Dostawa, montaż i legalizacja wagi taśmociągowej w kotłowni DPM ul. Mieszka I-go 20 A w Koszalinie

2019-07-25 09:52:36
Ogłoszenie dodane przez: K.SwiechPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Dostawa, montaż i legalizacja wagi taśmociągowej w kotłowni DPM ul. Mieszka I-go 20 A w Koszalinie Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel.  94  347 44 10    faks ( 94 ) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 42/ER-4/PT/2019/NU/PU
                                           

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze uproszczonej na dostawę, montaż i legalizację  wagi taśmociągowej w kotłowni DPM ul. Mieszka I-go 20 A w Koszalinie. została wybrana oferta Wykonawcy Precia Polska Sp. z o.o. ul. Czerwonego Prądnika 6, 31-431 Kraków, którego oferta została złożona jako jedyna w prowadzonym postępowaniu.  

Realizację zamówienia Zamawiający zleci ww. Wykonawcy, zgodnie z zapytaniem ofertowym, za cenę:

Łączna wartość netto: 37 440,00 zł
(słownie: trzydzieści siedem tysięcy czterysta czterdzieści złotych 00/100)
Łączna wartość podatku VAT (23%) 8 611,20 zł
(słownie: osiem tysięcy sześćset jedenaście złotych 20/100)
Łączna wartość brutto: 46 051,20 zł
(słownie: czterdzieści sześć tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych 20/100)

CZŁONEK ZARZĄDU
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 25.07.2019 r.

Skip to content