Budowa przyłącza oraz węzła cieplnego na potrzeby budynku mieszkalnego nr 6, zlokalizowanego przy ul. Sierpińskiego w Koszalinie, z podziałem na zadania – ROZSTRZYGNIĘCIE

2019-05-21 14:48:35
Ogłoszenie dodane przez: W.MichalakPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Budowa przyłącza oraz węzła cieplnego na potrzeby budynku mieszkalnego nr 6, zlokalizowanego przy ul. Sierpińskiego w Koszalinie, z podziałem na zadania


~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94  347 44 10    faks  94  347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

Zamówienie Nr 28/ER-4/PT/2019/NU/PP     
                                 
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę przyłącza oraz węzła cieplnego na potrzeby budynku mieszkalnego nr 6,  zlokalizowanego przy ul. Sierpińskiego w Koszalinie, z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1, pn.:
„Budowa przyłącza cieplnego w.p. do budynku mieszkalnego nr 6, zlokalizowanego przy ul. Sierpińskiego, dz. nr 77/7 obr. 16 w Koszalinie, o średnicy 2xDz 60,3/125 mm i długości  około 5,30 mb.” 
Zadanie nr 2, pn.:
„Budowa węzła cieplnego dwufunkcyjnego o mocy 300 kW, na potrzeby c.o. i c.w.u. budynku mieszkalnego nr 6, zlokalizowanego przy ul. Sierpińskiego, dz. nr 77/7, obr. 16w Koszalinie”,

została wybrana oferta Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ i zawiera najniższą łączną cenę, spośród ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu.
Realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci Wykonawcy nr 1, tj. ENGIE EC Serwis Spółka z o.o., ul. Orląt Lwowskich 6, 76-200 Słupsk, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę ryczałtową:
wartość netto: 123 942,53 zł
(słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset czterdzieści dwa złote 53/100)
wartość podatku VAT (23%): 28 506,78 zł
(słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset sześć złotych 78/100)
wartość brutto: 152 449,31 zł
(słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści dziewięć złotych 31/100).
 
         PREZES ZARZĄDU
         DYREKTOR
         mgr inż. Robert Mania
        / podpis na oryginale/
   
Koszalin, dnia 21.05.2019 r.  

Skip to content