Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla sieci napowietrznej. – ROZSTRZYGNIĘCIE

2019-04-15 11:13:47
Ogłoszenie dodane przez: M.MyzikPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla sieci napowietrznej.Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10,  faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

Zamówienie Nr 06A/ER-4/ER/2019/NU/PP

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze podstawowej na opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla zadania pn. Przebudowa sieci ciepłowniczej napowietrznej wysokich parametrów 2xDn400mm, od punktu „A” do komory KDA-5 połączenia napowietrznej sieci ciepłowniczej z preizolowaną przy ul. Franciszkańskiej w Koszalinie wraz z przyłączem do budynku przy ul. Franciszkańskiej 41-41c (długość przewidziana do przebudowy około 145m) wraz z demontażami odcinków sieci, które staną się nieczynne, został wybrany Wykonawca, którego oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Realizacja zamówienia zostanie zlecona Pracowni Projektowej Inżynierii Środowiska mgr inż. Elżbieta B. Klimek 75-337 Koszalin, ul. Akademicka 9A/10, za cenę:

wartość netto: 36 700,00 zł                         
(słownie: trzydzieści sześć tysięcy siedemset złotych 00/100),
 wartość podatku VAT (23%): 8 441,00 zł
(słownie: osiem tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych 00/100),
wartość brutto: 45 141,00 zł            
(słownie: czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści jeden złotych 00/100).

Prezes Zarządu
Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/                                                                                                     
Koszalin, 15.04.2019 r.

Skip to content