KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe kontrahentów

Poniżej znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z prowadzoną z nami korespondencją.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Energetyka Cieplna sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027924, NIP: 6690501466, Kapitał zakładowy: 48.677.000,00 PLN, zwana dalej „Spółką”.

2. Inspektor Ochrony Danych

W Spółce powołany został Inspektor Danych Osobowych. Adres: Inspektor Danych Osobowych, ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, adres email: iodo@meckoszalin.pl

3. Kategoria danych osobowych – informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Spółka przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, stanowisko służbowe.

4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:

 • zapewnienie kontaktu w bieżących sprawach związanych ze współpracą z innym podmiotem- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
 • dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. di f Rozporządzenia.

5. Udostępnianie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę:

 • podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Spółki,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, które świadczą usługi na rzecz Spółki,
 • podmiotom usług prawniczych.

6. Przekazywanie danych osobowych poza Unią Europejską

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

7. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z współpracy pomiędzy Spółką, a innym podmiotem. Po upływie wyżej wymienionych okresów Pani/Pana dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

8. Przysługujące prawa

W zawiązku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pan danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do treści swoich danych
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Z powyższych praw (a-g) można skorzystać, składając wniosek na adres e-mailowy: iodo@meckoszalin.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin.

9. Źródło pochodzenia danych– informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedsiębiorcy, pracodawcy, zleceniodawcy, podmiotu z którym została zawarta umowa o współpracy.

10. Wymóg podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do wykonania umowy zawartej ze Spółką, do realizacji kontaktów ze Spółką, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania umowy zawartej ze Spółką, realizacji kontaktów ze Spółką.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Skip to content