Budowa sieci ciepłowniczych w Koszalinie z podziałem na zadania

2019-05-24 12:27:24
Ogłoszenie dodane przez: W.MichalakPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Budowa sieci ciepłowniczych w Koszalinie z podziałem na zadania
~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94  347 44 10    faks  94  347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

Zamówienie Nr 26/ER-4/PT/2019/NU/PP     

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci ciepłowniczych w Koszalinie z podziałem na zadania :
Zadanie nr 1, pn. „Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Zubrzyckiego 7a-9b,11a-11c, o parametrach: 2×76,1/140 , L=88,30mb oraz 2×60,3/125 L=26,60mb”
Zadanie nr 2, pn. „Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z przyłączami do budynków szkoły i bursy na terenie centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul.Jana Pawła II 17, o parametrach: 2×88,9/160, L=30,35mb ; 2×76,1/140, L=46,06mb; 2×60,3/125 L=98,41mb”
Zadanie nr 3, pn. „Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1, przy ul. Monte Cassino, o parametrach: 2×60,3/125, L=238,30mb”,

zostały wybrane oferty Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, a ich oferty odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ i zawierają najniższą cenę ryczałtową dla poszczególnych zadań, spośród ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu.
Realizację przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1, Zamawiający zleci Wykonawcy nr 4, tj. ENGIE EC Serwis Sp. z o. o., ul. Orląt Lwowskich, 76-200 Słupsk, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za cenę ryczałtową:
wartość netto: 120 984,96 zł
(słownie: sto dwadzieścia tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 96/100)
wartość podatku VAT (23%): 27 826,54 zł
(słownie: dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych 54/100)
wartość brutto: 148 811,50 zł
(słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy osiemset jedenaście złotych 50/100).

Realizację przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2, Zamawiający zleci Wykonawcy nr 1, tj. Przedsiębiorstwu Inżynierii Sanitarnej „PROGRESS” Spółka z o.o. ul. Jana Styki 14, 64-920 Piła, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za cenę ryczałtową:
wartość netto: 230 000,00 zł
(słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych 00/100)
wartość podatku VAT (23%): 52 900,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100)
wartość brutto: 282 900,00 zł
(słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100).

Realizację przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 3 Zamawiający zleci Wykonawcy nr 2, tj. Przedsiębiorstwu  Produkcyjno – Handlowemu „ARTEX” Spółka z o.o. ul. Na Skarpie 17, 75-343 Koszalin, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za cenę ryczałtową:
wartość netto: 159 980,00 zł
(słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 00/100)
wartość podatku VAT (23%): 36 795,40 zł
(słownie: trzydzieści sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 40/100)
wartość brutto: 196 775,40 zł
(słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych 40/100)

CZŁONEK ZARZĄDU
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 24.05.2019 r. 

Skip to content