Dostawa, montaż i legalizacja wagi taśmociągowej w kotłowni DPM ul. Mieszka I-go 20 A w Koszalinie

2019-07-01 07:50:50
Ogłoszenie dodane przez: K.SwiechTen przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Dostawa, montaż i legalizacja wagi taśmociągowej w kotłowni DPM ul. Mieszka I-go 20 A w Koszalinie

Branża: Inne
ZAPYTANIE OFERTOWE

Numer zamówienia: 42/ER-4/PT/2019/NU/PU

  <div justify;”=””>Do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest prowadzone w procedurze uproszczonej na podstawie regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej  Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie, zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi”.
1.    ZAMAWIAJĄCY
Miejska Energetyka Cieplne Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25A
75-211 Koszalin
KRS nr 0000027924  NIP: 669-050-14-66
adres strony internetowej: www.meckoszalin.pl
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl

2.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
2.1.    Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż i legalizacje wagi taśmociągowej w kotłowni DPM ul. Mieszka I-go 20 A w Koszalinie.

2.1.1.    Miejsce montażu wagi.
Wagę taśmociągową należy zamontować na prostym odcinku taśmociągu nawęglania o szerokości taśmy B=650 mm zlokalizowanym  na poziomie nawęglania kotłowni DPM w Koszalinie.
Taśma tkaninowo-gumowa trzyprzekładkowa o grubości 8 mm.
Długość taśmy taśmociągu :  217,4 mb.
Czas obiegu pasa : 105,6 sek.
Prędkość taśmy : 2,0 m/s.
Naciąg taśmy ; grawitacyjny
Waga przenośnikowa ma być wagą automatyczną umożliwiającą ciągły pomiar masy transportowanego węgla na taśmociągu nawęglania.  
Materiał pomiarowy: miał węglowy,
2.1.2.    Wymagane parametry techniczne wagi.
a) klasa dokładności: 0,5
b) rok produkcji: 2019
c) typ wagi: automatyczna, elektroniczna waga taśmociągowa, tensometryczna,
d) jednopomostowy lub dwupomostowy zestaw wagowy,
e) wartość maksymalnej wydajności                    Q max = 200t/h
f) wartość minimalnej wydajności                        Q min = 40 t/h
g) nominalna prędkość taśmy                               v=2,0 m/s
h) szerokość taśmy taśmociągu                            s= 650 mm
i) stopień ochrony: IP-67
j) temperatura eksploatacji: -20 do + 40 stopni C,
k) napięcie zasilania: 220V, 50 Hz
l) waga musi posiadać legalizację GUM
ł) waga z panelem odczytowym zamontowanym w pobliżu montażu wagi,
m) wszystkie wskazania na panelu odczytowym i pilocie w języku polskim,
2.1.3.    Układ elektroniczny wagi musi posiadać następujące wyjścia:
a)    cyfrowe do współpracy z komputerem:  RS 485 (z protokolem ModBus, Profibus),
b)    cyfrowe do współpracy z komputerem:  RS 232,
c)    cyfrowe do współpracy z drukarką: RS 232,
d)    analogowe: prądowe: 4-20 mA,
e)    wewnętrzny moduł USB do zapisu danych.
f)    interfejs Bluetooth,
g)    binarne:  (beznapięciowe),
2.1.4.Układ elektroniczny  wagi musi realizować funkcje:
Elektronika wagi obok funkcji podstawowej tj. pomiaru masy transportowanego węgla musi realizować funkcje dodatkowe, co najmniej takie jak:
a) sumowania transportowanej masy,            
b) zdalne (ręczne lub automatyczne) tarowanie wagi,
c) formowanie sygnału analogowego wydajności chwilowej,
d) formowanie impulsów cyfrowych do zdalnych liczników,
e) formowanie sygnału cyfrowego wydajności chwilowej,
f) sterowanie odważaniem kontrolnym,
g) pomiar prędkości taśmy,
h) funkcja dozowania,
i) pomiar masy na pomoście wagowym,
j) automatyczne zerowanie,
k) data i zegar.

2.1.5.Zakres  dostawy:
a)    pomost wagi z przetwornikami  tensometrycznymi, przetwornikami prędkości taśmy, (ilości zgodnie z DTR wagi)
– konstrukcja wagi rama stalowa ruchoma, wymiarami dopasowana do przenośnika,
– pomalowana farbą chlorokauczukową,
b)    układ elektroniczny wagi:
– układ pomiarowy,
– układ wyświetlacza (panel odczytowy)  umieszczony  w pobliżu miejsca dla operatora wagi,
c)    pilot obsługi,
d)    komplet okablowania ,
e)     zestawy rolkowe
– zamontowane rolki na wadze oraz w strefie wagi przed i za ( wg wymagań  DTR wagi)  maja być nowe, bicie /mimośrodowość rolek powinna być mniejsza od 0,2 mm,
f)    ponadto w zakres dostawy wchodzą  wszystkie  pozostałe elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wagi zgodnie z DTR urządzenia,
2.1.6.Zakres usługi obejmuje :
a) dostawa kompletnej wagi taśmociągowej,
b) montaż wszystkich elementów wagi taśmociągowej na poziomie taśmociągu nawęglania kotłowni DPM,
c) montaż  zestawów krążnikowych przed i za układem pomiarowym wagi, zgodnie
z wymaganiami DTR wagi,
d) sprawdzenie, regulacja , kalibracja i uruchomienie  wagi,
e) przeszkolenie załogi Zamawiającego,
f) wykonanie wzorcowania wagi : Świadectwo wzorcowania musi dodatkowo zawierać wyznaczenie niepewności rozszerzonej oraz błąd średni wskazania. ( Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone przy poziomie zaufania 95 % i współczynniku rozszerzenia k=2 )
g) zgłoszenie wagi do legalizacji we właściwym Obwodowym Urzędzie Miar,
h) wniesienie opłaty legalizacyjnej i obsługa legalizacji,
i) przeprowadzenie legalizacji wagi w miejscu jej  zamontowania-kotłownia DPM ul. Mieszka I-go 20 A w Koszalinie,
j) zapewnienie wszelkich niezbędnych środków transportowych   do wykonania usługi legalizacji wagi,
Uwaga :
Przy realizacji usługi Zamawiający zapewnia :
– osoby odpowiedzialne za obsługę instalacji nawęglania kotłowni DPM,
– materiał ważony – miał węglowy.

3.WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

3.1.     Termin wykonania zamówienia: do 40 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.
3.2.     Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Bieg terminu gwarancji rozpocznie się z dniem odbioru końcowego,
a w przypadku wystąpienia wad przy odbiorze końcowym i wyznaczeniu przez Zamawiającego terminu na ich usunięcie, bieg terminu gwarancji rozpocznie się od dnia sporządzenia protokołu potwierdzającego usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym. Jeżeli utrzymanie 36 miesięcznego okresu gwarancji wymaga przeprowadzania okresowych przeglądów serwisowych wagi to Wykonawca zobowiązany jest do ich bezpłatnego wykonania.
3.3.    Wykonawca zapewnia  48 godzinny serwis gwarancyjny t.j. przystąpienie do naprawy wagi na obiekcie kotłowni DPM w terminie do 48 godzin od przesłania przez Zamawiającego faksem lub e-mailem powiadomienia o awarii lub uszkodzeniu wagi.
3.4.    Przedmiot zamówienia  umowy należy wykonać  z należytą starannością, zgodnie z DTR wagi taśmociągowej, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami BHP, etyką zawodową, postanowieniami umowy oraz przepisami prawa .
3.5.     W zakresie wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska, BHP i P. poż, Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać regulacji zawartej w „Instrukcji dla wykonawców oraz ich podwykonawców, wykonujących prace i świadczących usługi na terenie i w obiektach MEC Sp. z o. o. w Koszalinie”, stanowiącej załącznik do umowy dostawy.
3.6. Za wykonanie przedmiotu zamówienia  Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe
w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego, zgodnie ze złożoną ofertą .Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia  nastąpi jedną fakturą wystawioną po wykonaniu przedmiotu zamówienia i przeprowadzeniu legalizacji wagi i odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia, potwierdzonej protokołem odbioru końcowego dostawy, a w przypadku wystąpienia wad przy odbiorze końcowym, po usunięciu tych wad i spisaniu protokołu odbioru ostatecznego. Faktura płatna w terminie 21 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.
3.7. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie roboty nie wyszczególnione w umowie i opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Zapytaniu ofertowym, a które są niezbędne do wykonania całego przedmiotu zamówienia. Wszystkie materiały i sprzęt niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, zabezpiecza Wykonawca robót.
3.8.    Koszty związane z legalizacja wagi są po stronie Wykonawcy.
3.9.    Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 30 000,00 zł co najmniej przez okres obowiązywania umowy.
3.10.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.11.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.12.Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy pomocy
podwykonawców.
Podwykonawcą na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, jest każda osoba trzecia, której Wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem poddostawców oraz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej zatrudnionych przez wykonawcę na umowę zlecenia lub o dzieło.

4.    OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIA:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na  dostawie i montażu wagi taśmociągowej przenośnikowej  o wartości min. 20 000 złotych netto,  na dowód czego przedłożą wykaz wykonanych dostaw – załącznik nr 3 oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw wskazanych w wykazie.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”.
Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 7.

5.    OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:

5.1. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
5.2. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w  niniejszym zapytaniu ofertowym  oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą ceną.
5.3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym w wezwaniu terminie do złożenia ofert dodatkowych.

6.    MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
6.1.    Ofertę w formie pisemnej należy przesłać/składać do dnia 12.07.2019 r.,

do godz.13:00, na adres Zamawiającego podany w punkcie 1.1 niniejszego zapytania ofertowego, sekretariat – pokój nr 10.
6.2.    Oferta w formie pisemnej powinna być przesłana/złożona na adres Zamawiającego podany w punkcie1.1 niniejszego zapytania ofertowego, sekretariat – pokój nr 10,
w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „ Dostawa, montaż i legalizacja wagi taśmociągowej w kotłowni DPM ul. Mieszka I-go 20 A w Koszalinie”
6.3. Oferta powinna być podpisana (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła) przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa, z zastrzeżeniem pkt 7.3.

7.    OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

7.1. Formularz ofertowy (wzór druku) – załącznik nr 1.
7.2. Dokumenty wskazane w pkt. 4
7.3. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła), przez osoby reprezentujące Wykonawcę. Dołączone pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza.
7.4. Dołączone do oferty dokumenty w formie kserokopii powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą, z zastrzeżeniem pkt 7.3. Dla poświadczenia za zgodność
z oryginałem wystarczy własnoręczny podpis.

8.    ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert oraz przeprowadzeniu innych czynności, o których mowa w pkt 7 Regulaminu.
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa
w pkt 7.19 regulaminu.
Postępowanie podlega unieważnieniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.21 regulaminu oraz może zostać unieważnione bez podania przyczyn, zgodnie z pkt 7.22 regulaminu.

9.    OSOBA DO KONTAKTU:

1)    Adam Mielniczek
telefon: 94 34 74 461 / 607 351 691
e-mail: adam.mielniczek@meckoszalin.pl
2)    Marek Drzał
telefon: 94 34 74 553 / 693 541 164
e-mail: marek.drzal@meckoszalin.pl

10.    INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRZYSŁUGUJĄCYCH W TYM ZAKRESIE PRAWACH:

Informacja ta związana jest z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO.
Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisano poniżej.

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:
1)    Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
z siedzibą w Koszalinie, adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, zarejestrowana w   Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027924, NIP: 669-050-14-66, Kapitał zakładowy: 48.677.000,00 PLN, zwana dalej „Spółką”.
2)    Inspektor Ochrony Danych
W Spółce powołany został Inspektor Danych Osobowych. Adres: Inspektor Danych Osobowych, ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, adres email:iodo@meckoszalin.pl.
3)    Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:
a.    przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
b.    zawarcia umowy z wybranym wykonawcą – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
c.    realizacji umowy z wybranym wykonawcą – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
d.    rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań-  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
e.    marketingu- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
f.    ustalenia i dochodzenia roszczeń– na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
g.    realizacji kontaktów- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
4)    Udostępnianie danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę:
a.    podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b.    firmom obsługującym systemy teleinformatyczne Spółki,
c.    podmiotom świadczącym Spółce usługi remontowo-inwestycyjne, doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
d.    podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, które świadczą usługi na rzecz Spółki.
5)    Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
6)    Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a.    złożone oferty w postępowaniu – 4 lata,
b.    oferta wybranego Wykonawcy – przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do np. obsługi reklamacji, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, wypełnienia obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
c.    do ustania celu biznesowego.
7)    Przysługujące prawa
W zawiązku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pan danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a.    prawo dostępu do treści swoich danych
b.    prawo do sprostowania danych osobowych,
c.    prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e.    prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
f.            prawo wniesienia sprzeciwu,
g.    prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w  dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
h.    prawo do wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Z powyższych praw (a-g) można skorzystać, składając wniosek na adres e-mailowy: iodo@meckoszalin.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Łużycka 25A,
75-111 Koszalin.
8)    Wymóg podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia
i wykonania umowy zawartej ze Spółką, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką..
9)    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania.
W celu wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, Zamawiający zwraca się z prośbą
o przekazanie osobom wskazanych w ofercie oraz osobom wykonującym umowę, informacji
o zasadach przetwarzania danych osobowych tych osób oraz o przysługujących tym osobom prawach z tym związanych.
Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

W przypadku, gdy do oferty zostaną dołączone dokumenty nie wymagane w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia, a będą one zawierały dane osobowe, Zamawiający dokona anonimizacji tych danych.

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
1.    Formularz ofertowy (wzór druku) – załącznik nr 1.
2.    Projekt umowy (wzór druku) – załącznik nr 2.
3.    Wykaz wykonanych dostaw – załącznik nr 3.
4.    Lokalizacja wagi / zdjęcia / – załącznik nr 4.
5.    Klauzula informacyjna – załącznik nr 5

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/

Koszalin, data 28.06.2019 r.


Załączniki:

  • UWAGA_Pytania_i_odpowiedzi_do_Wykonawców6.pdf(1379.04 KB)
  • Załacznik_nr_1_.Formularz_ofertowy_.doc(116 KB)
  • Załącznik_nr_2_-_Umowa_waga_DPM.doc(141.5 KB)
  • Załacznik_nr_3._Wykaz_wykonanych_usług_waga_.doc(100.5 KB)
  • załacznik_nr_4_-_miejsce_miontazu_wagi.docx(1371.27 KB)
  • Załącznik_nr_5_Klauzula_Informacyjna.doc(65.5 KB)
Skip to content