o Polityce i Celach Jakości wszystkich pracowników/pracobiorców, na wszystkich istniejących w Spółce poziomach zarządzania, a także dla wszystkich stanowisk,
 • ustawiczne podnoszenie kompetencji pracowników/pracobiorców Spółki,
 • realizację działalności w sposób sprawny, kompetentny z uwzględnieniem oczekiwań odbiorcy,
 • ciągłą poprawę jakości realizowanych usług poprzez systematyczne unowocześnianie wyposażenia oraz wykorzystywanie nowoczesnych technologii komunikacji,
 • minimalizację zagrożeń oraz wykorzystanie istniejących szans w kontekście działalności Spółki i przyjętych dla niej Celów działania.

Z powyżej przedstawionych Strategicznych Celów Jakości wyprowadzono następujące szczegółowe Cele Jakości:

 • wzrost efektywności wytwarzania ciepła oraz zwiększenie sprawności przesyłu i dystrybucji,
 • zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i wód technologicznych,
 • zwiększenie schłodzenia czynnika grzejnego na węzłach cieplnych,
 • utrzymanie niskiego poziomu emisji substancji zanieczyszczających powietrze poprzez wdrażanie najnowszych rozwiązań technicznych przyjaznych środowisku,
 • spełnianie wszystkich wymogów ( w tym norm emisyjnych) wynikających z ustawodawstwa i przepisów prawnych dotyczących środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • motywowanie pracowników do osiągania celów,
 • usprawnienie komunikacji wewnętrznej,
 • identyfikacja pracowników z celami Spółki oraz stałe podnoszenie ich kompetencji,
 • dokonywanie systematycznej identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka zawodowego celem zmniejszenia ilości wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • edukacja zdrowotna pracowników w zakresie dbałości o własne zdrowie i umiejętne tworzenie zdrowego środowiska,
 • pozyskanie nowych klientów oraz utrzymanie istniejących klientów,
 • ciągłe monitorowanie i optymalizacja kosztów oraz zakupów,
 • efektywne zarządzanie majątkiem,
 • systematyczne monitorowanie i usprawnianie procesów w Spółce.

Odpowiedzialność za osiąganie wyznaczonego poziomu jakości oferowanych usług dotyczy każdego pracownika/pracobiorcy Spółki, a osiągana jest przez stosowny podział zadań i kompetencji pracowniczych. Za ustanowienie, wdrożenie i utrzymywanie Polityki Jakości oraz umożliwienie jej realizacji tak, aby każdy pracownik/pracobiorca był w stanie uczestniczyć w realizacji Celów Jakości odpowiedzialny jest Prezes Spółki. Ustanawiając przedstawioną w niniejszym dokumencie Politykę Jakości, Prezes Spółki zapewnia, że:

 • jest ona stosowna do celów działania Spółki oraz jej kontekstu zewnętrznego i wewnętrznego,
 • oparta jest i wspiera strategiczne kierunki rozwoju Spółki,
 • stanowi ramy umożliwiające wyznaczenie Celów Jakości,
 • wyraża osobiste zaangażowanie Najwyższego Kierownictwa w powstanie warunków niezbędnych do jej realizacji we wszystkich obszarach działań firmy, a także do osiągania opracowanych Celów Jakościowych.

Zarząd Spółki wraz z pracownikami/pracobiorcami zobowiązuje się do utrzymania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN – EN ISO 9001:2015, a także do doskonalenia skuteczności Systemu oraz zapewnienia zasobów niezbędnych do funkcjonowania Systemu i jego rozwoju.

Polityka środowiskowa
Działalność firmy Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. w Koszalinie oparta jest na zasadzie polityki zrównoważonego rozwoju, której celem jest ciągły rozwój Spółki przy jednoczesnym poszanowaniu i dbałości o środowisko naturalne.
Firma Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. w Koszalinie zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych oraz innych wymagań środowiskowych mających zastosowanie w prowadzonej działalności. Polityka Środowiskowa realizowana w Spółce dostosowana jest do wielkości wpływu i skali oddziaływania na środowisko, a także stanowi podstawę do ustalania celów i zadań środowiskowych. Firma Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. w Koszalinie wyznacza następujące kierunki działań w zakresie ochrony środowiska:

 • realizacja celów i zadań środowiskowych,
 • racjonalne wykorzystywanie energii oraz zasobów wodnych (w tym zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i wód technologicznych),
 • minimalizację odpadów oraz prowadzenie bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami poprzez optymalizację działań Spółki, a także segregację, składowanie i przekazywanie odpadów do przerabiania lub utylizacji,
 • racjonalne wykorzystanie zasobów,
 • zwiększenie schłodzenia czynnika grzejnego na węzłach cieplnych,
 • utrzymanie niskiego poziomu emisji substancji zanieczyszczających powietrze poprzez wdrażanie najnowszych rozwiązań technicznych przyjaznych środowisku,
 • spełnianie wszystkich wymogów ( w tym norm emisyjnych) wynikających z ustawodawstwa i przepisów prawnych dotyczących środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
 • okresowe sprawdzanie i identyfikacja nowych aspektów oraz wyznaczenie istotnych aspektów środowiskowych, a także podejmowanie działań w celu zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska naturalnego,
 • prowadzenie bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami, zapewniającej segregowaną zbiórkę odpadów, powtórne wykorzystanie przez odzysk i recykling, oraz ich unieszkodliwianie, zgodnie z wymogami ochrony środowiska.

Zarząd Spółki odpowiedzialny jest za ustanowienie i kontynuowanie Polityki Środowiskowej oraz zapewnienie warunków do jej realizacji w taki sposób, aby każdy pracownik/pracobiorca Spółki mógł w pełni angażować się w osiąganie ustalonych celów środowiskowych. Zarząd Spółki dokłada wszelkich starań, aby pracownicy/pracobiorcy znali i respektowali zasady niniejszej Polityki Środowiskowej i byli świadomi współodpowiedzialności za jej skuteczne wdrażanie. Promowanie proekologicznych zasad wśród pracowników stwarza dodatkowo szansę przeniesienia ich na grunt prywatnego życia oraz dalsze rozpowszechnianie idei proekologicznego postrzegania świata.
Ustanawiając niniejszą Politykę Środowiskową, Zarząd Spółki deklaruje osobiste zaangażowanie w tworzenie warunków do jej realizacji we wszystkich obszarach działań, oraz osiąganie przyjętych celów środowiskowych. Ustanawiając przedstawioną w niniejszym dokumencie Politykę Środowiskową, Zarząd Spółki zapewnia, że:

 • jest ona stosowna do celów działania Spółki oraz jej kontekstu zewnętrznego i wewnętrznego,
 • oparta jest i wspiera strategiczne kierunki rozwoju Spółki,
 • stanowi ona ramy umożliwiające wyznaczenie Celów Środowiskowych,
 • wyraża osobiste zaangażowanie w powstanie warunków niezbędnych do jej realizacji we wszystkich obszarach działań Spółki, a także do osiągania opracowanych Celów Środowiskowych,
 • opiera się na zasadzie minimalizacji zagrożeń i wykorzystania istniejących szans.

Zarząd Spółki wraz z pracownikami/pracobiorcami zobowiązuje się do:

 • utrzymania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN – EN ISO 14001:2015,
 • ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu i zapewnienia zasobów niezbędnych do jego funkcjonowania i rozwoju,
 • ochrony środowiska, w tym do zapobiegania zanieczyszczeniom,
 • spełniania zobowiązań dotyczących zgodności (w tym wymagań prawnych dotyczących funkcjonowania Spółki).

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy
Misją firmy Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. w Koszalinie jest wytwarzanie przyjaznego i ekologicznego ciepła w miejscu i czasie oczekiwanym przez klienta.
Wartości firmy obejmują takie prowadzenie działalności gospodarczej, które generuje zakładane przychody w sposób etyczny, inwestując w rozwój pracowników przy zapewnieniu ich określonego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ustawicznie dążąc do ciągłego rozwoju, przy założeniu, iż o wyniku finansowym decyduje zadowolenie odbiorców.
Polityka Bezpieczeństwa i higieny pracy jest jednym z elementów wspomagających realizację strategii Spółki i ma na celu zapewnienie poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy. Powyższy cel Spółka zamierza realizować poprzez:

 • zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym dzięki wprowadzenie skutecznej kontroli ryzyka zawodowego i dążenia do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • spełniania wymagań przepisów prawnych oraz innych wymagań dotyczących organizacji,
 • ciągłego doskonalenia działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zapewnienia odpowiednich zasobów i środków do wdrażania tej polityki,
 • dostarczanie pracownikom środków ochrony indywidualnej odpowiednich do rodzaju wykonywanej pracy,
 • podnoszenia kwalifikacji oraz uwzględniania roli pracowników i ich angażowania do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • ciągłe komunikowanie i informowanie o Polityce i Celach BHP wszystkich pracowników/pracobiorców, na wszystkich istniejących w Spółce poziomach zarządzania, a także dla wszystkich stanowisk,
 • ustawiczne podnoszenie kompetencji pracowników/pracobiorców Spółki,
 • przestrzegania przepisów prawa oraz dobrowolnie podjętych norm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Za ustanowienie, wdrożenie i utrzymywanie Polityki BHP oraz umożliwienie jej realizacji tak, aby każdy pracownik/pracobiorca był w stanie uczestniczyć w realizacji Celów BHP odpowiedzialny jest Prezes Spółki. Ustanawiając przedstawioną w niniejszym dokumencie Politykę BHP, Prezes Spółki zapewnia, że:

 • jest ona stosowna do celów działania Spółki oraz jej kontekstu zewnętrznego i wewnętrznego,
 • oparta jest i wspiera strategiczne kierunki rozwoju Spółki,
 • stanowi ramy do ustalania i przeglądu celów ogólnych i szczegółowych organizacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wyraża osobiste zaangażowanie Najwyższego Kierownictwa w powstanie warunków niezbędnych do jej realizacji we wszystkich obszarach działań firmy, a także do osiągania opracowanych Celów BHP.

Zarząd Spółki wraz z pracownikami/pracobiorcami zobowiązuje się do utrzymania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnego z wymaganiami normy PN – ISO 45001:2018, a także do doskonalenia skuteczności Systemu oraz zapewnienia zasobów niezbędnych do funkcjonowania Systemu i jego rozwoju.

Koszalin, 19.02.2021, wydanie – 7

Skip to content