Budowa przyłącza oraz węzła cieplnego na potrzeby budynku handlowo-usługowego, zlokalizowanego przy ul. Kotarbińskiego w Koszalinie, z podziałem na zadania – ROZSTRZYGNIĘCIE

2019-04-16 13:20:20
Ogłoszenie dodane przez: W.MichalakPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Budowa przyłącza oraz węzła cieplnego na potrzeby budynku handlowo-usługowego, zlokalizowanego przy ul. Kotarbińskiego w Koszalinie~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94  347 44 10    faks  94  347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

Zamówienie Nr 17/ER-4/PT/2019/NU/PP
 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę przyłącza oraz węzła cieplnego na potrzeby budynku handlowo-usługowego, zlokalizowanego przy ul. Kotarbińskiego w Koszalinie, z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1, pn.:
„Budowa przyłącza cieplnego w.p. do budynku handlowo-usługowego nr VI/5, zlokalizowanego przy ul. Kotarbińskiego, dz. nr 73/3 obr. 16 w Koszalinie, o średnicy 2xDz42,4/110 mm i długości  około 5,00 mb”.  
Zadanie nr 2, pn.:
„Budowa węzła cieplnego jednofunkcyjnego o mocy 30 kW, na potrzeby c.o. i c.t. budynku handlowo-usługowego, zlokalizowanego przy ul. Kotarbińskiego, dz. nr 73/3 obr. 16 w Koszalinie”,

została wybrana oferta, która zawiera najniższą łączną cenę, spośród ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu.
Realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci Wykonawcy nr 2, tj. tj. ENGIE EC serwis Spółka z o.o., ul. Orląt Lwowskich 6, 76-200 Słupsk, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę ryczałtową:
• wartość netto: 74 694,07 zł
(słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt  cztery złote 07/100)
• wartość podatku VAT (23%): 17 179,64 zł
(słownie: siedemnaście tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych 64/100)
• wartość brutto: 91 873,71 zł
(słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote 71/100).

         PREZES ZARZĄDU
         DYREKTOR
         mgr inż. Robert Mania
        /podpis na oryginale/ 

Koszalin, dnia 16.04.2019 r.                 

Skip to content