Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń eksploatowanych przez MEC Spółka z o. o. w Koszalinie

2019-08-02 14:27:56
Ogłoszenie dodane przez: K.SwiechTen przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń eksploatowanych przez MEC Spółka z o. o. w Koszalinie.

Branża: Inne
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie
z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 52/ER-4/PR/2019/NU/PP

1.    Przedmiot zamówienia:

Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń eksploatowanych przez MEC Spółka z o. o. w Koszalinie.

2.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta nie posiadająca całego przedmiotu zamówienia zostanie odrzucona.
3.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.    Zamawiający nie dopuszcza wykonywania zamówienia przy udziale podwykonawców.
5.    Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.

6.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Sukcesywnie od daty zawarcia umowy do dnia 31.08.2020 r.

7.    KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
7.1.    Nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt 8.7.29 oraz 8.7.30.1 i 8.7.30.2 regulaminu.
7.2.    Spełniają warunki dotyczące:
a)    kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z przepisów prawa,
b)    sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c)    zdolności technicznej lub zawodowej.
7.3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
      Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące:
a.    kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z przepisów prawa, jeżeli wykaże, że:  posiada aktualną  koncesję na obrót paliwami ciekłymi i/lub jego wytwarzanie wydaną przez właściwy organ państwowy,
b.    sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli wykaże, że: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 300 000,00 zł.
c.    zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: dysponuje, co najmniej jedną stacją paliw na terenie miasta Koszalina.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”.

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 8.

8.    WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA:
8.1.    Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
8.2.    Dla potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej określonej w pkt 7.3 litera a. SIWZ, do oferty należy dołączyć kserokopię aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi i/ lub wytwarzanie paliw ciekłych.
8.3.    Dla potwierdzenia spełniania warunku potencjału ekonomiczno-finansowego, określonego w pkt 7.3 litera b, do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Dokument ubezpieczenia musi być ważny w dniu składania oferty.
W przypadku, gdy z dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia OC nie wynika wprost, że zostało ono opłacone, Wykonawca jest obowiązany dołączyć dodatkowo dokument potwierdzający opłacenie ubezpieczenia OC (np. kserokopię KP ubezpieczyciela lub kserokopię przelewu Wykonawcy).
8.4.     Dla potwierdzenia spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej, określonego w pkt 7.3 litera c. SIWZ, do oferty należy dołączyć oświadczenie
o dysponowaniu minimum jedną stacją paliw.
8.5.    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
8.6.    Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności   gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie  niniejszego zamówienia, dokumenty określone w pkt. 8.5 i 8.6 oraz aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi i/lub wytwarzanie paliw ciekłych, ma obowiązek złożyć każdy
z Wykonawców oddzielnie. Pozostałe warunki Wykonawcy muszą spełniać łącznie.  

9.    Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

10.     Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

11.    Kryteria oceny ofert:
11.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
1)    Kryterium – cena (C): waga – 80%   
Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta za kryterium „cena – C” wynosi 80 pkt.    
2) Kryterium – współczynnik cenowy P – waga – 20%
Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta za kryterium „współczynnik cenowy – P” wynosi 20 pkt.    
11.2.    Sposób dokonywania oceny ofert i przydzielania punktów za kryterium cena:

                         Cn
              C =   ———–  x 100 pkt x 80%
                         Cb

gdzie:
C – ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „Cena”
Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb – cena oferty badanej

11.3. Sposób dokonywania oceny ofert i przydzielania punktów za kryterium współczynnik cenowy  – P:

                      Wc śr. min
            P =   ———————  x 100 pkt x 20%
                    Wc śr. badane
gdzie:
P – ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „współczynnik cenowy”
Wc śr. min – najniższy średnioważony współczynnik cenowy spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu (wyliczony wg wzoru: łączna wartość zamówienia brutto wszystkich paliw / łączna wartość brutto wszystkich paliw wg cen z pylonu – załącznik nr 2 kolumna nr IX / kolumna nr V).
Wc śr. badane – średnioważony współczynnik oferty badanej (wyliczony wg wzoru: łączna wartość zamówienia brutto wszystkich paliw / łączna wartość brutto wszystkich paliw wg cen z pylonu- załącznik nr 2 kolumna nr IX/kolumna nr V).

11.4. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione kryteria oraz ich wagę.
Oferty oceniane będą punktowo w przyjętej skali 100 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według wzoru: On = C + P
11.5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i współczynniku cenowym, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym w wezwaniu terminie do złożenia ofert dodatkowych.

12.    Oferty należy przesłać/składać do dnia 12.08.2019 r. do godz. 11:00.

13.    Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12.08.2019 r. o godzinie 11:15, w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna I piętro.

14.    Termin związania ofertą:
14.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
14.3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwrócić się do wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

15.    Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
1)         w sprawach formalnych:
Karolina Święch tel. 94 347 44 42
e-mail: przetragi@meckoszalin.pl   
od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 a 15:00.
2)          w sprawach technicznych:
Andrzej Myzik tel. 94 347 45 76;
e-mail: przetragi@meckoszalin.pl   
 od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 a 14:00.

Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie pn. ,,Przetargi”.    

ZATWIERDZAM
Członek Zarządu
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 02.08.2019 r.


Załączniki:

  • 1._UWAGA_._Odpowiedzi_dla_Wykonawców_zainteresowanych_udziałem_w_postępowaniu_.pdf(2387.3 KB)
  • SIWZ._27.pdf(7283.71 KB)
  • Zalacznik_nr_1._Formularz_ofertowy_11.doc(108.5 KB)
  • Załącznik_nr_2.Formularz_cenowy_2.xls(36.5 KB)
  • załącznik_nr_3._Projekt_umowy_.docx(36.23 KB)
  • Załącznik_nr_1_do_umowy_Wykaz_pojazdow_i_urządzeń.xls(45.5 KB)
  • Załacznik_nr_4._Oświadczenie_o_spełnieniu_warunków_udziału_w_postępowaniu_.doc(97 KB)
  • Załącznik_nr_5._Oświadczenie_o_dysponowaniu_stacją_paliw_.doc(97 KB)
  • Załącznik_nr_6._Oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_44.doc(53.5 KB)
  • Załącznik_nr_7._Klauzula_Informacyjna_.doc(64 KB)
Skip to content