Budowa przyłączy oraz węzłów cieplnych na potrzeby budynków mieszkalnych, zlokalizowanych przy ul. Karłowicza w Koszalinie, z podziałem na zadania.

2019-07-30 13:30:09
Ogłoszenie dodane przez: M.MyzikTen przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Budowa przyłączy oraz węzłów cieplnych na potrzeby budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Karłowicza w Koszalinie z podziałem na zadania.

Branża: Wykonawstwo sieciMiejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. 

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 60/ER-4/PT/2019/NU/PP

 1. Przedmiot zamówienia:

Budowa przyłączy oraz węzłów cieplnych na potrzeby budynków mieszkalnych, zlokalizowanych przy ul. Karłowicza w Koszalinie, z podziałem na zadania:
Zadanie 1. Budowa przyłącza cieplnego w.p. do budynku mieszkalnego, zlokalizowanego przy ul. Karłowicza 34-34a w Koszalinie, o średnicy 2xDz 48,3/110 mm i długości L=26,15 mb.
Zadanie 2. Budowa przyłącza cieplnego w.p. do budynku mieszkalnego, zlokalizowanego przy ul. Karłowicza 36-36a w Koszalinie, o średnicy 2xDz 48,3/110 mm i długości L=19,6 mb.
Zadanie 3. Budowa węzła cieplnego jednofunkcyjnego, na potrzeby c.o. budynku mieszkalnego, zlokalizowanego przy ul. Karłowicza 34-34a w Koszalinie.
Zadanie 4. Budowa węzła cieplnego dwufunkcyjnego, na potrzeby c.o. i c.w.u. budynku mieszkalnego, zlokalizowanego przy ul. Karłowicza 36-36a w Koszalinie.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający dopuszcza wykonywanie części zamówienia przy udziale podwykonawców.
 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.
 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zadanie nr 1 i 2:
– od daty zawarcia umowy do dnia 30.09.2019 r.
Zadanie nr 3 i 4:
– część I – budowa węzłów: od daty zawarcia umowy do dnia 30.09.2019 r.
– część II – uruchomienie i rozruch węzłów: w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia przez Zamawiającego, nie później niż w terminie 2 lat od dnia zakończenia budowy węzła. 

 1. KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW

7.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
7.1.1. Nie podlegają wykluczeniu, na podstawie pkt 8.7.29 oraz 8.7.30.1 i 8.7.30.2 regulaminu.
7.1.2. Spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
7.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:

7.2.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie:

 • wykonał minimum dwie roboty budowlane związane z budową lub/i przebudową lub/i modernizacją przyłączy lub sieci ciepłowniczych o średnicy rur co najmniej 2x 48,3/125 mm i długości minimum 20,0 mb,
 •  zbudował lub zmodernizował minimum dwa węzły ciepłownicze, co najmniej dwufunkcyjne, o mocy minimalnej 60 kW każdy, przy czym modernizacja wykazanych węzłów musiała polegać na wymianie minimum  90% urządzeń zmodernizowanego węzła.

7.2.2. Dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jednym kierownikiem robót, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przynależącym do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz.1186 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, związane z przedmiotem zamówienia, (instalacje sanitarne) które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zamawiający dopuszcza kwalifikacje zdobyte w innych państwach członkowskich na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał do wykonania zamówienia – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku, natomiast „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców. Oświadczenie to może być podpisane przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną lub przez pełnomocnika ustanowionego do ich reprezentowania w postępowaniu.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”.

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 8 i 8a.

 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA:

 8.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
8.2. Wykazy robót budowlanych spełniających wymagania 7.2.1, wykonanych nie wcześniej niż  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane (np. protokół odbioru końcowy lub ostateczny).
8.3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, spełniających wymagania pkt 7.2.2 w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
8.4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
8.5. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia dokumenty określone w pkt. 8.4 oraz 8.5, ma obowiązek złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie.

8a. Dla potwierdzenia, że oferowana robota budowlana spełnia wymagania Zamawiającego,  w przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych, do oferty należy dołączyć wykaz zamienników z podaniem nazwy ich producenta, typu (pełne oznaczenie zastosowanego urządzenia, materiału) oraz parametrów, co najmniej wskazanych w dokumentacji przetargowej dla danego urządzenia, czy materiału, a także karty doboru wymienników.

9. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

10. Kryterium oceny ofert: najniższa łączna cena.
10.1. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą łączną ceną.

11. Oferty należy przesłać/składać do dnia 16.08.2019 r. do godz. 11:00.

12. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16.08.2019 r. o godzinie 11:15, w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna I piętro.

13. Termin związania ofertą:
13.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13.2.  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
13.3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

14. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami, są:
    1) w sprawach formalnych:
Sylwia Woźniak tel. 94 347 44 12; e-mail: sylwia.wozniak@meckoszalin.pl
    od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 15:00,
    2) w sprawach technicznych:
Anna Żądło tel. 94 347 45 68; e-mail: anna.zadlo@meckoszalin.pl
    od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 15:00.

Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie pn. ,,Przetargi”.

ZATWIERDZAM
Członek Zarządu
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/
Koszalin, 30.07.2019 r.


Załączniki:

 • UWAGA_Pytania_i_odpowiedzi_do_Wykonawców8.pdf(529.58 KB)
 • UWAGA_Ważna_informacja_dla_Wykonawców1.pdf(639.32 KB)
 • UWAGA_Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_o_przetargu3.pdf(677.12 KB)
 • Zalącznik_nr_1._Formularz_ofertowy_po_zmianie_.doc(77.5 KB)
 • SIWZ._25.pdf(693.74 KB)
 • Zalącznik_nr_1._Formularz_ofertowy_5.doc(78 KB)
 • Załącznik_nr_2._Projekt_umowy_przyłącze_34-34a_._.pdf(481.2 KB)
 • Załącznik_nr_2a._Projekt_umowy_przyłącze_36-36a_._.pdf(481.22 KB)
 • Załącznik_nr_2b._Projekt_umowy_węzeł_34-34a_._.pdf(528.93 KB)
 • Załącznik_nr_2c._Projekt_umowy_węzeł_36-36a_._.pdf(529.06 KB)
 • Załącznik_do_umów._Instrukcja_dla_wykonawców_(dostawców_usług_i_materiałów)_.pdf(6192.02 KB)
 • Załącznik_nr_3._Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału_wq_postępowaniu_.doc(50.5 KB)
 • Załącznik_nr_4._Wykaz_robót_budowlanych_dla_przyłączy_.doc(51 KB)
 • Załącznik_nr_4a_._Wykaz_robót_budowlanych_dla_węzłów_.doc(51 KB)
 • Załącznik_nr_5._Wykaz_osób_18.doc(49.5 KB)
 • Załącznik_nr_6._Oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_43.doc(56.5 KB)
 • Załącznik_nr_7._Wykaz_zamienników_przyłącza_.doc(48 KB)
 • Załącznik_nr_7a._Wykaz_zamienników_węzły_2.doc(47.5 KB)
 • Załącznik_nr_8._Klauzula_informacyjna_12.doc(51 KB)
 • Zadanie_nr_1._Załączniki_od_9_do_9c_.zip(10338.66 KB)
 • Zadanie_nr_2._Załączniki_od_10_do_10c_.zip(9067.92 KB)
 • Zadanie_nr_3._Załączniki_od_11_do_11e_.zip(14064.68 KB)
 • Zadanie_nr_4._Załączniki_od_12_do_12f_.zip(10293.3 KB)
Skip to content