Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie w podziale na 2 zadania.

2019-07-29 14:14:47
Ogłoszenie dodane przez: M.MyzikTen przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie w podziale na 2 zadania.

Branża: Biegły rewidentZamówienie nr 57/ER-4/FK/2019/NU/PU

ZAPYTANIE OFERTOWE

Do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest prowadzone w procedurze uproszczonej na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej  Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie, zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi”.

 1. ZAMAWIAJĄCY:

1.1. Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25A
75-111 Koszalin
KRS nr 0000027924  NIP: 669-050-14-66
Godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00
1.2. Kontakt telefoniczny:
 Numer telefonu: 94 347 44 10
 Numer faksu: 94 347 44 11
1.3. Kontakt elektroniczny:
adres strony internetowej: www.meckoszalin.pl
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

2.1.      Przedmiot zamówienia dotyczy przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie w podziale na zadania:
Zadanie nr 1 pn. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2019,
Zadanie nr 2 pn. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2020,
zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 351).
2.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
2.2.1. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić wszelkie czynności badania dokumentów w siedzibie Zamawiającego przez okres minimum 14 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku), osobno dla każdego zadania.
2.2.2. Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu wyczerpujących wskazówek, informacji i wyjaśnień w trakcie badania, niezbędnych do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego.
2.2.3. Wykonawca jest zobowiązany zadeklarować dyspozycyjność wobec Zamawiającego przejawiającą się w uczestniczeniu w pracach przygotowawczych do zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec danego roku obrachunkowego oraz przystąpienie do badania niezwłocznie po ich zamknięciu.
2.2.4. Wykonawca jest zobowiązany zakończyć badania zgodnie z harmonogramami (załączniki nr 1 i 2 do umowy) oraz przedłożyć pisemne sprawozdanie z badania w ciągu 14 dni od daty zakończenia badania w czterech egzemplarzach.
2.3.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2.4.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2.5.      Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców.
Podwykonawcą na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia jest każda osoba trzecia, której Wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem osób fizycznych zatrudnionych u Wykonawcy na umowę zlecenia lub o dzieło.

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zadanie nr 1: do dnia 2 marca 2020 roku.
Zadanie nr 2: do dnia 1 marca 2021 roku.

 1. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:
4.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
4.1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4.1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4.1.4. Nie są przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani ich upadłość nie została ogłoszona, nie są poddani procesowi likwidacyjnemu, a ich sprawy nie są objęte zarządzaniem komisarycznym lub sądowym.
4.1.5. Nie zalegają z uiszczeniem podatków oraz opłat i składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4.1.6. W stosunku do podmiotu, który reprezentują, nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
4.1.7. Nie wykonywali czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania i nie posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności.
4.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
4.2.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli wykaże, że jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych i spełnia warunki określone w art. 69 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089 z późn.zm.).
4.2.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że:
4.2.2.1. Dysponuje osobami, które będą wykonywały przedmiot zamówienia dla zadania
nr 1 i zadania nr 2
z których co najmniej jedna posiada uprawnienia biegłego rewidenta i spełnia warunki określone w art. 69 ustawy z dnia 11 maja 2017 r.o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089 z późn.zm.). Każda osoba, która spełnia powyższe wymagania i będzie wykonywała niniejsze zamówienie, tj. w kolumnie nr 4 wykazu osób  załącznik nr 4zostanie jej przypisana funkcja biegłego rewidenta, jest zobowiązana wykazać w ramach doświadczenia zawodowego, że przeprowadziła badania sprawozdań finansowych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres jej działalności jest krótszy – w tym okresie, w co najmniej trzech spółkach kapitałowych o obrotach przekraczających 25 mln zł rocznie i kapitale powyżej 30 000,00 zł, w tym w co najmniej jednej spółce stosującej MSR.
4.2.3. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o sumie ubezpieczenia odpowiadającej wymaganiom wynikającym z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  firmy audytorskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2074).

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”.

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie dokumentów i oświadczeń, jakich żąda w pkt 5. 

 1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

5.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór druku) – załącznik nr 3.
5.2. Zaświadczenie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o wpisaniu Wykonawcy na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
5.3 Wykaz osób, które będą wykonywały zamówienie wraz z informacjami na temat ich uprawnień zawodowych oraz funkcji pełnionej przy realizacji zamówienia, a także
z podaniem podstawy dysponowania potencjałem kadrowym tj. określenie rodzaju umowy łączącej Wykonawcę z osobami, które będą wykonywały zamówienie (wzór druku) – załącznik nr 4.
5.4.Uprawnienia biegłego rewidenta, który będzie przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego.
5.5.Wykaz badań sprawozdań finansowych przeprowadzonych przez osoby, które będą wykonywały zamówienie jako biegli (dot. załącznika nr 4, kolumna nr 4) wraz
z dokumentami wystawionymi przez podmioty, dla których były przeprowadzone badania zawarte w wykazie. Dokumenty te powinny zawierać potwierdzenie przeprowadzenia badania przez osoby podane w wykazie – z wyszczególnieniem w dokumentach imion i nazwisk biegłych rewidentów – nie ma obowiązku przedkładania dokumentu wystawionego przez Zamawiającego, tj. MEC Spółka z o.o. w Koszalinie, jeżeli wskazany został w wykazie (wzór druku) – załącznik nr 5.
5.6.Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia muszą być ważne w dniu składania ofert.
W przypadku, gdy termin ważności polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia dołączonych do oferty kończy się wcześniej niż termin realizacji zamówienia, Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa na realizację zamówienia, jest zobowiązany najpóźniej na jeden dzień roboczy przed terminem utraty ważności polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, do przedłożenia kserokopii opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia o sumie ubezpieczenia nie mniejszej niż wymagania punktu 4.2.3 zapytania ofertowego, na okres obejmujący realizację zamówienia.
W przypadku, gdy z dokumentów potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia OC nie wynika wprost, że zostały one opłacone, Wykonawca jest obowiązany dołączyć dodatkowo dokument potwierdzający opłacenie ubezpieczenia OC (np. kserokopię KP ubezpieczyciela lub kserokopię przelewu Wykonawcy).

 1. ZAWARTOŚĆ OFERTY:

6.1. W skład oferty musi wchodzić:
6.1.1. Formularz ofertowy (wzór druku) – załącznik nr 1.
6.2. Do oferty należy dołączyć:
6.2.1. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła) przez osoby reprezentujące Wykonawcę. Dołączone pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza.
6.2.2. Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 5.
6.2.3. Deklarację dyspozycyjności wobec Zamawiającego przejawiającą się w uczestniczeniu w pracach przygotowawczych do zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec danego roku obrachunkowego oraz przystąpienie do badania niezwłocznie po ich zamknięciu (wzór druku) – załącznik nr 6.

Oferta oraz wymagane załączniki powinny być podpisane ((podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła), a kserokopie dokumentów dołączonych do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie, na której znajduje się jego treść przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa, z zastrzeżeniem pkt 6.2.1.        

 1. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:

7.1. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
7.2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą ceną, łącznie dla zadania nr 1 i zadania nr 2.

 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

Cena powinna obejmować wszystkie składniki wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia oraz wszystkie czynności dodatkowe sugerowane przez Zamawiającego.

 1. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy przesłać/składać do dnia 07.08.2019 r. do godziny 11:00, na adres Zamawiającego podany w punkcie 1.1 niniejszego zapytania ofertowego, sekretariat – pokój nr 10.

 1. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:

10.1. Z uwagi na konieczność zatwierdzenia wyboru Wykonawcy przez Radę Nadzorczą i związany z tym wydłużony czas prowadzonego postępowania po otwarciu ofert, termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od dnia otwarcia ofert.
10.2. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.19 Regulaminu.
10.3. Postępowanie podlega unieważnieniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.21 Regulaminu oraz może zostać unieważnione bez podania przyczyn, zgodnie z pkt 7.22 Regulaminu.

 1. SPOSÓB PRZEKAZYWANIA INFORMACJI:

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują pisemnie, elektronicznie lub faksem z zastrzeżeniem, że dokumenty i oświadczenia przekazywane przez Wykonawców na wezwanie Zamawiającego, w celu uzupełnienia oferty będą przekazane w formie faksu lub e-maila i zostaną niezwłocznie przesłane pocztą w formie pisemnej lub przedłożone osobiście.

12. OSOBY DO KONTAKTU:
      w sprawach formalnych:
      Sylwia Woźniak tel. 94 347 44 12; e-mail: sylwia.wozniak@meckoszalin.pl
      od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 14:00.
w sprawach merytorycznych:
      Elżbieta Wiatr tel. 94 347 44 34; e-mail: elzbieta.wiatr@meckoszalin.pl
      od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 14:00.

13. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Formularz ofertowy (wzór druku) – załącznik nr 1.
Projekt umowy wraz z załącznikami – załącznik nr 2.
Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 2a.
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór druku) – załącznik nr 3.
Wykaz osób, które będą wykonywały zamówienie – załącznik nr 4.
Wykaz badań wykonanych przez osoby, które będą wykonywały zamówienie badań sprawozdań finansowych (wzór druku) – załącznik nr 5.
Deklaracja dyspozycyjności (wzór druku) – załącznik nr 6.
Klauzula informacyjna – załącznik nr 7.

14. KLAUZULA INFORMACYJNA (DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH)
INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRZYSŁUGUJĄCYCH W TYM ZAKRESIE PRAWACH:
Informacja ta związana jest z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO.

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisano poniżej.
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Energetyka Cieplna
Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027924, NIP: 669-050-14-66, Kapitał zakładowy: 48.677.000,00 PLN, zwana dalej „Spółką”.

 1. Inspektor Ochrony Danych

W Spółce powołany został Inspektor Danych Osobowych. Adres: Inspektor Danych Osobowych, ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, adres e-mail:  iodo@meckoszalin.pl.

 1. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:

 1. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
 2. zawarcia umowy z wybranym wykonawcą – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
 3. realizacji umowy z wybranym wykonawcą – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
 4. rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań –  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
 5. marketingu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
 6. ustalenia i dochodzenia roszczeń – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
 7. realizacji kontaktów – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
 8. Udostępnianie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę:

 1. podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 2. firmom obsługującym systemy teleinformatyczne Spółki,
 3. podmiotom świadczącym Spółce usługi remontowo-inwestycyjne, doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
 4. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, które świadczą usługi na rzecz Spółki.
 5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

 1. złożone oferty w postępowaniu – 4 lata,
 2. oferta wybranego Wykonawcy – przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do np. obsługi reklamacji, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, wypełnienia obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
 3. do ustania celu biznesowego.
 4. Przysługujące prawa

W zawiązku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pan danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu,
 7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Z powyższych praw (a-g) można skorzystać, składając wniosek na adres e-mail: iodo@meckoszalin.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Łużycka 25A,
75-111 Koszalin.

 1. Wymóg podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia
i wykonania umowy zawartej ze Spółką, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania.
11.1. W celu wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, Zamawiający zwraca się
z prośbą o przekazanie osobom wskazanych w ofercie oraz osobom wykonującym umowę, informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych tych osób oraz o przysługujących tym osobom prawach z tym związanych. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.
11.2. W przypadku gdy do oferty zostaną dołączone dokumenty nie wymagane w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, a będą one zawierały dane osobowe, Zamawiający dokona anonimizacji tych danych.

ZATWIERDZAM
Członek Zarządu
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/
Koszalin, 29.07.2019 r.                                          


Załączniki:

 • Załącznik_nr_1_Formularz_ofertowy5.doc(72.5 KB)
 • Załącznik_nr_2._Projekt_umowy_49.pdf(438.5 KB)
 • Załącznik_nr_1_do_umowy-harmonogram_2019.doc(36 KB)
 • Załącznik_nr_2_do_umowy-harmonogram_2020.doc(36 KB)
 • Załącznik_nr_2a_Umowa_powierzenia_przetwarzania_danych_odobowych.pdf(378.47 KB)
 • Załącznik_nr_3._Oświadczenie_o_spełnieniu_warunków_udziału_w_postępowaniu_44.doc(52 KB)
 • Załącznik_nr_4._Wykaz_osób_7.doc(52 KB)
 • Załącznik_nr_5._Wykaz_badań_spraw_._finans_os_._wskazanych_przez_Wykonawcę_._.doc(63 KB)
 • Załącznik_nr_6._Deklaracja_dyspozycyjności_.doc(46.5 KB)
 • Załącznik_nr_7._Klauzula_informacyjna_1.doc(109 KB)
Skip to content