Remont instalacji elektrycznej, płaszcza, głowicy i konstrukcji stalowych komina żelbetowego (120m) przy ul. Mieszka I 20A w Koszalinie – ROZSTRZYGNIĘCIE

Ogłoszenie dodane przez: K.SwiechPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Remont instalacji elektrycznej, płaszcza, głowicy i konstrukcji stalowych komina żelbetowego (120m) przy ul. Mieszka I 20A w Koszalinie
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94  347 44 10    faks  94  347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie Nr 25/ER-4/PT/2019/NU/PP                                       


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remont instalacji elektrycznej, płaszcza, głowicy i konstrukcji stalowych komina żelbetowego (120m) przy ul. Mieszka I 20A w Koszalinie została wybrana oferta Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ i zawiera najniższą cenę ryczałtową spośród ofert złożonych
w prowadzonym postępowaniu.

Realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci Wykonawcy nr 2, tj. Ratke Hanna Zakład Usług Budowlanych Macondo, ul. PCK 14a, 87-100 Toruń, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za cenę ryczałtową:

wartość netto: 196.000,00 zł
(słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100)
wartość podatku VAT (23%): 45 080,00 zł
(słownie: czterdzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt złotych 00/100)
wartość brutto: 241 080,00 zł
(słownie: dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemdziesiąt złotych 00/100)

CZŁONEK ZARZĄDU
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 28.05.2019 r. 

Skip to content