Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla sieci i przyłączy, w podziale na 5 zadań. – ROZSTRZYGNIĘCIE

2019-05-28 09:38:47
Ogłoszenie dodane przez: M.MyzikPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla sieci i przyłączy, w podziale na 5 zadań.Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 22/ER-4/ER/2019/NU/PP

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla nw. zadań:
Zadanie nr 1 pn. Program Ograniczenia Niskiej Emisji – Budowa przyłącza wysokich parametrów do budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej 59-69 wraz z demontażem odcinków sieci, które staną się nieczynne.
Zadanie nr 2 pn. Program Ograniczenia Niskiej Emisji – Przepięcie zewnętrznej instalacji odbiorczej zasilającej budynki przy ulicy  Kolejowej 35-43, Kolejowej 15-23 oraz Przedszkole nr 11 przy ul. Łużyckiej 14 do wysokich parametrów wraz z budową nowych odcinków i demontażem odcinków sieci oraz urządzeń, które staną się nieczynne.
Zadanie nr 3 pn.  Program Ograniczenia Niskiej Emisji – Budowa sieci i przyłącza wysokich parametrów do budynku wielorodzinnego przy ul. Poprzecznej 24a-24d wraz z demontażem odcinków sieci, które staną się nieczynne.
Zadanie nr 4 pn. Program Ograniczenia Niskiej Emisji – Budowa sieci i przyłącza wysokich parametrów do budynku wielorodzinnego przy ul. Ratajczaka 2-12 wraz z demontażem odcinków sieci, które staną się nieczynne.
Zadanie nr 5 pn. Program Ograniczenia Niskiej Emisji – Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów oraz przyłączy do budynków mieszkalnych przy  ul. F. Chopina 26 i Traugutta 18 w Koszalinie wraz  z demontażem odcinków sieci oraz urządzeń, które staną się nieczynne,

została wybrana oferta, która zawiera najniższe łączne ceny spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu. Realizację zamówienia Zamawiający zleci Wykonawcy nr 2, tj. Przedsiębiorstwu Projektowo-Wykonawczemu „DANBUD” Bronisław Stachurski ul. Macierzy 10, 75-390 Koszalin.

Realizacja zamówienia w zakresie zadania nr 1 zostanie zlecona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę:

cena ogółem za I i II etap:
netto: 5 800,00 zł
(słownie: pięć tysięcy osiemset złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 1 334,00 zł
(słownie: jeden tysiąc trzysta trzydzieści cztery złote 00/100),
brutto: 7 134,00 zł
(słownie: siedem tysięcy sto trzydzieści cztery złote 00/100).

Realizacja zamówienia w zakresie zadania nr 2 zostanie zlecona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę:

cena ogółem za I i II etap:
netto: 9 400,00 zł
(słownie: dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 2 162,00 zł
(słownie: dwa tysiące sto sześćdziesiąt dwa złote 00/100),
brutto: 11 562,00 zł
(słownie: jedenaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote 00/100).

Realizacja zamówienia w zakresie zadania nr 3 zostanie zlecona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę:

cena ogółem za I i II etap:
netto: 9 400,00 zł
(słownie: dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 2 162,00 zł
(słownie: dwa tysiące sto sześćdziesiąt dwa złote 00/100),
brutto: 11 562,00 zł
(słownie: jedenaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote 00/100).

Realizacja zamówienia w zakresie zadania nr 4 zostanie zlecona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę:

cena ogółem za I i II etap:
netto: 12 400,00 zł
(słownie: dwanaście tysięcy czterysta złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 2 852,00 zł
(słownie: dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa złote 00/100),
brutto: 15 252,00 zł
(słownie: piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote 00/100).

Realizacja zamówienia w zakresie zadania nr 5 zostanie zlecona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę:

cena ogółem za I i II etap:
netto: 6 400,00 zł
(słownie: sześć tysięcy czterysta złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 1 472,00 zł
(słownie: jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt dwa złote 00/100),
brutto: 7 872,00 zł
(słownie: siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote 00/100).

Prezes Zarządu
Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/
Koszalin, 28.05.2019 r.

Skip to content