Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla węzłów ciepłowniczych, w podziale na 4 zadania. – ROZSTRZYGNIĘCIE

2019-07-03 11:43:19
Ogłoszenie dodane przez: M.MyzikPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla węzłów ciepłowniczych, w podziale na 4 zadania.Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 43/ER-4/ER/2019/NU/PP

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIAMiejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla nw. zadań:
Zadanie nr 1 pn. Budowa węzła dwufunkcyjnego na potrzeby c.o. i c.w.u. dla budynku wielorodzinnego przy ul. Jagoszewskiego 2-2a-2b-4-4a w Koszalinie – zmiana sposobu dostawy ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u.
Zadanie nr 2 pn.  Budowa węzła dwufunkcyjnego na potrzeby c.o. i c.w.u. dla budynku wielorodzinnego przy ul. Jagoszewskiego 8-8a-8b-10-10a-10b w Koszalinie – zmiana sposobu dostawy ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u.
Zadanie nr 3 pn.Budowa węzła dwufunkcyjnego na potrzeby c.o. i c.w.u. dla budynku wielorodzinnego przy ul. Jagoszewskiego 1 w Koszalinie – zmiana sposobu dostawy ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u.
Zadanie nr 4 pn. Budowa węzła dwufunkcyjnego na potrzeby c.o. i c.w.u. dla budynku wielorodzinnego przy ul. Jagoszewskiego 3 w Koszalinie – zmiana sposobu dostawy ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u.,

została wybrana oferta, która zawiera najniższe łączne ceny spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu. Realizację zamówienia Zamawiający zleci Wykonawcy nr 2, tj. Przedsiębiorstwu Projektowo-Wykonawczemu „DANBUD” Bronisław Stachurski ul. Macierzy 10, 75-390 Koszalin.

Realizacja zamówienia w zakresie zadania nr 1 zostanie zlecona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę:cena ogółem za I i II etap:
łączna wartość netto: 5 300,00 zł
(słownie: pięć tysięcy trzysta złotych 00/100).
łączna wartość podatku VAT (23%): 1 219,00 zł
(słownie: jeden tysiąc dwieście dziewiętnaście złotych 00/100),
łączna wartość brutto: 6 519,00 zł
(słownie: sześć tysięcy pięćset dziewiętnaście złotych 00/100).

Realizacja zamówienia w zakresie zadania nr 2 zostanie zlecona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę:cena ogółem za I i II etap:
łączna wartość netto: 5 300,00 zł
(słownie: pięć tysięcy trzysta złotych 00/100).
łączna wartość podatku VAT (23%): 1 219,00 zł
(słownie: jeden tysiąc dwieście dziewiętnaście złotych 00/100),
łączna wartość brutto: 6 519,00 zł
(słownie: sześć tysięcy pięćset dziewiętnaście złotych 00/100).

Realizacja zamówienia w zakresie zadania nr 3 zostanie zlecona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę:cena ogółem za I i II etap:
łączna wartość netto: 4 900,00 zł
(słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100).
łączna wartość podatku VAT (23%): 1 127,00 zł
(słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia siedem złotych 00/100),
łączna wartość brutto: 6 027,00 zł
(słownie: sześć tysięcy dwadzieścia siedem złotych 00/100).

Realizacja zamówienia w zakresie zadania nr 4 zostanie zlecona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę:cena ogółem za I i II etap:
łączna wartość netto: 4 900,00 zł
(słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100).
łączna wartość podatku VAT (23%): 1 127,00 zł
(słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia siedem złotych 00/100),
łączna wartość brutto: 6 027,00 zł
(słownie: sześć tysięcy dwadzieścia siedem złotych 00/100).

Prezes Zarządu
Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/
Koszalin, 02.07.2019 r.

Skip to content